ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.CE2013.015.slv

Uradni list

Evropske unije

C 15E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
18. januar 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament
ZASEDANJE 2012–2013
Seje: 25. oktober–26. oktober 2012

2013/C 015E/01

Zapisnik s seje 25. oktober 2012

1

2013/C 015E/02

Zapisnik s seje 26. oktober 2012

48

Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Kratice imen parlamentarnih odborov

AFET

Odbor za zunanje zadeve

DEVE

Odbor za razvoj

INTA

Odbor za mednarodno trgovino

BUDG

Odbor za proračun

CONT

Odbor za proračunski nadzor

ECON

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

EMPL

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ENVI

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ITRE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

IMCO

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

TRAN

Odbor za promet in turizem

REGI

Odbor za regionalni razvoj

AGRI

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

PECH

Odbor za ribištvo

CULT

Odbor za kulturo in izobraževanje

JURI

Odbor za pravne zadeve

LIBE

Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve

AFCO

Odbor za ustavne zadeve

FEMM

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

PETI

Odbor za peticije

DROI

Pododbor za človekove pravice

SEDE

Pododbor za varnost in obrambo

Kratice imen političnih skupin

PPE

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

S&D

Skupina Naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

ECR

Skupina Evropski konzervativci in reformisti

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

EFD

Skupina Evropa svobode in demokracije

NI

Samostojni poslanci

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament ZASEDANJE 2012–2013 Seje: 25. oktober–26. oktober 2012

18.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 15/1


Četrtek, 25. oktober 2012
ZAPISNIK S SEJE 25. OKTOBER 2012

2013/C 15 E/01

Vsebina

1.

Nadaljevanje zasedanja

2.

Sprejetje zapisnika predhodne seje

3.

Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom

4.

Razpored dela

5.

Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

6.

Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

7.

Sklepi o določenih dokumentih

8.

Prerazporeditev sredstev

9.

Predložitev dokumentov

10.

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

11.

Akt za enotni trg II - Pomisleki evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga (razprava)

12.

Ali je Erasmus v nevarnosti? (razprava)

13.

Članstvo v političnih skupinah

14.

Čas glasovanja

14.1.

Postopki za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in Republiko Srbijo ter Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

14.2.

Podaljšanje obdobja uporabe Odločbe Sveta 2003/17/ES in posodobitev imen tretjih držav in organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

14.3.

Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

14.4.

Zaščita geografskih označb za kmetijske proizvode in živila *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

14.5.

Sklenitev Konvencije o podpori pri preskrbi s hrano v imenu Evropske unije *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

14.6.

Konzularna zaščita državljanov Unije v tujini * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

14.7.

Pomisleki evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

14.8.

Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (glasovanje)

14.9.

Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti ***I (glasovanje)

14.10.

Trgovinska pogajanja EU z Japonsko (glasovanje)

14.11.

Poročilo EU za leto 2011 o usklajenosti politik za razvoj (glasovanje)

15.

Obrazložitve glasovanja

16.

Popravki in namere glasovanja

17.

Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES ***I - Trgi finančnih instrumentov in sprememba Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ***I (razprava)

18.

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012 (razprava)

19.

Stališča Sveta v prvi obravnavi

20.

Sestava odborov in delegacij

21.

Inovativni finančni instrumenti v povezavi z večletnim finančnim okvirom (razprava)

22.

Strategija EU za Podonavje (razprava)

23.

Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011 (razprava)

24.

Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO (razprava)

25.

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

26.

Dnevni red naslednje seje

27.

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

Priloga 1 –

Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

PRILOGA I

IZIDI GLASOVANJ

1.

Postopki za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in Republiko Srbijo ter Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo ***I

2.

Podaljšanje obdobja uporabe Odločbe Sveta 2003/17/ES in posodobitev imen tretjih držav in organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje ***I

3.

Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov ***I

4.

Zaščita geografskih označb za kmetijske proizvode in živila ***

5.

Sklenitev Konvencije o podpori pri preskrbi s hrano v imenu Evropske unije ***

6.

Konzularna zaščita državljanov Unije v tujini *

7.

Pomisleki evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga

8.

Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke *

9.

Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti ***I

10.

Trgovinska pogajanja EU z Japonsko

11.

Poročilo EU za leto 2011 o usklajenosti politik za razvoj

PRILOGA II

IZID POIMENSKEGA GLASOVANJA

1.

A7-0273/2012 – Iuliu Winkler – eno samo glasovanje

2.

A7-0315/2012 – Paolo De Castro – eno samo glasovanje

3.

A7-0314/2012 – Ian Hudghton – eno samo glasovanje

4.

A7-0288/2012–- Edit Bauer – eno samo glasovanje

5.

A7-0243/2012 – Vital Moreira – zakonodajna resolucija

6.

A7-0302/2012 – Birgit Schnieber-Jastram – resolucija

ZAPISNIK S SEJE 25. OKTOBER 2012

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ

predsednik

1.   Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 09.00.

2.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

3.   Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom

Predsednik je sporočil, da bo s predsednikom Sveta danes podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika):

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v pomenu drugega odstavka člena 54 Pogodbe o delovanju Evropske unije, glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (Prenovitev) (00050/2012/LEX - C7-0349/2012 - 2011/0011(COD));

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (00045/2012/LEX - C7-0348/2012 - 2010/0395(COD));

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj, ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2011/220/PNZ (00037/2012/LEX - C7-0347/2012 - 2011/0129(COD));

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije (00030/2012/LEX - C7-0346/2012 - 2011/0238(COD));

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva farmakovigilanco (00042/2012/LEX - C7-0345/2012 - 2012/0023(COD));

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o začasnih sodnikih Sodišča za uslužbence Evropske unije (00029/2012/LEX - C7-0344/2012 - 2011/0902(COD));

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (00035/2012/LEX - C7-0343/2012 - 2011/0172(COD));

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del (00036/2012/LEX - C7-0342/2012 - 2011/0136(COD));

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (00032/2012/LEX - C7-0341/2012 - 2011/0150(COD));

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan (00047/2012/LEX - C7-0340/2012 - 2010/0289(COD));

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar zadeva farmakovigilanco (00043/2012/LEX - C7-0339/2012 - 2012/0025(COD));

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z ureditvijo sheme enotnih plačil in podpore vinogradnikom (00046/2012/LEX - C7-0338/2012 - 2011/0285(COD));

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (00025/2012/LEX - C7-0336/2012 - 2011/0226(COD));

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih ukrepih za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova (00039/2012/LEX - C7-0335/2012 - 2011/0434(COD));

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 (00026/2012/LEX - C7-0334/2012 - 2011/0117(COD)).

4.   Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda tega delnega zasedanja (PE 496.283/PDOJ). Predlagana ni bila nobena sprememba.

S tem je bil določen razpored dela.

5.   Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

 

Popravek delegirane uredbe Komisije z dne 4. junija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 809/2004 v zvezi z informacijami o soglasju glede uporabe prospekta, informacijami o osnovnih indeksih in zahtevo za poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računovodje ali revizorji, ki je bila sprejeta pod referenčno številko C(2012) 3505 final - C(2012)6487 – Datum začetka veljavnosti: datum objave v UL EU.

posredovano v vednost: ECON, JURI

 

Delegirana direktiva Komisije …/…/EU z dne 10.10.2012 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca zaradi prilagoditve tehničnemu napredku - C(2012)7036 - rok: 2 meseca

posredovano pristojni: ENVI

 

Delegirana direktiva Komisije …/…/EU z dne 10.10.2012 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija zaradi prilagoditve tehničnemu napredku - C(2012)7037 - rok: 2 meseca

posredovano pristojni: ENVI

6.   Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

Predlog Uredbe Sveta o uporabi mlečne kisline za zmanjšanje površinske mikrobiološke kontaminacije trupov goveda (COM(2012)0578 - 2012/2840(RPS) - rok: 03/12/2012)

posredovano

pristojni: ENVI

Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi prilog I in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (D014006/06 - 2012/2797(RPS) - rok: 26/12/2012)

posredovano

pristojni: ENVI

mnenje: AGRI

Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 152/2009 glede analitskih metod za določanje sestavin živalskega izvora za uradni nadzor krme (D020727/05 - 2012/2795(RPS) - rok: 22/12/2012)

posredovano

pristojni: ENVI

Uredba Komisije (EU) št. …/… z dne … o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin v zvezi z določitvijo indeksov cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih bivajo lastniki (D021054/02 - 2012/2837(RPS) - rok: 12/01/2013)

posredovano

pristojni: ECON

Uredba Komisije (EU) št. …/… o katalogu posamičnih krmil (D021839/02 - 2012/2793(RPS) - rok: 19/12/2012)

posredovano

pristojni: AGRI

Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1950/2006 o določitvi seznama snovi, bistvenih za zdravljenje konjev, v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (D021851/02 - 2012/2798(RPS) - rok: 25/12/2012)

posredovano

pristojni: ENVI

mnenje: AGRI

Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi prilog I in V k Uredbi (ES) št. 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (D022383/02 - 2012/2826(RPS) - rok: 06/01/2013)

posredovano

pristojni: ENVI

Direktiva Komisije …/…/EU o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev aktivne snovi piriproksifen v Prilogo I k tej direktivi (D022389/01 - 2012/2820(RPS) - rok: 05/01/2013)

posredovano

pristojni: ENVI

Direktiva Komisije …/…/EU o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev aktivne snovi diflubenzuron v Prilogo I k tej direktivi (D022400/02 - 2012/2819(RPS) - rok: 05/01/2013)

posredovano

pristojni: ENVI

Direktiva Komisije …/…/EU o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za razširitev vključitve aktivne snovi tiametoksam v Prilogo I k tej direktivi na 18. vrsto izdelkov (D022401/02 - 2012/2821(RPS) - rok: 05/01/2013)

posredovano

pristojni: ENVI

Sklep Komisije o nevključitvi nekaterih snovi v priloge I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (D022402/01 - 2012/2822(RPS) - rok: 05/01/2013)

posredovano

pristojni: ENVI

Direktiva Komisije …/…/EU o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev aktivne snovi didecildimetilamonijev klorid v Prilogo I k tej direktivi (D022408/02 - 2012/2824(RPS) - rok: 05/01/2013)

posredovano

pristojni: ENVI

Direktiva Komisije …/…/EU o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev aktivne snovi alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid v Prilogo I k tej direktivi (D022409/02 - 2012/2823(RPS) - rok: 05/01/2013)

