24.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 128/7


Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Köln — Niemcy) — 01051 Telecom GmbH przeciwko Deutsche Telekom AG

(Sprawa C-306/06) (1)

(Dyrektywa 2000/35/WE - Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych - Artykuł 3 ust. 1 lit. c) ppkt ii) - Opóźnienie w płatności - Przelew bankowy - Data, od której należy uznać płatność za dokonaną)

(2008/C 128/10)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberlandesgericht Köln

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: 01051 Telecom GmbH

Strona pozwana: Deutsche Telekom AG

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Oberlandesgericht Köln — Wykładnia art. 3 ust. 1 lit. c) ppkt ii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 200, str. 35) — Możliwość żądania przez wierzyciela odsetek za opóźnienie — Pojęcie „otrzymania” przez wierzyciela należnej sumy — Przepisy krajowe uznające zapłatę za dokonaną w chwili zlecenia przelewu bankowego przez dłużnika, a nie w chwili uznania kwoty na rachunku wierzyciela

Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 lit. c) ppkt ii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych należy interpretować w ten sposób, że zawiera on wymaganie, by w celu wykluczenia lub zaprzestania naliczania odsetek za opóźnienie, na skutek zapłaty za pomocą przelewu bankowego, należna kwota była zapisana na rachunku wierzyciela w terminie wymagalności.


(1)  Dz.U. C 249 z 14.10.2006.