6.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 262/23


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 68/2011

z 1. júla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 50/2011 z 20. mája 2011 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2010 z 9. decembra 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (2), sa má začleniť do dohody.

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1162/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (3), sa má začleniť do dohody.

(4)

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 54zzzzt [nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010] v kapitole XII prílohy II k dohode sa vkladajú tieto body:

„54zzzzu.

32010 R 1161: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2010 z 9. decembra 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 326, 10.12.2010, s. 59),

54zzzzv.

32010 R 1162: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1162/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 326, 10.12.2010, s. 61).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 1161/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1162/2010 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 2. júla 2011 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. júla 2011

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Kurt JÄGER


(1)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2011, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 326, 10.12.2010, s. 59.

(3)  Ú. v. EÚ L 326, 10.12.2010, s. 61.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.