posredovano

pristojni: ENVI

Direktiva Komisije …/…/EU o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (Besedilo velja za EGP) (D022556/01 - 2012/2790(RPS) - rok: 12/12/2012)

posredovano

pristojni: ENVI

Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki energetike glede izvajanja posodobitev mesečnih in letnih statistik energetike (D022560/01 - 2012/2794(RPS) - rok: 21/12/2012)

posredovano

pristojni: ITRE

Uredba Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP): posredovanje in diseminacija podindeksov HICP v zvezi z določitvijo harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin po stalnih davčnih stopnjah (D022679/02 - 2012/2831(RPS) - rok: 12/01/2013)

posredovano

pristojni: ECON

Uredba Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk za leto 2014 v zvezi z materialno deprivacijo (D022727/02 - 2012/2827(RPS) - rok: 09/01/2013)

posredovano

pristojni: EMPL

Uredba Komisije (EU) št. …/… z dne … o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede Evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) (D022728/02 - 2012/2839(RPS) - rok: 16/01/2013)

posredovano

pristojni: ENVI

mnenje: EMPL

Direktiva Komisije …/…/EU o spremembi Direktive 2009/144/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določenih sestavnih delih in značilnostih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih zaradi prilagoditve njenih tehničnih določb (D022751/01 - 2012/2810(RPS) - rok: 27/12/2012)

posredovano

pristojni: IMCO

Uredba Komisije (EU) o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij („REACH“) (D022847/02 - 2012/2813(RPS) - rok: 28/12/2012)

posredovano

pristojni: ENVI

mnenje: ITRE, IMCO

Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi in popravkih Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D022886/02 - 2012/2792(RPS) - rok: 19/11/2012)

posredovano

pristojni: ENVI

Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 v zvezi z aditivom za živila kalijev diacetat (D022890/02 - 2012/2818(RPS) - rok: 04/01/2013)

posredovano

pristojni: ENVI

Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe dimetil dikarbonata (E 242) v nekaterih alkoholnih pijačah (D022891/02 - 2012/2811(RPS) - rok: 27/11/2012)

posredovano

pristojni: ENVI

Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti melamina v konzervirani hrani za hišne živali (D022995/03 - 2012/2851(RPS) - rok: 24/01/2013)

posredovano

pristojni: ENVI

mnenje: AGRI

Direktiva Komisije …/… EU z dne XXX o drugi prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku (D022996/01 - 2012/2852(RPS) - rok: 24/11/2012)

posredovano

pristojni: TRAN

Sklep Komisije o merilih in postopku za imenovanje registra ter razpisu za zbiranje prijav interesa za izbor registra za najvišjo domeno „.eu“ (D023252/01 - 2012/2828(RPS) - rok: 11/01/2013)

posredovano

pristojni: ITRE

mnenje: JURI

Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 1 (D023547/01 - 2012/2834(RPS) - rok: 12/01/2013)

posredovano

pristojni: ECON

mnenje: JURI

7.   Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 48 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.9.2012)

 

odbor EMPL

Agenda za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine (2012/2234(INI))

(mnenje: FEMM, ITRE, IMCO, ECON)

 

odbor PECH

Za celovito strategijo EU na področju ribištva za pacifiško regijo (2012/2235(INI))

(mnenje: DEVE)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18.10.2012)

 

odbor DEVE in odbor FEMM

Načrtno uničenje oseb določenega spola: pogrešane ženske? (2012/2273(INI))

 

odbor ECON

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2013 (2012/2256(INI))

(mnenje: AFCO, ENVI, REGI, BUDG)

 

odbor EMPL

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2013 (2012/2257(INI))

(mnenje: REGI, BUDG)

 

odbor ENVI

Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje (2012/2258(INI))

(mnenje: ITRE, LIBE, REGI, EMPL)

 

odbor FEMM

Pravice žensk v balkanskih državah pristopnicah (2012/2255(INI))

 

odbor IMCO

Upravljanje enotnega trga (2012/2260(INI))

(mnenje: EMPL, ITRE, JURI, ECON, TRAN, REGI)

 

odbor ITRE

Sedanji izzivi in priložnosti za energijo iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu (2012/2259(INI))

(mnenje: AGRI, ENVI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

 

odbor JURI

Uporaba Direktive št. 2004/25/ES o ponudbah za prevzem (2012/2262(INI))

 

odbor LIBE

Položaj mladoletnikov brez spremstva v EU (2012/2263(INI))

(mnenje: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, JURI)

 

odbor PECH

Strategija za ribištvo v Jadranskem in Jonskem morju (2012/2261(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 90 Poslovnika)

 

odbor AFET

Priporočila Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU (2012/2153(INI))

(mnenje: INTA)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 121(3) Poslovnika)

 

odbor AFET

Priporočilo Evropski službi za zunanjepolitično delovanje in Svetu glede revizije organizacije in delovanja te službe, predvidene v letu 2013 (2012/2253(INI))

(mnenje: ENVI)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 205(2) Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18.10.2012)

 

odbor PETI

Posebno poročilo evropskega varuha človekovih o preiskavi pritožbe št. 2591/2010/GG zoper Evropsko komisijo (2012/2264(INI))

Postopek s skupnimi sejami odborov (člen 51 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18.10.2012)

Načrtno uničenje oseb določenega spola: pogrešane ženske? (2012/2273(INI))

odbori: DEVE, FEMM

Pridruženi odbori

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.7.2012)

 

odbor ECON

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2013 (2012/2256(INI))

Pridruženi odbori ECON, BUDG

(mnenje: AFCO, ENVI, REGI, BUDG)

 

odbor EMPL

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2013 (2012/2257(INI))

Pridruženi odbori EMPL, BUDG

(mnenje: REGI, BUDG)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.9.2012)

 

odbor EMPL

Agenda za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine (2012/2234(INI))

Pridruženi odbori EMPL, ECON

(mnenje: FEMM, ITRE, IMCO, ECON)

 

odbor INTA

Dostop blaga in storitev iz tretjih držav na notranji trg javnih naročil Unije in postopkov, ki omogočajo pogajanja o dostopu blaga in storitev iz Unije na trge javnih naročil tretjih držav (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD)) Pridruženi odbori INTA, IMCO

(mnenje: DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18.10.2012)

 

odbor ENVI

Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje (2012/2258(INI))

Pridruženi odbori ENVI, EMPL

(mnenje: ITRE, LIBE, REGI, EMPL)

Spremembe napotitev na odbore

 

odbor EMPL

Ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh (2012/2078(INI))

posredovano pristojni: AFCO

mnenje: EMPL, ECON, REGI

 

odbor DEVE

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2011 in politika Evropske unije na tem področju (2012/2145(INI))

posredovano pristojni: AFET

mnenje: FEMM, DEVE

Vpliv finančne in gospodarske krize na človekove pravice (2012/2136(INI))

posredovano pristojni: AFET

mnenje: DEVE

 

odbor ECON

Razrešnica za leto 2011: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine - EIOPA (COM(2012)0436 - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC))

posredovano pristojni: CONT

mnenje: EMPL, ECON

 

odbor ENVI

Sistem Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))

posredovano pristojni: ITRE

mnenje: ENVI, TRAN

Spremembe napotitev na odbore (člen 37 Poslovnika)

 

odbor JURI

Predlog Direktive Sveta o določitvi zahtev za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi (COM(2012)0147 – 2012/0074 (NLE))

posredovano pristojni: ENVI

mnenje: ITRE, JURI

Predlog spremembe poslovnika (člen 212 poslovnika)

Sprememba drugega pododstavka člena 15(2) Poslovnika Parlamenta glede prednostnega vrstnega reda podpredsednikov, izvoljenih s ploskanjem (2012/2020(REG))

8.   Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 24 Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, je Evropski varuh človekovih pravic proračunski organ seznanil s predlogom za prerazporeditev sredstev 3/2012.

*

* *

Odbor za proračun je v skladu s členoma 43 in 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Evropske službe za zunanje delovanje za prerazporeditev sredstev 2/2012.

*

* *

Odbor za proračun je v skladu s členom 22(2) finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval predlogu, ki ga je podala Evropska služba za zunanje delovanje glede prerazporeditve sredstev 3/2012.

*

* *

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 27/2012 (N7-0096/2012 - C7-0295/2012 - 2012/2231(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 28/2012 (N7-0097/2012 - C7-0296/2012 - 2012/2232(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 29/2012 (N7-0098/2012 - C7-0298/2012 - 2012/2236(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 30/2012 (N7-0100/2012 - C7-0307/2012 - 2012/2244(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 31/2012 (N7-0101/2012 - C7-0308/2012 - 2012/2245(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 32/2012 (N7-0099/2012 - C7-0306/2012 - 2012/2243(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 33/2012 (N7-0102/2012 - C7-0309/2012 - 2012/2246(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 34/2012 (N7-0105/2012 - C7-0324/2012 - 2012/2249(GBD)).

*

* *

Odbor za proračun je v skladu s členom 22(2) Finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval predlogu, ki ga je podal Odbor regij glede prerazporeditve sredstev INF 4/2012, INF 5/2012, INF 6/2012, INF 7/2012 in INF 8/2012.

Odbor za proračun je v skladu s členom 22(2) Finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval predlogu, ki ga je podalo Sodišče glede prerazporeditev sredstev 3/2012, 4/2012 in 5/2012.

Odbor za proračun je v skladu s členom 22(2) Finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval predlogu, ki ga je podal Evropski ekonomsko-socialni odbor glede prerazporeditve sredstev INF 02/2012.

