20.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/59


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 39/2016

av den 5 februari 2016

om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet [2017/1322]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XXII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 10i (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU) i bilaga XXII till EES-avtalet:

”—

32014 L 0095: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 (EUT L 330, 15.11.2014, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2014/95/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 6 februari 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 293/2015 av den 30 oktober 2015 (2) träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 februari 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Claude MAERTEN

Ordförande


(1)  EUT L 330, 15.11.2014, s. 1.

(*1)  Konstitutionella krav finns angivna.

(2)  EUT L 161, 22.6.2017, s. 87.