1990L0539 — LV — 01.01.2010 — 017.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES DIREKTĪVA

(1990. gada 15. oktobris)

par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm

(90/539/EEK)

(OV L 303, 31.10.1990, p.6)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Padomes Direktīva 2009/158/EK (2009. gada 30. novembris),

L 343

74

22.12.2009