9.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1)

od Sveta in Komisije

Predlog uredbe Sveta o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (prenovitev) (vključuje udeležbo Združenega kraljestva in Irske) (11142/1/2012 - C7-0330/2012 - 2012/0033A(NLE))

posredovano

pristojni: LIBE

mnenje: JURI

Predlog uredbe Sveta o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (prenovitev) (brez udeležbe Združenega kraljestva in Irske) (11143/1/2012 - C7-0331/2012 - 2012/0033B(NLE))

posredovano

pristojni: LIBE

mnenje: JURI

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu (COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni: IMCO

mnenje: CULT, ENVI, ITRE

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 41/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0110/2012 - C7-0352/2012 - 2012/2267(GBD))

posredovano

pristojni: BUDG

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 42/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0111/2012 - C7-0353/2012 - 2012/2268(GBD))

posredovano

pristojni: BUDG

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 43/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0112/2012 - C7-0354/2012 - 2012/2269(GBD))

posredovano

pristojni: BUDG

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 44/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0113/2012 - C7-0355/2012 - 2012/2270(GBD))

posredovano

pristojni: BUDG

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 45/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0114/2012 - C7-0356/2012 - 2012/2271(GBD))

posredovano

pristojni: BUDG

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 46/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0115/2012 - C7-0357/2012 - 2012/2272(GBD))

posredovano

pristojni: BUDG

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za proračunsko leto 2010 (povzetek) (COM(2012)0585)

posredovano v vednost: CONT, BUDG

2)

od odborov, poročila

***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0243/2012)

Poročilo o inovativnih finančnih instrumentih v povezavi z večletnim finančnim okvirom (2012/2027(INI)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

*** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0272/2012)

***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani ter za uporabo začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Srbijo na drugi strani (COM(2011)0938 - C7-0010/2012 - 2011/0465(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Iuliu Winkler (A7-0273/2012)

*** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podpisu in sklenitvi Sporazuma med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme (09890/2012 - C7-0134/2012 - 2012/0048(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Béla Kovács (A7-0275/2012)

* Poročilo o predlogu direktive Sveta o konzularni zaščiti državljanov Unije v tujini (COM(2011)0881 - C7-0017/2012 - 2011/0432(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Edit Bauer (A7-0288/2012)

Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011 (2012/2049(INI)) - Odbor PETI - Poročevalka: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

Poročilo o poročilu EU za leto 2011 o usklajenosti politik za razvoj (2012/2063(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalka: Birgit Schnieber-Jastram (A7-0302/2012)

***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Markus Ferber (A7-0303/2012)

***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (prenovitev) (COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Markus Ferber (A7-0306/2012)

*** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije o podpori pri preskrbi s hrano v imenu Evropske unije (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Nirj Deva (A7-0309/2012)

Poročilo o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga (2012/2044(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Regina Bastos (A7-0310/2012)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012 (2012/2150(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Ian Hudghton (A7-0314/2012)

***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede podaljšanja obdobja uporabe ter posodobitve imen tretjih držav in organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0315/2012)

* Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0348/2012)

10.   Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.

Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o razmerah na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (B7-0476/2012);

Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Jaroslav Paška in Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD o razmerah na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (B7-0479/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE o razmerah na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (B7-0481/2012);

Charles Tannock v imenu skupine ECR o razmerah na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (B7-0484/2012);

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat in Jean-Luc Mélenchon v imenu skupine GUE/NGL o razmerah na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (B7-0487/2012);

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (B7-0489/2012);

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen in Graham Watson v imenu skupine ALDE so razmerah na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (B7-0492/2012).

II.

Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Crețu, Robert Goebbels in Marc Tarabella v imenu skupine S&D o diskriminaciji deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (B7-0477/2012);

Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Jaroslav Paška, Juozas Imbrasas in Bastiaan Belder v imenu skupine EFD o diskriminaciji deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (B7-0480/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Eduard Kukan in Jarosław Leszek Wałęsa v imenu skupine PPE o diskriminaciji deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (B7-0482/2012);

Charles Tannock, Marina Yannakoudakis in Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR o diskriminaciji deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (B7-0485/2012);

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o diskriminaciji deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (B7-0490/2012);

Jean-Luc Bennahmias, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen in Graham Watson v imenu skupine ALDE o diskriminaciji deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (B7-0493/2012);

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric in Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL o diskriminaciji deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (B7-0495/2012).

III.

Razmere v Kambodži

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Crețu, Robert Goebbels in Marc Tarabella v imenu skupine S&D o razmerah v Kambodži (B7-0478/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė in Eduard Kukan v imenu skupine PPE o razmerah v Kambodži (B7-0483/2012);

Charles Tannock, Adam Bielan in Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR o razmerah v Kambodži (B7-0486/2012);

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric in Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL o Kambodži (B7-0488/2012);

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Kambodži (B7-0491/2012);

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o razmerah v Kambodži (B7-0494/2012).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.

11.   Akt za enotni trg II - Pomisleki evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga (razprava)

Izjava Komisije: Akt za enotni trg II

Poročilo o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga [2012/2044(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Regina Bastos (A7-0310/2012)

Regina Bastos je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS

podpredsednik

Michel Barnier (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Alajos Mészáros (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Heinz K. Becker (pripravljavec mnenja odbora PETI), Evelyn Regner (pripravljavka mnenja odbora JURI), ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Bernadette Vergnaud v imenu skupine S&D, Jürgen Creutzmann v imenu skupine ALDE, in Heide Rühle v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andreas Schwab, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, Cornelis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Franz Obermayr samostojni poslanec, Małgorzata Handzlik, Mitro Repo, Toine Manders, Karim Zéribi, Emma McClarkin, John Bufton, Ewald Stadler, Ádám Kósa, Marc Tarabella, Zofija Mazej Kukovič, Sergio Gaetano Cofferati in Olle Schmidt.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA

podpredsednica

Govorili so Pablo Arias Echeverría, António Fernando Correia de Campos, Ildikó Gáll-Pelcz, Barbara Weiler in Othmar Karas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Cristian Silviu Bușoi, João Ferreira, Phil Prendergast, Paul Rübig, Olga Sehnalová, Hubert Pirker, Luís Paulo Alves, Angelika Werthmann, Gilles Pargneaux, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jaroslav Paška, Sylvana Rapti, María Irigoyen Pérez, Vital Moreira in Danuta Jazłowiecka.

Govorili so Andreas Mavroyiannis (predsedujoči Svetu), Michel Barnier in Regina Bastos.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.7 zapisnika z dne 25.10.2012.

12.   Ali je Erasmus v nevarnosti? (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Ali je Erasmus v nevarnosti?

Andreas Mavroyiannis (predsedujoči Svetu) in Janusz Lewandowski (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Doris Pack v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Morten Løkkegaard v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Marco Scurria, Katarína Neveďalová, Malika Benarab-Attou, Jacky Hénin, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Eider Gardiazábal Rubial in Sławomir Nitras.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Angelilli, Georgios Papanikolaou, Silvia Costa, Silvia-Adriana Țicău, Hannu Takkula, Ana Miranda, José Manuel Fernandes, Chrysoula Paliadeli, Miloslav Ransdorf, Salvador Garriga Polledo, Piotr Borys in Antonio Masip Hidalgo.

Govorila sta Janusz Lewandowski in Andreas Mavroyiannis.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA

podpredsednik

13.   Članstvo v političnih skupinah

Vincenzo Iovine se je s 24. oktobrom 2012 priključil skupini S&D.

14.   Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih …) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

14.1.   Postopki za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in Republiko Srbijo ter Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani ter za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Srbijo na drugi strani [COM(2011)0938 - C7-0010/2012- 2011/0465(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler (A7-0273/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0389)

14.2.   Podaljšanje obdobja uporabe Odločbe Sveta 2003/17/ES in posodobitev imen tretjih držav in organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede podaljšanja obdobja uporabe ter posodobitve imen tretjih držav in organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje [COM(2012)0343 - C7-0161/2012- 2012/0165(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0315/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0390)

14.3.   Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike [COM(2012)0277 - C7-0137/2012- 2012/0143(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Ian Hudghton (A7-0314/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Ian Hudghton (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 138(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0391)

14.4.   Zaščita geografskih označb za kmetijske proizvode in živila *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila [08741/2012 - C7-0173/2012- 2012/0069(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0272/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Vital Moreira (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 138(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0392)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

14.5.   Sklenitev Konvencije o podpori pri preskrbi s hrano v imenu Evropske unije *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije o podpori pri preskrbi s hrano v imenu Evropske unije [12267/2012 - C7-0210/2012- 2012/0183(NLE)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Nirj Deva (A7-0309/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Nirj Deva (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 138(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0393)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

14.6.   Konzularna zaščita državljanov Unije v tujini * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o konzularni zaščiti državljanov Unije v tujini [COM(2011)0881 - C7-0017/2012- 2011/0432(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Edit Bauer (A7-0288/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Edit Bauer (poročevalka) je podala izjavo v skladu s členom 138(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0394)

14.7.   Pomisleki evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga [2012/2044(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Regina Bastos (A7-0310/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0395)

14.8.   Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke [N7-0084/2012 - C7-0195/2012- 2012/0806(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0348/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

(tajno glasovanje)

Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 25.10.2012)

PRIPOROČILO SVETA O IMENOVANJU

Zavrnjeno (P7_TA(2012)0396)

Govoril je

Michał Tomasz Kamiński o glasovanju.

14.9.   Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [COM(2012)0270 - C7-0146/2012- 2012/0145(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0243/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0397)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0397)

14.10.   Trgovinska pogajanja EU z Japonsko (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0462/2012

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0398)

14.11.   Poročilo EU za leto 2011 o usklajenosti politik za razvoj (glasovanje)

Poročilo o poročilu EU za leto 2011 o usklajenosti politik za razvoj [2012/2063(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Birgit Schnieber-Jastram (A7-0302/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0399)

Govorila sta

Ricardo Cortés Lastra je podal ustni predlog spremembe k odstavku 144.

Zaradi nasprotovanja več kot 40 poslancev se dani ustni predlog spremembe ni upošteval.

Michael Cashman in Gay Mitchell o tem ustnem predlogu spremembe.

15.   Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

 

Poročilo: Regina Bastos - A7-0310/2012

Raffaele Baldassarre, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Oreste Rossi, Mitro Repo, Nirj Deva, Francesco De Angelis, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Seán Kelly in Elena Băsescu

 

Trgovinska pogajanja EU z Japonsko – B7-0462/2012

Nirj Deva, Adam Bielan, Csaba Sógor, Charles Tannock, Hannu Takkula, Seán Kelly in Anna Záborská

16.   Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.55, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Jacek PROTASIEWICZ

podpredsednik

17.   Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES ***I - Trgi finančnih instrumentov in sprememba Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (prenovitev) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A7-0306/2012) - Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Predsednik je čestital komisarju Barnieru za ponovno izvolitev za podpredsednika PPE na XXI. kongresu PPE v Bukarešti.

Markus Ferber je predstavil svoji poročili.

Govoril je Michel Barnier (član Komisije).

Govorili so Holger Krahmer (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Peter Martin, Robert Goebbels v imenu skupine S&D, Olle Schmidt v imenu skupine ALDE, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, Roger Helmer v imenu skupine EFD, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Ildikó Gáll-Pelcz, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Francisco Sosa Wagner, Burkhard Balz, Arlene McCarthy, Sylvie Goulard, Thomas Mann, George Sabin Cutaș, Werner Langen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sven Giegold, in Hermann Winkler.

