24.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 128/7


Решение на Съда (първи състав) от 3 април 2008 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Köln — Германия) — 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG

(Дело C-306/06) (1)

(Директива 2000/35/ЕО - Борба със забавяне на плащане по търговските сделки - Член 3, параграф 1, буква в), подточка ii) - Забава за плащане - Банков превод - Дата, от която плащането трябва да се счита за извършено)

(2008/C 128/10)

Език на производството: немски

Препращаща юрисдикция

Oberlandesgericht Köln

Страни в главното производство

Ищец: 01051 Telecom GmbH

Ответник: Deutsche Telekom AG

Предмет

Преюдициално запитване — Oberlandesgericht Köln — Тълкуване на член 3, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива 2000/35 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 година относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (ОВ L 200, стp. 35; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 226) — Възможност за кредитора да изисква лихви за забава — Понятие за „получаване“ от кредитора на дължимата сума — Национално законодателство, което счита за момент на плащане момента, в който длъжникът даде нареждането за банков превод, а не момента, в който сумата постъпва по сметката на кредитора

Диспозитив

Член 3, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива 2000/35 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 година относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки трябва да се тълкува в смисъл, че за да може с плащането чрез банков превод да се избегне или да се преустанови начисляването на лихви за забава, той изисква дължимата сума да бъде кредитирана по сметката на кредитора в срока за плащане.


(1)  ОВ C 249 от 14.10.2006 г.