11/Volumul 13

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

9


31996R0462


L 065/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 462/96 AL CONSILIULUI

din 11 martie 1996

de suspendare a Regulamentelor (CEE) nr. 990/93 și (CE) nr. 2471/94, și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2472/94 și (CE) nr. 2815/95 privind întreruperea relațiilor economice și financiare cu Republica Federală Iugoslavia (Serbia și Muntenegru), Zonele Protejate ale Organizației Națiunilor Unite din Republica Croația și acele zone din Republica Bosnia și Herțegovina aflate sub controlul forțelor sârbo-bosniace

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 73g și 228a,

având în vedere poziția comună din 4 decembrie 1995 definită de Consiliu în temeiul articolului J.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la suspendarea restricțiilor comerciale cu Republica Federală Iugoslavia (Serbia și Muntenegru) și cu sârbii bosniaci (1), hotărâtă de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prin rezoluția 1022 (1995),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, având în vedere acordul între părțile interesate cu privire la Republica Bosnia-Herțegovina, a hotărât, prin rezoluția 1022 (1995) să suspende restricțiile privind relațiile economice și financiare cu Republica Federală Iugoslavia (Serbia și Muntenegru), zonele Protejate ale Organizației Națiunilor Unite din Republica Croația și, atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, cu acele zone din Republica Bosnia și Herțegovina aflate sub controlul forțelor sârbe bosniace;

întrucât Consiliul de Securitate a fost informat cu privire la îndeplinirea condițiilor menționate anterior;

întrucât Consiliul a adoptat deja Regulamentul (CE) nr. 2815/95 (2) de suspendare a Regulamentului (CEE) nr. 990/93 (3) cu privire la Republica Federală Iugoslavia (Serbia și Muntenegru);

întrucât, din motive de transparență, dispozițiile comunitare care pun în aplicare rezoluția 1022 (1995) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite trebuie încorporate într-un instrument comunitar global și, în consecință, Regulamentul (CE) nr. 2815/95 trebuie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Regulamentul (CEE) nr. 990/93 și Regulamentul (CE) nr. 2471/94 (4) se suspendă.

(2)   Atâta timp cât aplicarea regulamentelor prevăzute la alineatul (1) rămâne suspendată, toate fondurile sau activele care au fost anterior sechestrate, în conformitate cu respectivele regulamente, pot fi scoase de sub sechestru de către statele membre în conformitate cu dispozițiile legale, cu condiția ca astfel de fonduri sau active care fac obiectul unei revendicări, a unui drept de retenție, a unei hotărâri judecătorești sau a unei servituți sau care se află în proprietatea unei persoane, a unei societăți de persoane, a unei persoane juridice sau a unei entități declarate insolvabile sau posibil insolvabilă în conformitate cu legislația sau principiile contabile aplicabile în statul membru respectiv, să rămână sub sechestru până la momentul la care vor fi scoase de sub sechestru în conformitate cu dreptul aplicabil.

(3)   Regulamentele (CE) nr. 2472/94 (5) și (CE) nr. 2815/95 se abrogă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 27 februarie 1996.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 1996.

Pentru Consiliu

Președintele

L. DINI


(1)  JO L 297, 9.12.1995, p. 4.

(2)  JO L 297, 9.12.1995, p. 1.

(3)  JO L 102, 28.4.1993, p. 14. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2815/95 (JO L 297, 9.12.1995, p. 1).

(4)  JO L 266, 15.10.1994, p. 1.

(5)  JO L 266, 15.10.1994, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2815/95.