18.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 164/1


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 31ης Μαΐου 2007

σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών και την προαγωγή της ασφάλειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/C 164/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 152 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κάθε χρόνο 235 000 περίπου πολίτες της Κοινότητας πεθαίνουν εξαιτίας ατυχήματος ή βίας. Οι τραυματισμοί αποτελούν, μετά τις καρδιοαγγειακές νόσους, τον καρκίνο και τις αναπνευστικές νόσους, την τέταρτη συνηθέστερη αιτία θανάτου στα κράτη μέλη.

(2)

Μεταξύ των παιδιών, των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου.

(3)

Πολλά από τα άτομα που επιβιώνουν από σοβαρούς τραυματισμούς αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας σε όλη τους τη ζωή. Τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί αποτελούν την κύρια αιτία μόνιμων αναπηριών μεταξύ των νέων, οι οποίες, ενώ θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, τους στερούν πολλά χρόνια ζωής με καλή υγεία.

(4)

Κατά μέσο όρο 6,8 εκατομμύρια εισαγωγές στα νοσοκομεία οφείλονται στους τραυματισμούς, που αντιπροσωπεύουν το 11 % του συνόλου των εισαγωγών σε νοσοκομείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5)

Οι τραυματισμοί συνεπάγονται τεράστια οικονομική επιβάρυνση για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ευθύνονται για το 20 % περίπου των αδειών ασθένειας και αποτελούν σημαντικό παράγοντα μείωσης της παραγωγικότητας.

(6)

Οι κίνδυνοι τραυματισμού κατανέμονται άνισα τόσο μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, επίσης δε ποικίλλουν κατά ηλικία και φύλο. Ο κίνδυνος θανάτου από τραυματισμό είναι πέντε φορές μεγαλύτερος στο κράτος μέλος με το υψηλότερο ποσοστό τραυματισμών σε σύγκριση με εκείνο που έχει το χαμηλότερο ποσοστό.

(7)

Σε αντίθεση με πολλές άλλες αιτίες ασθενειών ή πρόωρων θανάτων, οι τραυματισμοί μπορούν να προληφθούν καθιστώντας ασφαλέστερο το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε. Υπάρχει πληθώρα στοιχείων σχετικά με αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας μέτρα πρόληψης των ατυχημάτων τα οποία δεν εφαρμόζονται ακόμη ευρέως στην Κοινότητα.

(8)

Τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά έχουν αποδειχτεί αποδοτικά από άποψη κόστους, δεδομένου ότι τα οφέλη της πρόληψης για τα συστήματα υγείας υπερβαίνουν συχνά κατά πολύ το κόστος της παρέμβασης.

(9)

Η σημαντική πρόοδος που έχει επιτελεσθεί όσον αφορά την ασφάλεια σε πολλούς τομείς, όπως η κυκλοφορία ή ο χώρος εργασίας, θα πρέπει να συνεχισθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε άλλους τομείς οι οποίοι σήμερα καλύπτονται λιγότερο, όπως τα ατυχήματα στο σπίτι, στην ψυχαγωγία και στην άθληση και η πρόληψη για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους πολίτες.

(10)

Πρέπει επίσης να εξεταστεί η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης οινοπνευματωδών και ναρκωτικών και του αριθμού των τραυματισμών και των ατυχημάτων, καθώς και των εκούσιων τραυματισμών, ιδίως της οικογενειακής βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.

(11)

Επομένως, φαίνεται ότι πρέπει να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων στοιχείων και να αναπτυχθεί, εάν κριθεί αναγκαίο, ένας μηχανισμός ελέγχου και καταγραφής των τραυματισμών, ο οποίος θα μπορούσε να εξασφαλίζει συντονισμένη προσέγγιση από όλα τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη και τη θέσπιση εθνικών πολιτικών σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να αναπτυχθεί στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος για τη δημόσια υγεία (2) των προγραμμάτων που θα το διαδεχτούν και οιουδήποτε άλλου σχετικού κοινοτικού προγράμματος, και πρέπει να βασίζεται στα αντιπροσωπευτικά εθνικά μέσα ελέγχου και καταγραφής των τραυματισμών που πρόκειται να αναπτυχθούν με συνεκτικό και συμπληρωματικό τρόπο.

