14.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 98/43


Wyrok Sądu z dnia 28 stycznia 2016 r. – TVR Automotive/OHIM – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Sprawa T-781/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TVR ENGINEERING - Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy TVR - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak podobieństwa oznaczeń - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2016/C 098/56)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci A. von Mühlendahl i H. Hartwig)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM był również: Fabio Cardoni (Mediolan, Włochy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 września 2014 r. (sprawa R 2532/2013-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy TVR Automotive Ltd a Fabiem Cardonim.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

TVR Automotive Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 26 z 26.1.2015.