PREDSEDSTVO: Georgios PAPASTAMKOS

podpredsednik

Po postopku "catch the eye" sta govorili Elena Băsescu in Inês Cristina Zuber.

Govorila sta Michel Barnier in Markus Ferber.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.7 in točka 6.8 zapisnika z dne 26.10.2012.

18.   Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012 (razprava)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012 [2012/2150(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

Jean-Paul Gauzès je predstavil poročilo.

Govoril je Karel De Gucht (član Komisije).

Govorili so Catherine Trautmann (pripravljavka mnenja odbora BUDG), Marije Cornelissen (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Malcolm Harbour (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Rafał Trzaskowski (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Barbara Matera (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Markus Ferber v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Emilie Turunen v imenu skupine Verts/ALE, Derk Jan Eppink v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Pervenche Berès, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, in Pablo Zalba Bidegain.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

podpredsednik

Govorili so Pervenche Berès, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Derk Jan Eppink, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Auke Zijlstra, Alfredo Pallone, Mojca Kleva, Ashley Fox, Jaroslav Paška, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Theodor Dumitru Stolojan, Krišjānis Kariņš, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Emilie Turunen, in Thomas Mann.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber in Andrew Henry William Brons.

Govorila sta Karel De Gucht in Jean-Paul Gauzès.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika z dne 26.10.2012.

19.   Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 61(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije:

Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami (11917/1/2012 - C7-0328/2012 - 2010/0197(COD))

posredovano pristojni: INTA

Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (10090/2/2012 - C7-0329/2012 - 2010/0303(COD))

posredovano pristojni: TRAN

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči z jutrišnjim dnem, 26. oktobrom 2012.

20.   Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine Verts/ALE prejel sledečo zahtevo za imenovanje:

 

odbor FEMM: Ulrike Lunacek namesto Nicole Kiil-Nielsen

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.

21.   Inovativni finančni instrumenti v povezavi z večletnim finančnim okvirom (razprava)

Poročilo o inovativnih finančnih instrumentih v povezavi z večletnim finančnim okvirom [2012/2027(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

Eider Gardiazábal Rubial je predstavila poročilo.

Govoril je Janusz Lewandowski (član Komisije).

Govorili so Jean-Pierre Audy (pripravljavec mnenja odbora CONT), Antonio Cancian (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Mojca Kleva (pripravljavka mnenja odbora REGI), Dominique Riquet v imenu skupine PPE, Göran Färm v imenu skupine S&D, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL, Ivailo Kalfin in Ricardo Cortés Lastra.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška in Petru Constantin Luhan.

Govorila sta Janusz Lewandowski in Eider Gardiazábal Rubial.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 26.10.2012.

22.   Strategija EU za Podonavje (razprava)

Izjava Komisije: Strategija EU za Podonavje

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Iosif Matula v imenu skupine PPE, Csaba Sándor Tabajdi v imenu skupine S&D, Michael Theurer v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Charalampos Angourakis v imenu skupine GUE/NGL, Ewald Stadler samostojni poslanec, Mariya Gabriel, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Jeggle in Ismail Ertug, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Barbara Lochbihler.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS

podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Alajos Mészáros, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Țicău, Hubert Pirker, Ricardo Cortés Lastra, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Karin Kadenbach in Elena Băsescu.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Razprava se je zaključila.

23.   Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011 [2012/2049(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

Erminia Mazzoni je predstavila poročilo.

Govorila sta Nikiforos Diamandouros (evropski varuh človekovih pravic) in Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Peter Jahr v imenu skupine PPE, Victor Boștinaru v imenu skupine S&D, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Heinz K. Becker in Silvia-Adriana Țicău.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jarosław Leszek Wałęsa, Phil Prendergast in Elena Băsescu.

Govorili so Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros in Erminia Mazzoni.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 26.10.2012.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.15, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI

podpredsednica

24.   Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO (razprava)

Izjava Komisije: Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE, George Sabin Cutaș v imenu skupine S&D, Silvana Koch-Mehrin v imenu skupine ALDE, Amelia Andersdotter v imenu skupine Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Inese Vaidere, Knut Fleckenstein, Niccolò Rinaldi, David Campbell Bannerman, Jiří Maštálka, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Kristiina Ojuland, Adam Bielan, Lena Kolarska-Bobińska, Alexander Mirsky, Krzysztof Lisek, Silvia-Adriana Țicău in Paweł Zalewski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă in Rareș-Lucian Niculescu.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

Robert Sturdy in Vital Moreira v imenu odbora INTA o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Rusijo po njenem pristopu k Svetovni trgovinski organizaciji (B7-0461/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika z dne 26.10.2012.

25.   Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Georgios Papanikolaou, Georgios Stavrakakis, Rebecca Taylor, Amelia Andersdotter, John Bufton, Alajos Mészáros, Joseph Cuschieri, Willy Meyer, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Csaba Sógor, Lívia Járóka, Vasilica Viorica Dăncilă, Inés Ayala Sender, Pat the Cope Gallagher, Cristian Silviu Bușoi, Martina Anderson, Rareș-Lucian Niculescu, Erik Bánki, Silvia-Adriana Țicău, Kristiina Ojuland, Paul Murphy, Iuliu Winkler, Seán Kelly in Chris Davies.

26.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 496.283/OJVE).

27.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.45.

Klaus Welle

generalni sekretar

Othmar Karas

podpredsednik


Četrtek, 25. oktober 2012
SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Opazovalci

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Plenković, Vrbat

Četrtek, 25. oktober 2012
Priloga 1 –   

Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, Karim, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka.


Četrtek, 25. oktober 2012
PRILOGA I

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+

sprejeto

-

zavrnjeno

brezpredmetno

U

umaknjeno

PG (…, …, …)

poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)

EG (…, …, …)

elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)

po delih

glasovanje po delih

loč.

ločeno glasovanje

p.s.

predlog spremembe

SPS

sporazumni predlog spremembe

UD

ustrezni del

D

predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje

=

identični predlogi sprememb

§

odstavek

čl.

člen

u. i.

uvodna izjava

PR

predlog resolucije

SPR

skupni predlog resolucije

TG

tajno glasovanje

1.   Postopki za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in Republiko Srbijo ter Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo ***I

Poročilo: Iuliu Winkler (A7-0273/2012)

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

AN

+

514, 14, 9

2.   Podaljšanje obdobja uporabe Odločbe Sveta 2003/17/ES in posodobitev imen tretjih držav in organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje ***I

Poročilo: Paolo De Castro (A7-0315/2012)

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

AN

+

558, 7, 13

3.   Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov ***I

Poročilo: Ian Hudghton (A7-0314/2012)

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

AN

+

658, 0, 0

4.   Zaščita geografskih označb za kmetijske proizvode in živila ***

Priporočilo: Vital Moreira (A7-0272/2012)

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

5.   Sklenitev Konvencije o podpori pri preskrbi s hrano v imenu Evropske unije ***

Priporočilo: Nirj Deva (A7-0309/2012)

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

6.   Konzularna zaščita državljanov Unije v tujini *

Poročilo: Edit Bauer (A7-0288/2012)

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

AN

+

596, 66, 12

7.   Pomisleki evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga

Poročilo: Regina Bastos (A7-0310/2012)

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

8.   Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke *

Poročilo: Sharon Bowles (A7-0348/2012) (tajno glasovanje, člen 169(1) Poslovnika)

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

glasovanje: imenovanje

AN

-

300, 325, 49

9.   Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti ***I

Poročilo: Vital Moreira (A7-0243/2012)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

člen 2(7), pododstavek c, § 2 (uredba (ES) 1225/2009)

1

odbor

 

+

 

glasovanje: spremenjeni predlog

 

+

 

glasovanje: zakonodajna resolucija

AN

+

652, 13, 11

10.   Trgovinska pogajanja EU z Japonsko

Predlog resolucije: B7-0462/2012

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

Predlog resolucije B7-0462/2012

(odbor INTA)

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)

 

+

 

11.   Poročilo EU za leto 2011 o usklajenosti politik za razvoj

Poročilo: Birgit Schnieber-Jastram (A7-0302/2012)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

§ 3

§

originalno besedilo

loč.

+

 

§ 23

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2/EG

+

343, 309, 8

§ 36

§

originalno besedilo

loč./EG

+

355, 300, 8

§ 51

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 107

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 110

§

originalno besedilo

loč.

+

 

§ 111

§

originalno besedilo

loč.

+

 

§ 115

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 116

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 122

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2/EG

+

357, 303, 8

§ 144

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2/EG

+

321, 318, 13

§ 147

§

originalno besedilo

loč./EG

+

335, 329, 10

§ 148

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2/EG

+

491, 140, 25

navedba sklicevanja 18

§

originalno besedilo

loč./EG

+

346, 265, 40

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)

AN

+

561, 47, 51

Zahteve za poimensko glasovanje

PPE: končno glasovanje

Zahteve za ločeno glasovanje

S&D: § 147, navedba sklicevanja 18

ECR: §§ 3, 110, 111

PPE: § 36

ALDE, GUE/NGL: § 147

Zahteve za glasovanje po delih

ECR:

§ 116

1. del

:

"poziva Komisijo … v njihovih državah"

2. del

:

"in poskrbi … in fiskalne politike."

