16.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 339/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8209 – GLM / Multico / Toray Group / TTC / JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2016/C 339/14)

1.

Komissio vastaanotti 9. syyskuuta 2016 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla indonesialainen yritys PT. Gapura Liqua Mandiri (GLM), singaporelainen yritys Multico Infracore Holdings Pte Ltd (Multico) ja japanilaiset yritykset Toray Industries, Inc. (Toray Group) ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan äskettäin perustetussa indonesialaisessa yhteisyrityksessä PT. Gapura Liqua Solutions (GLS) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   GLM: vesialan ratkaisut, kuten jäteveden puhdistus, käsittelylaitosten modernisointi, kierrätys- ja hyödyntämispalvelut

—   Multico: muun muassa rakennus-, maatalous-, öljy- ja kaasu- sekä uusiutuvan energian aloilla käytettävän raskaan kaluston, koneiden ja osien jakelu

—   Toray Group: erilaisiin tarkoituksiin käytettävien kemikaalien valmistus ja myynti

—   TTC: maailmanlaajuinen kaupankäynti eri aloilla, kuten metalli-, auto-, ilmailu-, kemikaali- ja elektroniikkateollisuus

—   GLS: veden käsittelyjärjestelmien myynti, asennus ja huolto sekä muut vedenkäsittelypalvelut lähinnä Indonesiassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.8209 – GLM / Multico / Toray Group / TTC / JV seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.