2004D9003 — SV — 29.07.2008 — 003.002


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK BiH/3/2004

av den 29 september 2004

om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina

(2004/739/GUSP)

(EGT L 325 28.10.2004, s. 64)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

BESLUT BiH/5/2004 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK av den 3 november 2004

  L 357

39

2.12.2004

 M2

BESLUT BiH/8/2006 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK av den 15 mars 2006

  L 96

14

5.4.2006

►M3

BESLUT BiH/13/2008 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK av den 29 juli 2008

  L 237

90

4.9.2008
▼B

BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK BiH/3/2004

av den 29 september 2004

om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina

(2004/739/GUSP)KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2004/570/GUSP av den 12 juli 2004 om Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina ( 1 ), särskilt artikel 11.5, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 11 i gemensam åtgärd 2004/570/GUSP bemyndigar rådet Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) att fatta nödvändiga beslut för att inrätta en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina.

(2)

I slutsatserna från Europeiska råden i Nice den 7, 8 och 9 december 2000 och Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 fastställs arrangemangen för tredjeländers deltagande i krishanteringsoperationer och inrättandet av en bidragande länders kommitté.

(3)

Bidragande länders kommittén kommer att spela en nyckelroll i den dagliga ledningen av operationen; kommittén kommer att vara det viktigaste forumet, där bidragande länder gemensamt tar upp frågor som gäller användningen av deras styrkor i operationen; Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, som genomför den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av operationen, kommer att beakta synpunkterna från Bidragande länders kommittén.

(4)

I enlighet med artikel 6 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor. Danmark bidrar inte till finansieringen av operationen.

(5)

Den 12 och 13 december 2002 antog Europeiska rådet i Köpenhamn ett uttalande enligt vilket ”Berlin plus”-arrangemangen och deras genomförande skall gälla endast för de EU-medlemsstater som även är antingen Natomedlemmar eller parter i ”Partnerskap för fred” och som därför har ingått bilaterala säkerhetsavtal med Nato.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Inrättande

Härmed inrättas en bidragande länders kommitté (nedan kallad ”kommittén”) för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina.

Artikel 2

Uppgifter

Kommitténs uppgifter fastställs i slutsatserna från Europeiska råden i Nice (7, 8 och 9 december 2000) och Bryssel (24 och 25 oktober 2002).

Artikel 3

Sammansättning

1.  Kommittén skall bestå av

 de medlemsstater som deltar i EU-operationer som genomförs med användning av Natos gemensamma medel och resurser, samt Danmark,

 företrädare för de tredjeländer som deltar i operationen och ger betydande militära bidrag till operationen, samt företrädare för andra tredjeländer, och som anges i bilagan.

2.  Generaldirektören för EU:s militära stab och operationschefen skall också ha rätt att delta i eller vara företrädda vid kommitténs möten.

Artikel 4

Ordförande

I enlighet med slutsatserna från Nice och utan att ordförandeskapets rättigheter påverkas skall generalsekreteraren/den höge representanten eller dennes företrädare, i nära samråd med ordförandeskapet, vara ordförande i kommittén för denna operation, och biträdas av ordföranden för EU:s militära kommitté eller dennes företrädare.

Artikel 5

Möten

1.  Kommittén skall regelbundet sammankallas av ordföranden. Om omständigheterna så kräver kan krismöten sammankallas på ordförandens initiativ eller på en ledamots begäran.

2.  Ordföranden skall i förväg skicka ut en preliminär dagordning och dokument som rör mötet. Protokoll skall skickas ut efter varje möte.

3.  Företrädare för kommissionen och andra personer får vid behov inbjudas att delta i valda delar av diskussionen.

Artikel 6

Förfarande

1.  Med undantag av vad som anges i punkt 3 och utan att befogenheterna för Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och operationschefens ansvar påverkas

 skall företrädarna för de stater som bidrar till operationen vara enhälliga, när kommittén fattar beslut om den dagliga ledningen av operationen,

 skall kommitténs ledamöter vara enhälliga, när kommittén lämnar rekommendationer om eventuella anpassningar av den operativa planeringen, inklusive en eventuell anpassning av målen.

Enhällighet skall gälla även om en ledamot lägger ned sin röst.

2.  Ordföranden skall fastställa att majoriteten av företrädarna för de stater som har rätt att delta i överläggningarna är närvarande.

3.  Alla procedurfrågor skall avgöras med enkel majoritet bland de ledamöter som är närvarande vid mötet.

4.  Danmark skall inte delta i något beslut av kommittén.

Artikel 7

Sekretess

1.  Rådets säkerhetsbestämmelser skall gälla kommitténs möten och arbete. I synnerhet skall företrädarna i kommittén ha genomgått lämplig säkerhetsprövning.

2.  Kommitténs överläggningar skall omfattas av tystnadsplikt, om inte kommittén enhälligt beslutar något annat.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

▼M3
BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER DE TREDJELÄNDER SOM AVSES I ARTIKEL 3.1

 Albanien

 Argentina

 Chile

 Dominikanska republiken

 El Salvador

 f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

 Guatemala

 Honduras

 Schweiz

 Turkiet.( 1 ) EUT L 252, 28.7.2004, s. 10.