§ 115

1. del

:

"poziva Komisijo … v državah gostiteljicah"

2. del

:

"ter prenosljivosti socialnih pravic;"

PPE:

§ 23

1. del

:

"pozdravlja dejstvo … ekološkim in etičnim trgovinskim pobudam,"

2. del

:

"a obžaluje pomanjkanje … v politikah EU;"

§ 51

1. del

:

"meni, da mora … lastno ribištvo;"

2. del

:

"vztraja pri tem, … v razvoju;"

§ 107

1. del

:

celotno besedilo brez besed "in spodbujati pristope, ki temeljijo na pravicah"

2. del

:

te besede

§ 122

1. del

:

celotno besedilo brez besed "državljanskega in"

2. del

:

ti besedi

§ 148

1. del

:

celotno besedilo brez besed "vključno z njihovimi spolnimi in reproduktivnimi pravicami,"

2. del

:

te besede

GUE/NGL:

§ 144

1. del

:

"poudarja, da ima vsak otrok … in spolnega turizma;"

2. del

:

"potrjuje svojo resolucijo … (2012/2712(RSP))"


Četrtek, 25. oktober 2012
PRILOGA II

IZID POIMENSKEGA GLASOVANJA

1.   A7-0273/2012 – Iuliu Winkler – eno samo glasovanje

Za: 514

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Godmanis, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Karim, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Provera, Salavrakos, Salvini, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Händel, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Wils, Zimmer

NI: Binev, Ehrenhauser, Le Pen Jean-Marie, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Antonescu, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balzani, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cutaș, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapti, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Grèze, Hudghton, Häfner, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Ždanoka

Proti: 14

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

NI: Brons, Colman, Griffin, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Stassen, Zijlstra

Vzdržan: 9

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Murphy, Zuber

NI: Claeys, Dodds, Gollnisch, Kovács, Mölzer

Popravki in namere glasovanja

Za : Francesco De Angelis, Andrzej Grzyb, Jacek Olgierd Kurski, Ulrike Lunacek, Judith A. Merkies, Alfredo Pallone, Petri Sarvamaa, Edward Scicluna, Jutta Steinruck, Iuliu Winkler

Proti : Patricia van der Kammen

2.   A7-0315/2012 – Paolo De Castro – eno samo glasovanje

Za: 558

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Karim, Kowal, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Provera, Salavrakos, Salvini, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Kovács, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Antonescu, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, David, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cutaș, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Ždanoka

Proti: 7

NI: Brons, Colman, Griffin, Nattrass, Sinclaire, Stassen, Zijlstra

Vzdržan: 13

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer, Rossi

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr

Popravki in namere glasovanja

Za : Francesco De Angelis, Andrzej Grzyb, Jacek Olgierd Kurski, Judith A. Merkies, Alfredo Pallone, Edward Scicluna

Proti : Patricia van der Kammen

3.   A7-0314/2012 – Ian Hudghton – eno samo glasovanje

Za: 658

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, Karim, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Proti: 0

Vzdržan: 0

Popravki in namere glasovanja

Za : Andrzej Grzyb, Jacek Olgierd Kurski

4.   A7-0288/2012–- Edit Bauer – eno samo glasovanje

Za: 596

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Bokros, Eppink, Kamiński

EFD: Allam, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Kovács, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Proti: 66

ECR: Ashworth, Bielan, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Bufton, Clark, Helmer, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Søndergaard

NI: Binev, Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

S&D: Attard-Montalto, Ayala Sender, Cuschieri, Scicluna

Vzdržan: 12

ECR: Karim, Muscardini, Ouzký, Strejček, Tošenovský, Zahradil

GUE/NGL: Ferreira, Liotard, Murphy, Zuber, de Jong

NI: Martin

Popravki in namere glasovanja

Za : Inés Ayala Sender

5.   A7-0243/2012 – Vital Moreira – zakonodajna resolucija

Za: 652

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, Karim, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Proti: 13

GUE/NGL: Hénin, Mélenchon, Omarjee

NI: Brons, Claeys, Colman, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire

Vzdržan: 11

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

GUE/NGL: Angourakis, Le Hyaric, Murphy

PPE: Juvin

S&D: Berès

6.   A7-0302/2012 – Birgit Schnieber-Jastram – resolucija

Za: 561

ALDE: Alvaro, Aylward, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Karim, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD: Imbrasas, Kurski, Paška, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Ernst, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Ransdorf, Scholz, Sousa, Søndergaard, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Ehrenhauser, Severin, Sosa Wagner, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelly, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zanicchi, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Besset, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Eickhout, Engström, Flautre, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lövin, Miranda, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Proti: 47

ALDE: Bearder, Duff

ECR: Gróbarczyk, Kamiński, Wojciechowski

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Fontana, Helmer, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Angourakis

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Casini, Posselt, Zalewski, Zasada

Verts/ALE: Brantner, Giegold, Häusling, Rivasi, Trüpel

Vzdržan: 51

ALDE: Davies, Lepage, Rohde, Werthmann

ECR: Bielan, Czarnecki, Kowal, Legutko, McClarkin, Migalski, Poręba, Tannock

EFD: Messerschmidt, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ferreira João, Hénin, Le Hyaric, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Triantaphyllides, Zuber

NI: Dodds, Martin Hans-Peter

PPE: Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Pieper, Sommer, Sonik, Weber Manfred, Winkler Hermann, Zalba Bidegain, Zeller, Záborská

Verts/ALE: Benarab-Attou, Bicep, Bové, Bélier, Delli, Evans, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle

Popravki in namere glasovanja

Za : Jill Evans, Nadezhda Neynsky

Proti : Zbigniew Ziobro

Vzdržan : Catherine Grèze


18.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 15/48


Petek, 26. oktober 2012
ZAPISNIK S SEJE 26. OKTOBER 2012

2013/C 15 E/02

Vsebina

1.

Otvoritev seje

2.

Volitve v Belorusiji (razprava)

3.

Volitve v Gruziji (razprava)

4.

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

4.1.

Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih

4.2.

Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj

4.3.

Razmere v Kambodži

5.

Nagrada Saharova 2012 (predstavitev prejemnikov)

6.

Čas glasovanja

6.1.

Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (glasovanje)

6.2.

Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (glasovanje)

6.3.

Razmere v Kambodži (glasovanje)

6.4.

Sporazum med EU in ZDA o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

6.5.

Inovativni finančni instrumenti v povezavi z večletnim finančnim okvirom (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

6.6.

Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011 (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

6.7.

Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES ***I (glasovanje)

6.8.

Trgi finančnih instrumentov in sprememba Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ***I (glasovanje)

6.9.

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012 (glasovanje)

6.10.

Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO (glasovanje)

6.11.

Volitve v Belorusiji (glasovanje)

6.12.

Volitve v Gruziji (glasovanje)

7.

Sprejetje zapisnika predhodne seje

8.

Obrazložitve glasovanja

9.

Popravki in namere glasovanja

10.

Sklepi o določenih dokumentih

11.

Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika)

12.

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

13.

Predložitev dokumentov

14.

Datum naslednjih sej

15.

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

PRILOGA I

IZIDI GLASOVANJ

1.

Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih

2.

Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj

3.

Razmere v Kambodži

4.

Sporazum med EU in ZDA o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme ***

5.

Inovativni finančni instrumenti v povezavi z večletnim finančnim okvirom

6.

Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011

7.

Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES ***I

8.

Trgi finančnih instrumentov in sprememba Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ***I

9.

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012

10.

Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO

11.

Volitve v Belorusiji

12.

Volitve v Gruziji

PRILOGA II

IZID POIMENSKEGA GLASOVANJA

1.

A7-0297/2012 – Erminia Mazzoni – eno samo glasovanje

2.

A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 1/2

3.

A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 2

4.

A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 5/1

5.

A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 5/2

6.

A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 6

7.

A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 7

8.

A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 8

9.

A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 4

10.

A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 3

11.

A7-0306/2012 – Markus Ferber – spremenjeni predlog

12.

A7-0303/2012 – Markus Ferber – spremenjeni predlog

13.

A7-0312/2012 – Jean-Paul Gauzès – p.s. 3

14.

A7-0312/2012 – Jean-Paul Gauzès – p.s. 16

15.

A7-0312/2012 – Jean-Paul Gauzès – p.s. 2

16.

A7-0312/2012 – Jean-Paul Gauzès – resolucija

17.

B7-0461/2012 – p.s. 10

ZAPISNIK S SEJE 26. OKTOBER 2012

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI

podpredsednica

1.   Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.

2.   Volitve v Belorusiji (razprava)

Izjava Komisije: Volitve v Belorusiji

Štefan Füle (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE, Libor Rouček v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Krzysztof Lisek, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Peter Šťastný, Justas Vincas Paleckis, Nikolaos Salavrakos, Eduard Kukan, Kristian Vigenin, László Tőkés, Andrzej Grzyb in Sari Essayah.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Ivo Vajgl in Charles Tannock.

Govoril je Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE.

Govoril je Štefan Füle.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o volitvah v Belorusiji (B7-0463/2012);

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR o volitvah v Belorusiji (B7-0464/2012);

Werner Schulz in Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE o volitvah v Belorusiji (B7-0465/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o volitvah v Belorusiji (B7-0466/2012);

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE o volitvah v Belorusiji (B7-0471/2012);

Helmut Scholz in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o volitvah v Belorusiji (B7-0472/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika z dne 26.10.2012.

3.   Volitve v Gruziji (razprava)

Izjava Komisije: Volitve v Gruziji

Štefan Füle (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Krzysztof Lisek v imenu skupine PPE, Libor Rouček v imenu skupine S&D, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Adam Bielan v imenu skupine ECR, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Henryk Migalski, Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Arnaud Danjean, Kristian Vigenin, Graham Watson, Indrek Tarand, Elena Băsescu, Anna Ibrisagic, Cristian Dan Preda in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sari Essayah, Marek Henryk Migalski in Charles Tannock.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS

podpredsednik

Govoril je Štefan Füle.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE o Gruziji (B7-0467/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek in Paweł Zalewski v imenu skupine PPE o volitvah v Gruziji (B7-0468/2012);

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o volitvah v Gruziji (B7-0469/2012);

Mojca Kleva, Edit Herczog, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Libor Rouček in Richard Falbr v imenu skupine S&D o volitvah v Gruziji (B7-0470/2012);

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE o volitvah v Gruziji (B7-0473/2012);

Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL o volitvah v Gruziji (B7-0474/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika z dne 26.10.2012.

4.   Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 10 zapisnika z dne 25.10.2012)

4.1.   Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih

Predlogi resolucij B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 in B7-0492/2012

Ana Gomes in Nikolaos Salavrakos sta predstavila predloga resolucij B7-0476/2012 in B7-0479/2012.

Govoril je Nirj Deva, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Ani Gomes, ki je nanj odgovorila.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, in Rui Tavares, so predstavili predloge resolucij B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 in B7-0489/2012.

Govorili so Elena Băsescu v imenu skupine PPE, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Franz Obermayr samostojni poslanec, in Monica Luisa Macovei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Murphy, in Ryszard Czarnecki.

Govorila je Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 26.10.2012.

4.2.   Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj

Predlogi resolucij B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 in B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion in Paul Murphy, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, James Nicholson v imenu skupine ECR, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Sari Essayah in Corina Crețu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan in Miloslav Ransdorf.

Govorila je Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 26.10.2012.

4.3.   Razmere v Kambodži

Predlogi resolucij B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 in B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler in Graham Watson so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Julie Girling v imenu skupine ECR, Eduard Kukan, Corina Crețu in Cecilia Wikström.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola in Franz Obermayr.