(12)

Για να εξορθολογιστεί η χρήση των πόρων του κοινοτικού προγράμματος για τη δημόσια υγεία και οιουδήποτε άλλου σχετικού κοινοτικού προγράμματος, και για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της πρόληψης των ατυχημάτων με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, έχουν προσδιοριστεί οι ακόλουθοι τομείς προτεραιότητας: η ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων, η ασφάλεια των ηλικιωμένων πολιτών, η ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών των οδών, η πρόληψη των ατυχημάτων κατά την άθληση και την ψυχαγωγία, η πρόληψη των ατυχημάτων που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες, η πρόληψη των αυτοτραυματισμών και η πρόληψη της βίας, ιδίως της οικογενειακής βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Αυτοί οι τομείς προτεραιότητας έχουν καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο των τραυματισμών σε σχέση με τον αριθμό και τη σοβαρότητα, τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των παρεμβατικών δράσεων και τη σκοπιμότητα της επιτυχημένης εφαρμογής στα κράτη μέλη,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

Με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη οφείλουν:

(1)

Να αξιοποιήσουν καλύτερα τα υφιστάμενα στοιχεία και να αναπτύξουν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, αντιπροσωπευτικά εθνικά μέσα ελέγχου και καταγραφής, τα οποία θα παρέχουν συγκρίσιμες πληροφορίες, θα παρακολουθούν την εξέλιξη των κινδύνων ατυχήματος και των αποτελεσμάτων των προληπτικών μέτρων μακροπρόθεσμα και θα αξιολογούν τις ανάγκες για τη θέσπιση πρόσθετων πρωτοβουλιών όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών καθώς και σε άλλους τομείς.

(2)

Να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα ή παρόμοια μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και των τραυματισμών, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ασφάλειας. Αυτού του είδους τα προγράμματα και μέτρα πρέπει να καθιερώνουν και να προωθούν τη διυπηρεσιακή και διεθνή συνεργασία και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις δυνατότητες χρηματοδότησης των δράσεων που αφορούν την πρόληψη και προάγουν την ασφάλεια. Κατά την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων και μέτρων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα των φύλων και στις ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, τους ηλικιωμένους πολίτες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ευάλωτους χρήστες των οδών, και στα ατυχήματα κατά την άθληση και την ψυχαγωγία, τους τραυματισμούς που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες, τη βία και τους αυτοτραυματισμούς.

(3)

Να ενθαρρύνουν την εισαγωγή της πρόληψης των ατυχημάτων και της προαγωγής της ασφάλειας στα σχολεία και στην κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και άλλων τομέων, έτσι ώστε οι ομάδες αυτές να μπορούν να δρουν ως αρμόδιοι φορείς και σύμβουλοι στον τομέα της πρόληψης των τραυματισμών.

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

(1)

Να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται πληροφορίες για τους τραυματισμούς σε κοινοτικό επίπεδο με βάση τα εθνικά μέσα ελέγχου των τραυματισμών και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.

(2)

Να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις ορθές πρακτικές και δράσεις πολιτικής στους τομείς προτεραιοτήτων που έχουν προσδιοριστεί και να κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(3)

Να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη προκειμένου να περιληφθεί η γνώση της πρόληψης των ατυχημάτων στην κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και άλλων τομέων.

(4)

Να διεξάγει κοινοτικές δράσεις όπως περιγράφονται ανωτέρω, χρησιμοποιώντας τους πόρους που προβλέπονται στο κοινοτικό πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία και στα προγράμματα που θα το διαδεχτούν, στο γενικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές (3), στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα (4) και σε άλλα συναφή κοινοτικά προγράμματα.

(5)

Να συντάξει έκθεση αξιολόγησης τέσσερα χρόνια μετά την έγκριση της παρούσας σύστασης προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων και να εκτιμηθεί η ανάγκη για περαιτέρω δράσεις.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την 31η Μαΐου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. MÜNTEFERING


(1)  Μη δημοσιευθείσες ακόμη στην ΕΕ.

(2)  Απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) (ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 1).

(3)  Απόφαση αριθ. 20/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση των κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές για τα έτη 2004-2007 (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 1).

(4)  Απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην καινοτομία (2002-2006) (ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1).