6.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 262/23


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 68/2011 HATÁROZATA

(2011. július 1.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás II. mellékletét a 2011. május 20-i 50/2011 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az egy nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról szóló, 2010. december 9-i 1161/2010/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

Az élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról szóló, 2010. december 9-i 1162/2010/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

Ez a határozat nem alkalmazandó Liechtensteinre,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás II. mellékletének XII. fejezete az 54zzzzt. pont (257/2010/EU bizottsági rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„54zzzzu.

32010 R 1161: a Bizottság 2010. december 9-i 1161/2010/EK rendelete egy nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (HL L 326., 2010.12.10., 59. o.),

54zzzzv.

32010 R 1162: a Bizottság 2010. december 9-i 1162/2010/EK rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról (HL L 326., 2010.12.10., 61. o.).”

2. cikk

Az 1161/2010/EU és az 1162/2010/EU rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2011. július 2-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 1-jén.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Kurt JÄGER


(1)  HL L 196., 2011.7.28., 29. o.

(2)  HL L 326., 2010.12.10., 59. o.

(3)  HL L 326., 2010.12.10., 61. o.

(4)  Alkotmányossági követelmények fennállását nem jelezték.