Govorila je Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 26.10.2012.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ

predsednik

5.   Nagrada Saharova 2012 (predstavitev prejemnikov)

Predsednik je sporočil, da je na seji tega dne konferenca predsednikov a soglasno imenovala Nasrina Sotudeha in Džafar Panahi (iranska aktivista) za prejemnika nagrade Saharova 2012.

Govorila sta Martin Callanan o naslednjem obisku Delegacije za odnose z Iranom v tej državi (predsednik je spomnil, da je o obisku odločala konferenca predsednikov) in Barbara Lochbihler o isti temi.

Podelitev nagrade bo decembra 2012 v Strasbourgu.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS

podpredsednik

6.   Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih …) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

6.1.   Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 in B7-0492/2012

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0476/2012

(ki nadomešča B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 in B7-0492/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

 

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu in Martin Kastler v imenu skupine PPE;

 

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D;

 

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen in Graham Watson v imenu skupine ALDE;

 

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE;

 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2012)0400)

(Predlog resolucije B7-0479/2012 je brezpredmeten.)

6.2.   Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 in B7-0495/2012

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0477/2012

(ki nadomešča B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 in B7-0495/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka in Martin Kastler v imenu skupine PPE;

 

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Crețu, Liisa Jaakonsaari in Minodora Cliveti v imenu skupine S&D;

 

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson in Alexandra Thein v imenu skupine ALDE;

 

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

 

Charles Tannock, Peter van Dalen in Sajjad Karim v imenu skupine ECR;

 

Marie-Christine Vergiat in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL;

 

Bastiaan Belder v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA(2012)0401)

Govoril je

Charles Tannock, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 5.

Ker ni bilo ugovorov zoper dani ustni predlog spremembe, je le-ta bil upoštevan.

6.3.   Razmere v Kambodži (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 in B7-0494/2012

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0478/2012

(ki nadomešča B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 in B7-0494/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė in Eduard Kukan v imenu skupine PPE;

 

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Crețu, Marc Tarabella in Robert Goebbels v imenu skupine S&D;

 

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

 

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

 

Charles Tannock in Adam Bielan v imenu skupine ECR;

 

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2012)0402)

6.4.   Sporazum med EU in ZDA o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podpisu in sklenitvi Sporazuma med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme [09890/2012 - C7-0134/2012- 2012/0048(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Béla Kovács (A7-0275/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0403)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

6.5.   Inovativni finančni instrumenti v povezavi z večletnim finančnim okvirom (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o inovativnih finančnih instrumentih v povezavi z večletnim finančnim okvirom [2012/2027(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0404)

6.6.   Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011 (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011 [2012/2049(INI)] – Odbor za peticije. Poročevalka: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0405)

6.7.   Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (prenovitev) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A7-0306/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0406)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Govoril je, pred glasovanjem o osnutku zakonodajne resolucije, Markus Ferber (poročevalec) in zahteval vrnitev poročila odboru na podlagi člena 57(2) Poslovnika.

Parlament je zahtevo odobril.

6.8.   Trgi finančnih instrumentov in sprememba Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A7-0303/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0407)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Govorila sta, pred glasovanjem o osnutku zakonodajne resolucije, Markus Ferber (poročevalec), ki je na podlagi člena 57(2) Poslovnika zahteval vrnitev poročila odboru, in Robert Goebbels, ki je to zahtevo podprl.

Parlament je zahtevo odobril.

6.9.   Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012 (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012 [2012/2150(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0408)

6.10.   Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0461/2012

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0409)

Govorila je

Inese Vaidere, ki je podala ustni predlog spremembe, ki uvaja nov odstavek za sedanji odstavek 14.

Ker ni bilo ugovorov zoper dani ustni predlog spremembe, je le-ta bil upoštevan.

6.11.   Volitve v Belorusiji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 in B7-0472/2012

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0463/2012

(ki nadomešča B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 in B7-0472/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė in Michael Gahler v imenu skupine PPE;

 

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari in Pino Arlacchi v imenu skupine S&D;

 

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin in Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE;

 

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

 

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR;

 

Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2012)0410)

6.12.   Volitve v Gruziji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012 in B7-0474/2012

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0467/2012

(ki nadomešča B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012 in B7-0473/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė in Michael Gahler v imenu skupine PPE;

 

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr in Edit Herczog v imenu skupine S&D;

 

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin in Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE;

 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

 

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki in Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2012)0411)

(Predlog resolucije B7-0474/2012 je brezpredmeten.)

7.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

8.   Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

 

Poročilo: Eider Gardiazábal Rubial - A7-0270/2012

Iva Zanicchi in Monica Luisa Macovei

 

Poročilo: Erminia Mazzoni - A7-0297/2012

Peter Jahr in Seán Kelly

 

Poročilo: Markus Ferber - A7-0306/2012

Ewald Stadler, Peter Jahr in Charles Tannock

 

Poročilo: Markus Ferber - A7-0303/2012

Peter Jahr in Monica Luisa Macovei

 

Poročilo: Jean-Paul Gauzès - A7-0312/2012

Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Hannu Takkula in Seán Kelly

 

Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO - B7-0461/2012

Ewald Stadler, Hannu Takkula in Seán Kelly

 

Volitve v Belorusiji - RC-B7-0463/2012

Adam Bielan, Kristiina Ojuland in Hannu Takkula

 

Volitve v Gruziji - RC-B7-0467/2012

Ewald Stadler, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

9.   Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

10.   Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore

Obveščanje zaposlenih in posvetovanje z njimi, predvidevanje in upravljanje prestrukturiranja (2012/2061(INI))

posredovano

pristojni: EMPL

mnenje: JURI

Izvrševanje Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))

posredovano

pristojni: EMPL

mnenje: JURI, IMCO

11.   Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile v registru zabeležene pisne izjave (člen 123(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

192

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

46

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

78

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

114

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

116

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

189

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

74

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

68

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

130

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

66

0033/2012

Mario Borghezio

7

12.   Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.

13.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1)

od Sveta in Komisije:

Imenovanje člana Evropske komisije (Tonio BORG - MT) (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 - 2012/0807(NLE))

posredovano

pristojni: ENVI

mnenje: AFCO, IMCO

2)

od poslancev Parlamenta, predlog priporočila (člen 121 Poslovnika)

Anneli Jäätteenmäki, v imenu skupine ALDE. Predlog priporočila Evropskega parlamenta Svetu o prihodnjem razvoju politike EU za Arktiko (B7-0475/2012)

posredovano

pristojni: AFET

14.   Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 19. novembra 2012 do 22. novembra 2012.

15.   Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 12.45.

Klaus Welle

generalni sekretar

Martin Schulz

predsednik


Petek, 26. oktober 2012
SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cottigny, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Opazovalci

Božinović


Petek, 26. oktober 2012
PRILOGA I

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+

sprejeto

-

zavrnjeno

brezpredmetno

U

umaknjeno

PG (…, …, …)

poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)

EG (…, …, …)

elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)

po delih

glasovanje po delih

loč.

ločeno glasovanje

p.s.

predlog spremembe

SPS

sporazumni predlog spremembe

UD

ustrezni del

D

predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje

=

identični predlogi sprememb

§

odstavek

čl.

člen

u. i.

uvodna izjava

PR

predlog resolucije

SPR

skupni predlog resolucije

TG

tajno glasovanje

1.   Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih

Predlogi resolucij: B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012, B7-0492/2012

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

Predlog skupne resolucije RC-B7-0476/2012

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 7

§

originalno besedilo

loč./EG

-

209, 283, 10

§ 8

§

originalno besedilo

loč.

-

 

§ 9

§

originalno besedilo

loč.

-

 

§ 10

§

originalno besedilo

loč.

-

 

§ 11

§

originalno besedilo

loč.

+

 

u.i. F

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

u.i. L

§

originalno besedilo

loč.

-

 

u. i. O

§

originalno besedilo

loč.

+

 

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)

 

+

 

Predlogi resolucij političnih skupin

B7-0476/2012

 

S&D

 

 

B7-0479/2012

 

EFD

 

 

B7-0481/2012

 

PPE

 

 

B7-0487/2012

 

GUE/NGL

 

 

B7-0489/2012

 

Verts/ALE

 

 

B7-0492/2012

 

ALDE

 

 

Zahteve za ločeno glasovanje

ECR: u.i. O in § 11

PPE: u.i. L in §§ 7, 8, 9 in 10

Zahteve za glasovanje po delih

ECR:

u. i. F

1. del

:

"ker organi Združenih arabskih emiratov vztrajajo, … od leta 1974;"

2. del

:

"ker je na podlagi dokazov … brez državljanstva,"

Razno

Jaroslav Paška (skupina EFD) je tudi podpisnik predloga skupne resolucije RC-B7-0476/2012 v svojem imenu.

Skupina ECR je umaknila predlog resolucije B7-0484/2012.

2.   Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj

Predlogi resolucij: B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012, B7-0495/2012

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

Predlog skupne resolucije RC-B7-0477/2012

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD)

§ 5

§

originalno besedilo

 

+

spremenjeno z ustnim p.s.

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)

 

+

 

Predlogi resolucij političnih skupin

B7-0477/2012

 

S&D

 

 

B7-0480/2012

 

EFD

 

 

B7-0482/2012

 

PPE

 

 

B7-0485/2012

 

ECR

 

 

B7-0490/2012

 

Verts/ALE

 

 

B7-0493/2012

 

ALDE

 

 

B7-0495/2012

 

GUE/NGL

 

 

Razno

Jaroslav Paška (skupina EFD) in Marina Yannakoudakis (skupina ECR) sta tudi podpisnika predloga skupne resolucije RC-B7-0477/2012.

Charles Tannock je podal ustni predlog spremembe k odstavku 5:

"5.

poziva pakistansko vlado, naj zagotovi varnost Malale Jusafzaj in njene družine ter naj sodi odgovornim za napad; poziva pakistansko vlado, naj zagotovi varnost drugih aktivistov, ki zagovarjajo človekove pravice – zlasti žensk in deklic, ki postajajo dejavne v družbi in politiki – in katerim so grozili talibani in druge skupine skrajnežev; izraža svojo zaskrbljenost glede prijavljenih groženj 17-letni Hinni Khan in njeni družini;"

3.   Razmere v Kambodži

Predlogi resolucij: B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012, B7-0494/2012

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

Predlog skupne resolucije RC-B7-0478/2012

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)

 

+

 

Predlogi resolucij političnih skupin

B7-0478/2012

 

S&D

 

 

B7-0483/2012

 

PPE

 

 

B7-0486/2012

 

ECR

 

 

B7-0488/2012

 

GUE/NGL

 

 

B7-0491/2012

 

Verts/ALE

 

 

B7-0494/2012

 

ALDE

 

 

Razno

Jaroslav Paška (skupina EFD) je tudi podpisnik predloga skupne resolucije RC-B7-0478/2012 v svojem imenu.

