1990L0539 — FI — 01.01.2010 — 017.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 15 päivänä lokakuuta 1990,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista

(90/539/ETY)

(EYV L 303, 31.10.1990, p.6)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Neuvoston direktiivi 2009/158/EY annettu 30 päivänä marraskuuta 2009

L 343

74

22.12.2009