1990L0539 — DA — 01.01.2010 — 017.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS DIREKTIV

af 15. oktober 1990

om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande

(90/539/EØF)

(EFT L 303, 31.10.1990, p.6)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009

L 343

74

22.12.2009