1.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 373/5


Arrest van het Gerecht van 17 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki/Hof van Justitie

(Zaak T-447/10) (1)

(Overheidsopdrachten voor diensten - Aanbestedingsprocedure - Diensten betreffende onderhoud, ontwikkeling en ondersteuning van IT-systemen - Afwijzing van offertes van verzoekster en gunning van opdrachten aan andere inschrijver - Selectiecritaria - Gunningscriteria - Motiveringsplicht - Niet-contractuele aansprakelijkheid)

2012/C 373/08

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athene, Griekenland) (vertegenwoordigers: N. Korogiannakis en M. Dermitzakis, advocaten)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie (vertegenwoordiger: T. Lefèvre, gemachtigde)

Voorwerp

Enerzijds nietigverklaring van het besluit van het Hof van Justitie van 12 juli 2010 tot afwijzing van verzoeksters offertes voor de percelen 1 en 2 van aanbestedingsprocedure CJ 7/09 van 11 november 2009 betreffende onderhoud, ontwikkeling en ondersteuning van IT-systemen (PB 2009, S 217-312293), en alle daarmee verband houdende besluiten van het Hof van Justitie, daaronder begrepen het besluit tot gunning van de betrokken overeenkomsten aan de winnende inschrijvers en, anderzijds, een vordering tot schadevergoeding

Dictum

1)

Het besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 juli 2010 tot afwijzing van de offertes die Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE had ingediend in het kader van aanbestedingsprocedure CJ 7/09 van 11 november 2009 betreffende onderhoud, ontwikkeling en ondersteuning van IT-systemen, en het besluit tot gunning van de opdrachten aan andere inschrijvers, wordt nietig verklaard.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Het Hof van Justitie wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 346 van 18.12.2010.