11/Sv. 110

HR

Službeni list Europske unije

86


31996R0462


L 065/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 462/96

od 11. ožujka 1996.

o suspenziji uredaba (EEZ) br. 990/93 i (EZ) br. 2471/94 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2472/94 i (EZ) br. 2815/95 o prekidu gospodarskih i financijskih odnosa sa Saveznom Republikom Jugoslavijom (Srbija i Crna Gora), područjima pod zaštitom Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj i područjima Republike Bosne i Hercegovine pod nadzorom snaga bosanskih Srba

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 73.g i članak 228.a,

uzimajući u obzir zajedničko stajalište od 4. prosinca 1995. koje je odredilo Vijeće na osnovu članka J.2. Ugovora o Europskoj uniji, o suspenziji ograničenja u trgovini sa Saveznom Republikom Jugoslavijom (Srbija i Crna Gora) i s bosanskim Srbima (1), koje je odredilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda Rezolucijom 1022 (1995.),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u pogledu sporazuma postignutog između predmetnih stranaka u vezi s Republikom Bosnom i Hercegovinom, Rezolucijom 1022 (1995.) odlučilo suspendirati ograničenja u vezi s gospodarskim i financijskim odnosima sa Saveznom Republikom Jugoslavijom (Srbija i Crna Gora), s područjima pod zaštitom Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj i, po ispunjenju nekih uvjeta, s područjima Republike Bosne i Hercegovine koja su pod nadzorom snaga bosanskih Srba;

budući da je Vijeće sigurnosti obaviješteno da su navedeni uvjeti ispunjeni;

budući da je Vijeće već donijelo Uredbu (EZ) br. 2815/95 (2) o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) 990/93 (3) u vezi sa Saveznom Republikom Jugoslavijom (Srbija i Crna Gora);

budući da bi, radi transparentnosti, zakonodavstvo Zajednice pri provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 1022 (1995.) trebalo uključiti u cjeloviti instrument Zajednice i da bi stoga trebalo staviti izvan snage Uredbu (EZ) br. 2815/95,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ovime se suspendiraju uredbe (EEZ) br. 990/93 i (EZ) br. 2471/94 (4).

2.   U razdoblju suspenzije zredaba iz stavka 1. države članice mogu u skladu sa zakonom osloboditi sva sredstva i imovinu koja su ranije bila zamrznuta ili zadržana u skladu s tim Uredbama, pod uvjetom da sva sredstva i imovina koji su predmet zahtjeva, prava retencije, presuda ili terećenja, ili koja su sredstva ili imovina u vlasništvu osoba, partnerstva, pravnih osoba ili drugih organizacija, za koje je utvrđeno da su nesolventna ili se smatraju takvima u okviru zakona ili računovodstvenih načela na snazi u dotičnoj državi članici, ostaju zamrznuta ili zadržana dok ne budu oslobođena u skladu s mjerodavnim pravom.

3.   Ovime se uredbe (EZ) 2472/94 (5) i (EZ) 2815/95 stavljaju izvan snage.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 27. veljače 1996.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 1996.

Za Vijeće

Predsjednik

L. DINI


(1)  SL L 297, 9.12.1995., str. 4.

(2)  SL L 297, 9.12.1995., str. 1.

(3)  SL L 102, 28.4.1993., str. 14. Uredbe kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 281/95 (SL L 297, 9.12.1995., str. 1.).

(4)  SL L 266, 15.10.1994., str. 1.

(5)  SL L 266, 15.10.1994., str. 8. Uredbe kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2815/95.