10.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 362/10


Euroopa Kohtu (neljas koda) 20. oktoobri 2011. aasta otsus (Court of Appeal in Northern Ireland eelotsusetaotlus — Ühendkuningriik) — Department of the Environment for Northern Ireland versus Seaport (NI) Ltd, Magherafelt District Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

(Kohtuasi C-474/10) (1)

(Eelotsusetaotlus - Direktiiv 2001/42/EÜ - Artikkel 6 - Niisuguse konsulteeriva asutuse määramine, keda kava või programmi rakendamise keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab - Konsulteeriva asutuse võimalus koostada kavasid ja programme - Eraldiseisva asutuse määramise kohustus - Asutuste ja avalikkuse teavitamise ja nendega konsulteerimise üksikasjalik kord)

2011/C 362/14

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal in Northern Ireland

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Department of the Environment for Northern Ireland

Kostjad: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt District Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd,

Ese

Eelotsusetaotlus — Court of Appeal in Northern Ireland — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. direktiivi 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 197, lk 30; ELT eriväljaanne 15/06, lk 157) artikli 6 lõigete 2, 3 ja 4 tõlgendamine — Niisuguse konsulteeriva asutuse määramine, keda kava või programmi rakendamise keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab — Asutuste ja avalikkuse teavitamise ja nendega konsulteerimise üksikasjalik kord

Resolutsioon

1)

Niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas ei nõua Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiivi 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta artikli 6 lõige 3, et loodaks või määrataks muu konsulteeriv asutus selle sätte mõttes, kui tavapäraselt keskkonnaalase konsulteerimise ülesannet täitvas asutuses, kes on sellisena määratud, on ülesannete jaotus korraldatud nii, et asutusesisene administratiivüksus on tegelikult autonoomne, mis tähendab eeskätt, et tal on oma haldusvahendid ja töötajad ning et ta on seega võimeline täitma artikli 6 lõike 3 mõttes konsulteerivale asutusele antavaid ülesandeid, sh konkreetsemalt andma objektiivse hinnangu selle asutuse kavandatavale kavale või programmile, millega ta on seotud.

2)

Direktiivi 2001/42 artikli 6 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et see ei nõua, et tähtajad, mille jooksul määratud asutused ja mõjutatud või tõenäoliselt mõjutatav avalikkus selle artikli lõigete 3 ja 4 mõttes peavad saama avaldada oma arvamust kava või programmi ja sellele kavale või programmile lisatud keskkonnamõju hindamise aruande kohta, oleks täpselt fikseeritud direktiivi ülevõtvates liikmesriigi õigusnormides, ja seega ei ole selle sättega vastuolus, kui need tähtajad kinnitab juhtumipõhiselt asutus, kes kava või programmi välja töötab. Viimati nimetatud olukorras nõuab sama lõige 2 sellest hoolimata, et tähtaeg, mis on määratud kõnealuste asutustega ja avalikkusega konsulteerimiseks, oleks kohane ja võimaldaks anda viimastele tõhusa võimaluse kava või programmi ning kavale või programmile lisatud keskkonnamõju hindamise aruande kohta õigeaegselt arvamust avaldada.


(1)  ELT C 13, 15.1.2011.