1.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 373/5


Rozsudek Tribunálu ze dne 17. října 2012 — Evropaïki Dynamiki v. Soudní dvůr

(Věc T-447/10) (1)

(Veřejné zakázky na služby - Nabídkové řízení - Poskytování služeb údržby, vývoje a podpory počítačových systémů - Odmítnutí nabídek žalobkyně a udělení zakázky jinému uchazeči - Kritéria výběru - Kritéria zadávání - Povinnost uvést odůvodnění - Mimosmluvní odpovědnost)

2012/C 373/08

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Řecko) (zástupci: N. Korogiannakis a M. Dermitzakis, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie (zástupce: T. Lefèvre, zmocněnec)

Předmět věci

Jednak návrh na zrušení rozhodnutí Soudního dvora ze dne 12. července 2010, kterým se zamítají nabídky žalobkyně pro položky č. 1 a 2 výzvy k podávání nabídek CJ 7/09 ze dne 11. listopadu 2009 ohledně údržby, vývoje a podpory počítačových systémů (Úř. věst. 2009, S 217-312293), jakož i všech ostatních s ním souvisejících rozhodnutí Soudního dvora, včetně rozhodnutí o udělení příslušných zakázek úspěšným uchazečům, a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. července 2010, kterým byly zamítnuty nabídky předložené Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v rámci výzvy k podávání nabídek CJ 7/09 ze dne 11. listopadu 2009 ohledně údržby, vývoje a podpory počítačových systémů a rozhodnutí o udělení zakázek jiným uchazečům, se zrušuje.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Soudnímu dvoru se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 346, 18.12.2010.