6.10.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 262/23


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 68/2011

van 1 juli 2011

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 50/2011 van het Gemengd Comité van de EER van 20 mei 2011 (1).

(2)

Verordening (EU) nr. 1161/2010 van de Commissie van 9 december 2010 tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EU) nr. 1162/2010 van de Commissie van 9 december 2010 inzake de weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de Overeenkomst worden na punt 54zzzzt (Verordening (EU) nr. 257/2010 van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„54zzzzu.

32010 R 1161: Verordening (EU) nr. 1161/2010 van de Commissie van 9 december 2010 tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (PB L 326 van 10.12.2010, blz. 59),

54zzzzv.

32010 R 1162: Verordening (EU) nr. 1162/2010 van de Commissie van 9 december 2010 inzake de weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen (PB L 326 van 10.12.2010, blz. 61).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordeningen (EU) nr. 1161/2010 en (EU) nr. 1162/2010 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 2 juli 2011, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2011.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kurt JÄGER


(1)  PB L 196 van 28.7.2011, blz. 29.

(2)  PB L 326 van 10.12.2010, blz. 59.

(3)  PB L 326 van 10.12.2010, blz. 61.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.