1.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 373/5


Üldkohtu 17. oktoobri 2012. aasta otsus — Evropaïki Dynamiki versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi T-447/10) (1)

(Teenuste riigihanked - Hankemenetlus - Rakendusprogrammide hooldus-, arendus- ja tugiteenuste osutamine - Hageja pakkumiste tagasilükkamine ja lepingute sõlmimine teise pakkujaga - Valikukriteeriumid - Lepingu sõlmimise kriteeriumid - Põhjendamiskohustus - Lepinguväline vastutus)

2012/C 373/08

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja M. Dermitzakis)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus (esindaja: T. Lefèvre)

Ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa Kohtu 12. juuli 2010. aasta otsus, millega ta lükkas tagasi pakkumised, mis hageja tegi 11. novembri 2009. aasta hanke CJ 7/09 osadele nr 1 ja 2 rakendusprogrammide hooldus-, arendus- ja tugiteenuste osutamiseks (JO 2009, S 217-312293), ja Euroopa Kohtu kõik muud asjaga seotud otsused, sealhulgas otsus sõlmida vastavad lepingud välja valitud lepingupartneritega, ning teiseks kahju hüvitamise nõue

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Kohtu 12. juuli 2010. aasta otsus, millega lükati tagasi pakkumised, mis Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE esitas 11. novembri 2009. aasta hankemenetluses CJ 7/09 rakendusprogrammide hooldus-, arendus- ja tugiteenuste osutamiseks, ning otsustati lepingud sõlmida teiste pakkujatega.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Kohtult.


(1)  ELT C 346, 18.12.2010.