6.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/23


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 68/2011

af 1. juli 2011

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 55/2011 af 20. maj 2011 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1161/2010 af 9. december 2010 om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (2), skal indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1162/2010 af 9. december 2010 om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (3), skal indarbejdes i aftalen.

(4)

Denne afgørelse skal ikke gælde for Liechtenstein —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkter indsættes efter punkt 54zzzzt (Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010) i kapitel XII i bilag II til aftalen:

»54zzzzu.

32010 R 1161: Kommissionens forordning (EU) nr. 1161/2010 af 9. december 2010 om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EUT L 326 af 10.12.2010, s. 59)

54zzzzv.

32010 R 1162: Kommissionens forordning (EU) nr. 1162/2010 af 9. december 2010 om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EUT L 326 af 10.12.2010, s. 61

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 1161/2010 og (EU) nr. 1162/2010, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 2. juli 2011, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2011.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Kurt JÄGER

Formand


(1)  EUT L 196 af 28.7.2011, s. 36.

(2)  EUT L 326 af 10.12.2010, s. 59.

(3)  EUT L 326 af 10.12.2010, s. 61.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.