1.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 373/5


Rettens dom af 17. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mod Domstolen

(Sag T-447/10) (1)

(Offentlige tjenesteydelsesaftaler - udbudsprocedure - levering af tjenesteydelser til vedligeholdelse, udvikling og støtte i forbindelse med edb-applikationer - afvisning af sagsøgerens bud og tildeling af kontrakterne til en anden tilbudsgiver - udvælgelseskriterier - tildelingskriterier - begrundelsespligt - ansvar uden for kontraktforhold)

2012/C 373/08

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athen, Grækenland) (ved advokaterne N. Korogiannakis og M. Dermitzakis)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol (ved T. Lefèvre, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af Domstolens afgørelse af 12. juli 2010, hvorved den afviste sagsøgerens bud for del 1 og 2 i udbudsproceduren CJ 7/09 af 11. november 2009 for vedligeholdelse, udvikling og støtte i forbindelse med edb-applikationer (EUT 2009/S 217-312293), og af alle Domstolens øvrige relaterede afgørelser, herunder afgørelsen om at tildele de respektive kontrakter til de valgte tilbudsgivere, dels påstand om erstatning.

Konklusion

1)

Afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol den 12. juli 2010 om ikke at antage de bud, som Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE havde indgivet inden for rammerne af udbudsproceduren CJ 7/09 af 11. november 2009 for vedligeholdelse, udvikling og støtte i forbindelse med edb-applikationer, og om at tildele kontrakterne til andre tilbudsgivere, annulleres.

2)

I øvrigt frifindes Den Europæiske Unions Domstol.

3)

Domstolen betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 346 af 18.12.2010.