1.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/5


Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. októbra 2012 — Evropaïki Dynamiki/Súdny dvor

(Vec T-447/10) (1)

(Verejné zmluvy na poskytnutie služieb - Verejné obstarávanie - Poskytovanie služieb údržby, vývoja a podpory počítačových aplikácií - Zamietnutie ponúk žalobkyne a zadanie zákaziek inému uchádzačovi - Kritéria výberu - Kritériá hodnotenia ponúk - Povinnosť odôvodnenia - Mimozmluvná zodpovednosť)

2012/C 373/08

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Korogiannakis a M. Dermitzakis, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: T. Lefèvre, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Jednak návrh na zrušenie rozhodnutia Súdneho dvora z 12. júla 2010 o zamietnutí ponúk predložených žalobkyňou pre časť 1 a 2 verejného obstarávania CJ 7/09 z 11. novembra 2009 týkajúceho údržby, vývoja a podpory počítačových aplikácií (Ú. v. EÚ 2009/S 217-312293), ako aj všetkých ostatných súvisiacich rozhodnutí Súdneho dvora, vrátane rozhodnutia o zadaní jednotlivých zákaziek vybraným uchádzačom, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z 12. júla 2010 o zamietnutí ponúk, ktoré predložila Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v rámci verejného obstarávania CJ 7/09 z 11. novembra 2009 týkajúceho údržby, vývoja a podpory počítačových aplikácií a zadaní zákaziek iným uchádzačom, sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Súdny dvor je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 346, 18.12.2010.