24.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 128/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 3. apríla 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Köln – Nemecko) – 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG

(Vec C-306/06) (1)

(Smernica 2000/35/ES - Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách - Článok 3 ods. 1 písm. c) bod ii) - Oneskorená platba - Platba bankovým prevodom - Dátum, od ktorého sa má platba považovať za vykonanú)

(2008/C 128/10)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: 01051 Telecom GmbH

Žalovaný: Deutsche Telekom AG

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Oberlandesgericht Köln – Výklad článku 3 ods. 1 písm. c) bodu ii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. ES L 200, s. 35; Mim. vyd. 17/001, s. 226) – Oprávnenie veriteľa žiadať úroky z omeškania – Pojem „prijatia“ dlžnej čiastky veriteľom – Vnútroštátna právna úprava považujúca za moment platby moment udelenia príkazu na úhradu dlžníkom a nie moment pripísania sumy na účet veriteľa

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 písm. c) bod ii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby platba bankovým prevodom bránila vzniku úrokov z omeškania alebo ukončila ich navyšovanie, vyžaduje, aby dlžná suma bola pripísaná na účet veriteľa pred uplynutím lehoty na zaplatenie.


(1)  Ú. v. EÚ C 249, 14.10.2006.