24.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 128/7


A Bíróság (első tanács) 2008. április 3-i ítélete (Oberlandesgericht Köln – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 01051 Telecom GmbH kontra Deutsche Telekom AG

(C-306/06. sz. ügy) (1)

(2000/35/EK irányelv - A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés - A 3. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja - Késedelmes fizetés - Banki átutalás - Az az időpont, amikortól a fizetést teljesítettnek kell tekinteni)

(2008/C 128/10)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: 01051 Telecom GmbH

Alperes: Deutsche Telekom AG

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oberlandesgericht Köln (Németország) – A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2000. június 29-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 200., 35. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 226. o.) 3. cikke (1) bekezdése c) pontja iiértelmezése – A hitelező joga késedelmi kamat követelésére – Az esedékes összeg hitelező általi kézhez kapásának fogalma – Nemzeti szabályozás, amely a banki átutalási megbízás adós általi megadásának időpontját tekinti a fizetés időpontjának, nem pedig a hitelező számláján történt jóváírás időpontját

Rendelkező rész

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontját úgy kell értelmezni, hogy az a banki átutalással teljesített fizetés esetén a késedelmi kamat alkalmazásának elkerülése vagy megszüntetése érdekében megköveteli, hogy a hitelező számláján az esedékes összeget a fizetési határidőre jóváírják.


(1)  HL C 249., 2006.10.14.