2004D9003 — LV — 29.07.2008 — 003.002


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS BiH/3/2004

2004. gada 29. septembris

par Eiropas Savienības militārās operācijas Bosnijā un Hercegovinā līdzdalībnieku komitejas izveidi

(2004/739/KĀDP)

(OV L 325, 28.10.2004., 64. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS BiH/5/2004 (2004. gada 3. novembris),

  L 357

39

2.12.2004

 M2

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS BiH/8/2006 (2006. gada 15. marts),

  L 96

14

5.4.2006

►M3

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS BIH/13/2008, (2008. gada 29. jūlijs),

  L 237

90

4.9.2008
▼B

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS BiH/3/2004

2004. gada 29. septembris

par Eiropas Savienības militārās operācijas Bosnijā un Hercegovinā līdzdalībnieku komitejas izveidi

(2004/739/KĀDP)POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 25. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2004/570/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju Bosnijā un Hercegovinā ( 1 ) un jo īpaši tās 11. panta piekto punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Vienotās rīcības 2004/570/KĀDSP 11. pantu Padome pilnvaroja Politikas un drošības komiteju (PDK) pieņemt attiecīgos lēmumus par Eiropas Savienības militārās operācijas Bosnijā un Hercegovinā līdzdalībnieku komitejas izveidi.

(2)

Eiropadomes 2000. gada 7., 8. un 9. decembra Nicas un 2002. gada 24. un 25. oktobra Briseles sanāksmes secinājumos izklāstīta kārtība trešo valstu dalībai krīzes noregulēšanas operācijās un līdzdalībnieku komitejas izveidei.

(3)

Līdzdalībnieku komitejai būs galvenā loma operācijas ikdienas vadībā. Komiteja būs galvenais forums, kurā līdzdalības valstis var kopīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar to spēku dalību operācijā. Politikas un drošības komiteja, kas politiski kontrolē un stratēģiski vada operāciju, ņems vērā līdzdalībnieku komitejas viedokļus.

(4)

Atbilstīgi 6. pantam Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Eiropas Savienības lēmumu un rīcības izstrādē un īstenošanā. Tādējādi Dānija nepiedalās šīs operācijas finansēšanā.

(5)

Kopenhāgenas Eiropadome 2002. gada 12. un 13. decembrī pieņēma deklarāciju, kurā atzīmēja, ka “Berlīnes Plus” pasākumi un to īstenošana ir attiecināma tikai uz tām ES dalībvalstīm, kuras ir arī NATO biedres vai puses “Partnerattiecībās mieram” un kuras attiecīgi ir noslēgušas divpusējus drošības nolīgumus ar NATO,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

Izveide

Ar šo izveido Eiropas Savienības militārās operācijas Bosnijā un Hercegovinā līdzdalībnieku komiteju (še turpmāk – “līdzdalībnieku komiteja”).

2. pants

Funkcijas

Līdzdalībnieku komitejas pilnvaras ir izklāstītas Eiropadomes Nicas sanāksmes (2000. gada 7., 8. un 9. decembrī) un Briseles sanāksmes (2002. gada 24. un 25. oktobrī) secinājumos.

3. pants

Struktūra

1.  Līdzdalībnieku komiteja sastāv no:

 tās dalībvalstis, kuras piedalās ES operācijās, ko veic, izmantojot NATO kopīgos līdzekļus un potenciālu, kā arī Dānija;

 trešo valstu pārstāvjiem, kuras piedalās operācijā un nodrošina nozīmīgu militāro ieguldījumu, kā arī to citu trešo valstu pārstāvji, kuras minētas pielikumā.

2.  Eiropas Savienības Militārā štāba ģenerāldirektoram un ES operācijas komandierim ir tiesības apmeklēt līdzdalībnieku komitejas sanāksmes vai nosūtīt uz tām savus pārstāvjus.

4. pants

Priekšsēdētājs

Saskaņā ar Nicas secinājumiem un, neskarot prezidentūras prerogatīvas, šīs operācijas līdzdalībnieku komiteju, pastāvīgi konsultējoties ar prezidentūru, vadīs ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis vai viņa pārstāvis, kuram palīdzēs Eiropas Savienības Militārās komitejas priekšsēdētājs (ESMKP) vai viņa pārstāvis.

5. pants

Sanāksmes

1.  Līdzdalībnieku komitejas sanāksmes regulāri rīko tās priekšsēdētājs. Ja to prasa apstākļi, pēc priekšsēdētāja iniciatīvas vai kāda locekļa pieprasījuma var sasaukt ārkārtas sanāksmes.

2.  Priekšsēdētājs savlaicīgi izsūta sanāksmes darba kārtības projektu un izskatāmos dokumentus. Pēc katras sanāksmes tiek izsūtīts protokols.

3.  Vajadzības gadījumā uz attiecīgām diskusijas daļām var uzaicināt Komisijas pārstāvjus un citas personas.

6. pants

Procedūra

1.  Izņemot 3. punktā minētos noteikumus un neskarot Politikas un drošības komitejas kompetenci un ES operācijas komandiera pienākumus,

 lēmumus par operāciju ikdienas vadību līdzdalībnieku komiteja pieņem ar to valstu pārstāvju vienprātību, kas piedalās operācijā;

 lēmumus attiecībā uz ieteikumiem par iespējamiem grozījumiem operācijas plānošanā, tostarp mērķu maiņu, pieņem ar līdzdalībnieku komitejas locekļu vienprātību.

Kāda locekļa atturēšanās nenozīmē, ka lēmums nav vienprātīgs.

2.  Priekšsēdētājs pārliecinās, ka ir to valstu, kam ir tiesības piedalīties lēmumu apspriešanā, pārstāvju kvorums.

3.  Visus procedurālos jautājumus pieņem ar vienkāršu klāteso-šo locekļu balsu vairākumu.

4.  Dānija nepiedalās komitejas lēmumu pieņemšanā.

7. pants

Konfidencialitāte

1.  Uz līdzdalībnieku komitejas sanāksmēm un darbu attiecas Padomes drošības noteikumi. Līdzdalībnieku komitejas locekļiem ir jābūt attiecīgajām drošības pielaidēm.

2.  Ja vien līdzdalībnieku komiteja vienprātīgi nepieņem citu lēmumu, uz līdzdalībnieku komitejas apspriedēm attiecas dienesta noslēpuma pienākums.

8. pants

Stāšanās spēkā

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

▼M3
PIELIKUMS

LĒMUMA 3. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTO TREŠO VALSTU SARAKSTS

 Albānija

 Argentīna

 Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

 Čīle

 Dominikānas Republika

 Gvatemala

 Hondurasa

 Salvadora

 Šveice

 Turcija..( 1 ) OV L 252, 28.7.2004., 10. lpp.