4.   Sporazum med EU in ZDA o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme ***

Priporočilo: Béla Kovács (A7-0275/2012)

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

5.   Inovativni finančni instrumenti v povezavi z večletnim finančnim okvirom

Poročilo: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

 

+

 

6.   Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011

Poročilo: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

Predmet

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

eno samo glasovanje

PG

+

499, 10, 17

Zahteve za poimensko glasovanje

PPE: končno glasovanje

7.   Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES ***I

Poročilo: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

besedilo v celoti

1

odbor

po delih

 

 

1

+

 

2/PG

+

376, 142, 6

člen 24

2

več kot 40 poslancev

PG

-

183, 320, 21

člen 24, § 1c

5

PPE, S&D, ALDE

po delih

 

 

1/PG

+

478, 39, 10

2/PG

+

376, 119, 27

1 UD

odbor

po delih

 

 

1/PG

 

2/PG

 

člen 24, § 2a

6

PPE, S&D, ALDE

PG

+

409, 82, 24

1 UD

odbor

PG

 

člen 24, § 6

7

PPE, S&D, ALDE

PG

+

407, 108, 9

1 UD

odbor

PG

 

člen 24, § 8, uvodni del

8

PPE, S&D, ALDE

PG

+

441, 58, 26

1 UD=

odbor

PG

 

po členu 51

4

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

PG

+

494, 8, 26

člen 59

3

več kot 40 poslancev

PG

-

197, 320, 11

1 UD

odbor

 

+

 

člen 96, § 1, po točki (f)

9

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

 

+

 

1 UD

odbor

 

 

glasovanje: spremenjeni predlog

PG

+

495, 15, 19

glasovanje: zakonodajna resolucija

PG

glasovanje preloženo

 

Zahteve za poimensko glasovanje

Verts/ALE: predlogi sprememb 3, 5, 6, 7, 8

EFD: predlog spremembe 4

S&D: predlogi sprememb 2, 5, 1(čl. 24), 6, 7, 8 in spremenjeni predlog

Zahteve za glasovanje po delih

Verts/ALE in GUE/NGL

predlog spremembe 1 (besedilo v celoti)

1. del

:

besedilo v celoti brez besed "na zahtevo" (čl. 60, odstavek a)

2. del

:

ti besedi

Verts/ALE in ECR

predlog spremembe 5 (čl. 24, § 1c) in predlog spremembe 1 (ustrezni del)

1. del

:

"1c. Države članice poskrbijo … razen stranke"

2. del

:

"razen če se plačilo pristojbine … koristi prenese na stranko."

Razno

Predlog spremembe 2 so vložili Arlene McCarthy in drugi.

Predlog spremembe 3 so vložili Sven Giegold in drugi.

8.   Trgi finančnih instrumentov in sprememba Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ***I

Poročilo: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

besedilo v celoti

1

odbor

 

+

 

člen 8, po § 3

4

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

 

+

 

1 UD

odbor

 

 

Člen 23a, § 5

5

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

 

+

 

1 UD

odbor

 

 

člen 28, § 6

6

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

1 UD

odbor

 

 

člen 29, § 4

1 UD

odbor

EG

-

142, 359, 27

7

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

člen 29, § 6

1 UD

odbor

 

-

 

8

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

po členu 31

3

GUE/NGL

 

-

 

člen 35, § 1, uvodni del

2

PPE, S&D, Verts/ALE

 

+

 

člen 35, § 2, uvodni del

9

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

 

+

 

1 UD

odbor

 

 

člen 35, § 2, točka a

10

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

 

+

 

1 UD

odbor

 

 

člen 35, § 3, točka a

11

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE

 

+

 

1 UD

odbor

 

 

glasovanje: spremenjeni predlog

PG

+

497, 20, 17

glasovanje: zakonodajna resolucija

PG

glasovanje preloženo

 

Zahteve za poimensko glasovanje

S&D: spremenjeni predlog

9.   Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012

Poročilo: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

§ 6

3

Verts/ALE

PG

-

189, 328, 12

po § 6

16

Verts/ALE

PG

-

193, 320, 6

po § 8

7

EMPL

 

+

 

po § 10

8

EMPL

 

-

 

§ 13

2

Verts/ALE, S&D

PG

-

221, 293, 15

po § 14

15

S&D

 

-

 

§ 23

14

S&D

 

U

 

1

Verts/ALE

 

U

 

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

-

 

2

 

po § 29

9

EMPL

 

+

 

10

EMPL

 

+

 

11

EMPL

 

-

 

po § 37

12

EMPL

 

-

 

13

EMPL

 

-

 

§ 60

4

PPE

PG

U

 

§ 61

5D

PPE

 

U

 

po u.i. B

6

EMPL

 

+

 

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)

PG

+

430, 90, 8

Zahteve za poimensko glasovanje

EFD: končno glasovanje

Verts/ALE: p.s. 16, 2, 3, 4

Zahteve za glasovanje po delih

S&D:

§ 23

1. del

:

"ugotavlja, … ratificirale;"

2. del

:

"poziva vse ostale … na Irskem;"

10.   Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO

Predlog resolucije: B7-0461/2012

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

Predlog resolucije B7-0461/2012

(odbor INTA)

§ 2

4

Verts/ALE

 

-

 

§ 5

5

Verts/ALE

EG

-

73, 441, 4

§ 6

6

Verts/ALE

 

-

 

po § 6

7

Verts/ALE

EG

-

249, 249, 15

§ 10

10

GUE/NGL

PG

-

40, 426, 51

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 11, alinea 4

§

originalno besedilo

loč.

+

 

§ 11, alinea 8

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 10, alinea 10

8

Verts/ALE

EG

+

246, 233, 11

§ 13

9

Verts/ALE

 

-

 

po § 14

-

Inese Vaidere

 

+

ustni predlog spremembe

§ 16

§

originalno besedilo

loč.

+

 

po u.i. A

1

Verts/ALE

 

+

 

po u.i. D

2

Verts/ALE

 

-

 

3

Verts/ALE

 

+

 

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)

 

+

 

Zahteve za poimensko glasovanje

GUE/NGL: predlog spremembe 10

Zahteve za ločeno glasovanje

Verts/ALE: §§ 11 (alinea 4), 16

Zahteve za glasovanje po delih

Verts/ALE:

§ 10

1. del

:

"meni, da … energetiko in naložbami,"

2. del

:

"ter kasneje prostotrgovinskega sporazuma;"

§ 11, alinea 8

1. del

:

besedilo v celoti brez besed "vseh oblik"

2. del

:

ti besedi

Razno

Inese Vaidere je podala naslednji ustni predlog spremembe:

"15.

poziva rusko vlado naj naroči neodvisno in nepristransko preiskavo glede primera Yukos;"

11.   Volitve v Belorusiji

Predlogi resolucij: B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012, B7-0472/2012

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

Predlog skupne resolucije RC-B7-0463/2012

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 9

§

originalno besedilo

po delih

 

 

1

+

 

2

+

 

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)

 

+

 

Predlogi resolucije političnih skupin

B7-0463/2012

 

S&D

 

 

B7-0464/2012

 

ECR

 

 

B7-0465/2012

 

Verts/ALE

 

 

B7-0466/2012

 

PPE

 

 

B7-0471/2012

 

ALDE

 

 

B7-0472/2012

 

GUE/NGL

 

 

Zahteve za glasovanje po delih

ECR:

§ 9

1. del

:

"ponovno poziva Belorusijo, edino evropsko državo, ki še izvršuje smrtno kazen, naj nemudoma uvede moratorij za njeno izvrševanje in razglasi moratorij za smrtno kazen;"

2. del

:

"kot prvi korak k njeni popolni odpravi"

Razno

Jacek Saryusz-Wolski (skupina PPE) in Elżbieta Lukacijewska (skupina PPE) sta tudi podpisnika predloga skupne resolucije B7-0466/2012.

12.   Volitve v Gruziji

Predlogi resolucij: B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012, B7-0474/2012

Predmet

Št. p.s.

Predlagatelj

PG, itd.

Glasovanje

PG/EG - pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B7-0467/2012

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)

 

+

 

Predlogi resolucije političnih skupin

B7-0467/2012

 

Verts/ALE

 

 

B7-0468/2012

 

PPE

 

 

B7-0469/2012

 

ECR

 

 

B7-0470/2012

 

S&D

 

 

B7-0473/2012

 

ALDE

 

 

B7-0474/2012

 

GUE/NGL

 

 

Razno

Elżbieta Łukacijewska (skupina PPE) je tudi podpisnica predloga resolucije B7-0468/2012.


Petek, 26. oktober 2012
PRILOGA II

IZID POIMENSKEGA GLASOVANJA

1.   A7-0297/2012 – Erminia Mazzoni – eno samo glasovanje

Za: 499

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Allam, Belder, Cymański, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Paška, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Proti: 10

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

NI: Nattrass

Vzdržan: 17

ECR: Strejček

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Mélenchon

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

2.   A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 1/2

Za: 376

ALDE: Bilbao Barandica, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Nicolai, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Skylakakis, Takkula, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Salavrakos, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

NI: Martin, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Flašíková Beňová, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Gualtieri, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Göncz, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kalfin, Kirilov, Ludvigsson, Masip Hidalgo, Maňka, Merkies, Milana, Moreira, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pașcu, Perello Rodriguez, Poc, Prendergast, Prodi, Riera Madurell, Romero López, Rouček, Schaldemose, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tănăsescu, Ulvskog, Vigenin, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Auken, Durant

Proti: 142

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, Duff, Gallagher, Lepage, Ludford, Lyon, Newton Dunn, Schaake, Taylor Rebecca, Vattimo, Watson

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar

S&D: Alves, Arlacchi, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Correia de Campos, Costa, Cottigny, Ertug, Fajon, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Glante, Groote, Guillaume, Honeyball, Kadenbach, Lange, Leichtfried, Leinen, Martin David, McAvan, McCarthy, Pargneaux, Regner, Rodust, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Tirolien, Toia, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Willmott

