24.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/1


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 88/01

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

16.12.2011

Riikliku abi viitenumber

SA.32603 (11/N)

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Õiguslik alus

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Meetme liik

Abiskeem

Eesmärk

Valdkondlik arendustegevus, keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsene toetus

Eelarve

 

Kavandatud aastased kulutused: 25,7 miljonit EUR

 

Kavandatud abi kogusumma: 25,7 miljonit EUR

Abi osatähtsus

37 %

Kestus

2011–2012

Majandusharud

Raudteed

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm