14.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 98/43


Vispārējās tiesas 2016. gada 28. janvāra spriedums – TVR Automotive/ITSB – Cardoni (“TVR ENGINEERING”)

(Lieta T-781/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “TVR ENGINEERING” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “TVR” - Relatīvs atteikuma pamats - Apzīmējumu līdzības neesamība - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2016/C 098/56)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – A. von Mühlendahl un H. Hartwig, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – J. Crespo Carrillo)

Otrs procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieks: Fabio Cardoni (Milāna, Itālija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 8. septembra lēmumu lietā R 2532/2013–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp TVR Automotive Ltd un Fabio Cardoni

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

TVR Automotive Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 26, 26.1.2015.