Verts/ALE: Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Vzdržan: 6

NI: Claeys, Nattrass, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

S&D: Sehnalová

Popravki in namere glasovanja

Proti : Hans-Peter Martin

3.   A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 2

Za: 183

ALDE: Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Jäätteenmäki, Kacin, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Newton Dunn, Rinaldi, Schaake, Taylor Rebecca, Theurer, Uggias, Vattimo, Watson, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Matias, Scholz

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Bendtsen, Feio, Hankiss, Oomen-Ruijten, Pietikäinen, Siekierski, Wortmann-Kool, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Berman, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Christensen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, De Angelis, De Castro, El Khadraoui, Ferreira Elisa, Geringer de Oedenberg, Gomes, Honeyball, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Merkies, Nilsson, Obiols, Paleckis, Perello Rodriguez, Poc, Riera Madurell, Romero López, Schaldemose, Serracchiani, Simpson, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Sârbu, Thomsen, Ulvskog, Willmott

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Proti: 320

ALDE: Aylward, Bearder, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Skylakakis, Takkula, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström

ECR: Muscardini

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bufton, Clark, Helmer, Paška, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Hénin, Le Hyaric, Mélenchon, Omarjee

NI: Martin, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Balčytis, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Childers, Cofferati, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Göncz, Iotova, Ivan, Kalfin, Kirilov, Lange, Leinen, Maňka, Milana, Mynář, Neuser, Neveďalová, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pittella, Prendergast, Prodi, Rodust, Rouček, Simon, Steinruck, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tirolien, Tănăsescu, Vergnaud, Vigenin, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Vzdržan: 21

ALDE: Krahmer

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Lösing, Maštálka, Murphy, Ransdorf, Rubiks, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Kovács, Nattrass

S&D: Kadenbach, Leichtfried, Moreira, Regner, Sehnalová, Weidenholzer

Popravki in namere glasovanja

Za : Catherine Bearder, Hans-Peter Martin

4.   A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 5/1

Za: 478

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Muscardini

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Marine, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Proti: 39

ECR: Bielan, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Włosowicz, Ziobro

S&D: Falbr

Vzdržan: 10

EFD: Allam, Paška

GUE/NGL: Angourakis, Le Hyaric, Mélenchon, Triantaphyllides

NI: Nattrass, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

5.   A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 5/2

Za: 376

ALDE: Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Goerens, Goulard, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

NI: Brons, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cercas, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Simon, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Andersdotter

Proti: 119

ALDE: Bowles, Davies, Duff, Gerbrandy, Griesbeck, Ludford, Lyon, Newton Dunn, Taylor Rebecca, Watson, in 't Veld

ECR: Bielan, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Omarjee

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stoyanov Dimitar

S&D: Caronna, Honeyball, Martin David, McAvan, McCarthy, Serracchiani, Simpson, Skinner, Stihler, Susta, Willmott

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Vzdržan: 27

EFD: Allam, Belder, Paška

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Klute, Kohlíček, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Nattrass, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

S&D: Costa, Toia

6.   A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 6

Za: 409

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Campbell Bannerman, Chichester

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Rubiks

NI: Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Bratkowski, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Lamberts

Proti: 82

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

NI: Brons, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Nattrass, Obermayr, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Langen

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Vzdržan: 24

ECR: Muscardini

EFD: Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Claeys

Popravki in namere glasovanja

Za : Danuta Maria Hübner, Franz Obermayr

7.   A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 7

Za: 407

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Händel

NI: Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Proti: 108

ALDE: Vattimo

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ferreira João, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Vzdržan: 9

ECR: Muscardini

EFD: Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis

NI: Brons, Claeys, Nattrass, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

8.   A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 8

Za: 441

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Girling, Gróbarczyk, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Ransdorf

NI: Claeys, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Proti: 58

ALDE: Ries

ECR: Harbour

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

GUE/NGL: Anderson, Liotard

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Stoyanov Dimitar

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Vzdržan: 26

ALDE: Vattimo

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Nattrass, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Popravki in namere glasovanja

Za : Malcolm Harbour

9.   A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 4

Za: 494

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Liotard

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Proti: 8

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

NI: Brons

Verts/ALE: Durant

Vzdržan: 26

ALDE: Vattimo

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Nattrass, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

10.   A7-0306/2012 – Markus Ferber – p.s. 3

Za: 197

ALDE: Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, Duff, Gallagher, Goulard, Griesbeck, Harkin, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Newton Dunn, Ojuland, Rohde, Taylor Rebecca, Theurer, Tremosa i Balcells, Vattimo, Verhofstadt, Watson

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Bartolozzi, Daul, Gardini, Higgins, Iturgaiz Angulo, Járóka, Kelly, Kovatchev, Macovei, Mazzoni, McGuinness, Mitchell, Motti, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Wałęsa

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Berman, Bullmann, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Danellis, De Angelis, El Khadraoui, Ertug, Fajon, Falbr, Fleckenstein, Geier, Glante, Gomes, Groote, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Leichtfried, Leinen, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Merkies, Neuser, Neveďalová, Obiols, Paleckis, Papadopoulou, Pargneaux, Perello Rodriguez, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Proti: 320

ALDE: Aylward, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Gerbrandy, Goerens, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Løkkegaard, Meissner, Michel, Nicolai, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Kurski, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

NI: Brons, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Melo, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Balčytis, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Cofferati, Correia de Campos, Crețu, Cuschieri, Cutaș, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, Enciu, Flašíková Beňová, García-Hierro Caraballo, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gualtieri, Göncz, Iotova, Kalfin, Kirilov, Lange, Ludvigsson, Maňka, Milana, Moreira, Mynář, Nilsson, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pașcu, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Sehnalová, Swoboda, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Zemke, Țicău

Vzdržan: 11

EFD: Belder, Messerschmidt, Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Hénin, Le Hyaric, Mélenchon, Omarjee, Triantaphyllides

NI: Nattrass

Popravki in namere glasovanja

Za : Alyn Smith

Proti : Andrey Kovatchev, Alexander Graf Lambsdorff, Hubert Pirker

11.   A7-0306/2012 – Markus Ferber – spremenjeni predlog

Za: 495

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Takkula, Taylor Rebecca, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Klute

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Proti: 15

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Hénin, Mélenchon, Omarjee, Triantaphyllides, Zuber

NI: Brons, Kovács, Nattrass

Vzdržan: 19

EFD: Allam

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Händel, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Zimmer

NI: Stassen, Zijlstra, van der Kammen

12.   A7-0303/2012 – Markus Ferber – spremenjeni predlog

Za: 497

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Proti: 20

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Hénin, Le Hyaric, Mélenchon, Omarjee, Triantaphyllides, Zuber

NI: Brons, Kovács, Nattrass, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Kammen

Vzdržan: 17

ALDE: Vattimo

EFD: Allam

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Zimmer

NI: Ehrenhauser

13.   A7-0312/2012 – Jean-Paul Gauzès – p.s. 3

Za: 189

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Goerens, Kacin, Lepage, Skylakakis, Theurer

EFD: Tzavela

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Vadim Tudor

PPE: Arias Echeverría, Giannakou, Járóka, Kratsa-Tsagaropoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Poupakis, Tsoukalas

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Proti: 328

ALDE: Aylward, Bearder, Bennion, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Nattrass, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

Verts/ALE: Lövin, Schlyter

Vzdržan: 12

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer, Imbrasas, Salavrakos, Vanhecke

NI: Claeys, Martin Hans-Peter

S&D: Skinner, Susta

Popravki in namere glasovanja

Za : Georgios Koumoutsakos

Proti : Sharon Bowles, Rainer Wieland

14.   A7-0312/2012 – Jean-Paul Gauzès – p.s. 16

Za: 193

ALDE: Bennahmias, Vattimo

EFD: Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Händel, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Ransdorf, Rubiks, Triantaphyllides, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Fjellner, Ibrisagic, Kósa, Papastamkos, Poupakis, Svensson

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pittella, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Proti: 320

ALDE: Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Ferreira, Hénin, Mélenchon, Omarjee, Scholz, Zuber

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

Vzdržan: 6

EFD: Imbrasas, Salavrakos

GUE/NGL: Angourakis, Kohlíček

PPE: Koumoutsakos

S&D: Susta

Popravki in namere glasovanja

Proti : Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic, Alf Svensson

15.   A7-0312/2012 – Jean-Paul Gauzès – p.s. 2

Za: 221

ALDE: Johansson, Løkkegaard, Rochefort, Skylakakis, Vajgl, Vattimo, Werthmann

EFD: Allam, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Händel, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Stadler, Stassen, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Papanikolaou, Papastamkos, Poupakis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Proti: 293

ALDE: Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Belder, Cymański, Kurski, Messerschmidt, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis

NI: Claeys, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Simon

Vzdržan: 15

ALDE: Bennahmias, Lepage

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer, Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Ferreira, Hénin, Kohlíček, Omarjee, Zuber

S&D: Susta

Popravki in namere glasovanja

Za : Christofer Fjellner, Peter Simon, Alf Svensson

Proti : Morten Løkkegaard

Vzdržan : Georgios Koumoutsakos

16.   A7-0312/2012 – Jean-Paul Gauzès – resolucija

Za: 430

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Muscardini

EFD: Salavrakos, Tzavela

NI: Ehrenhauser, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Flautre, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Turunen, Zéribi

Proti: 90

ALDE: Vattimo

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Triantaphyllides, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Verts/ALE: Giegold

Vzdržan: 8

EFD: Imbrasas, Ziobro

NI: Martin

PPE: Essayah

Verts/ALE: Lövin, Romeva i Rueda, Schlyter, Tavares

Popravki in namere glasovanja

Za : Sven Giegold, Claude Turmes

17.   B7-0461/2012 – p.s. 10

Za: 40

EFD: Allam, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Zimmer

NI: Nattrass, Vadim Tudor

S&D: Berman, Costa, Jørgensen

Verts/ALE: Andersdotter, Durant, Schroedter, Staes, Tavares

Proti: 426

ALDE: Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Bokros, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Elles, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Belder, Cymański, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Paška, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gardini, Gauzès, Giannakou, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zwiefka, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García-Hierro Caraballo, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Honeyball, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Prendergast, Prodi, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Bové

Vzdržan: 51

ECR: Rosbach

EFD: Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Helmer

GUE/NGL: Ferreira, Triantaphyllides, Zuber

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter

S&D: Attard-Montalto, Poc, Susta

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Delli, Eickhout, Giegold, Grèze, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schulz Werner, Smith, Tarand, Taylor Keith, Turmes, Turunen

Popravki in namere glasovanja

Proti : Dan Jørgensen