25.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 670/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2009

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση μέσω διαγωνισμού για την αγορά σκληρού σίτου ή αναποφλοίωτου ρυζιού, και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 428/2008 και (ΕΚ) αριθ. 687/2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχεία α), γ) και ια), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 και του άρθρου 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, όπως τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2009 του Συμβουλίου (2), η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, από την 1η Ιουλίου 2009 για τον σκληρό σίτο και από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 για το αναποφλοίωτο ρύζι, δημόσια παρέμβαση, εάν κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την κατάσταση της αγοράς, και ιδίως από την εξέλιξη των τιμών της αγοράς. Πρέπει να προβλεφθούν οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν δημόσιες παρεμβάσεις, στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει ότι μια τέτοια παρέμβαση είναι αναγκαία, και να υπενθυμισθεί ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές στον συγκεκριμένο τομέα σε επίπεδο κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων δημόσιας αποθεματοποίησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και τη λογιστική καταχώριση των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης από τους οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών (3), διευκρινίζοντας ότι οι εν λόγω αρχές παρεμβαίνουν, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, με την ονομασία «οργανισμοί παρέμβασης», ακόμη και όταν οι οργανισμοί πληρωμών ενεργούν απευθείας.

(2)

Για την όσο το δυνατόν απλούστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του καθεστώτος δημόσιας παρέμβασης, πρέπει να διευκρινισθούν οι κανόνες που αφορούν τη διαπίστευση των κέντρων παρέμβασης από τους οργανισμούς παρέμβασης των κρατών μελών και να θεσπισθούν οι διατάξεις που αφορούν την εν λόγω διαπίστευση. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διευκρινισθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη διαπίστευση των εγκαταστάσεων αποθεματοποίησης ενός κέντρου παρέμβασης.

(3)

Οι προϋποθέσεις παραδεκτού των προσφορών σκληρού σίτου και αναποφλοίωτου ρυζιού που υποβάλλονται στους οργανισμούς παρέμβασης και οι όροι ανάληψης των προϊόντων από αυτούς πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφοι σε ολόκληρη την Κοινότητα. Επομένως, προκειμένου να διασφαλισθεί ίση μεταχείριση όλων των επιχειρηματιών, πρέπει να καθορισθούν οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στις αγορές, και ειδικότερα στο παραδεκτό των προσφορών, στην ανάληψη και στους συναφείς ελέγχους.

(4)

Όταν οι εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης ενός εγκεκριμένου κέντρου παρέμβασης, οι οποίες βρίσκονται σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο ο επιχειρηματίας ασκεί την κύρια δραστηριότητά του, παρέχουν στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την παράδοση των προϊόντων τους με χαμηλότερα έξοδα, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους εν λόγω επιχειρηματίες να υποβάλουν τις προσφορές τους στο οικείο κράτος μέλος. Για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις για τους εν λόγω επιχειρηματίες, είναι σκόπιμο να τους επιτραπεί να διεκπεραιώνουν τις διατυπώσεις που σχετίζονται με τις προσφορές με τον αριθμό εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ του κράτους μέλους στο οποίο ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους και να τους επιτραπεί να καταθέτουν, για τη στήριξη της προσφοράς τους, εγγύηση που εξασφάλισαν στο εν λόγω κράτος μέλος.

(5)

Για τη διασφάλιση της απλοποιημένης και ικανοποιητικής διαχείρισης της παρέμβασης, πρέπει να προβλεφθεί η υποβαλλόμενη παρτίδα να είναι ομοιογενής και, όσον αφορά το ρύζι, η εν λόγω παρτίδα να αποτελείται από ρύζι της ίδιας ποικιλίας. Πρέπει επίσης να καθορισθεί μια ελάχιστη ποσότητα κάτω από την οποία ο οργανισμός παρέμβασης δεν υποχρεούται να δεχθεί την προσφορά λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη το γεγονός ότι ένα ανώτερο ελάχιστο ποσοτικό όριο μπορεί να αποδειχθεί αναγκαίο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες και οι συνήθειες του χονδρικού εμπορίου ή οι ισχύοντες περιβαλλοντικοί κανόνες σε ένα κράτος μέλος. Προκειμένου να παρασχεθούν στους επιχειρηματίες οι πληροφορίες που αφορούν τις ελάχιστες ισχύουσες ποσότητες, πρέπει να προβλεφθεί οι οργανισμοί παρέμβασης να προσδιορίζουν τις εν λόγω ελάχιστες ποσότητες σε κάθε προκήρυξη διαγωνισμού που δημοσιεύουν και, εφόσον είναι αναγκαίο, να τις καθορίζουν σε επίπεδο ανώτερο από το επίπεδο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(6)

Δεν πρέπει να γίνονται δεκτά στην παρέμβαση ο σκληρός σίτος και το αναποφλοίωτο ρύζι των οποίων η ποιότητα δεν επιτρέπει κατάλληλη μεταγενέστερη χρήση και αποθεματοποίηση. Ως προς αυτό, πρέπει να καθορισθούν οι αναγκαίες μέθοδοι για τον καθορισμό της ποιότητας του σκληρού σίτου και του αναποφλοίωτου ρυζιού.

(7)

Ο σκληρός σίτος είναι ένα από τα σιτηρά για το οποίο καθορίζονται κριτήρια ελάχιστης ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των υγειονομικών προτύπων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (4). Πρέπει να προβλεφθεί ότι κατά την ανάληψη του οικείου προϊόντος στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος παρέμβασης θα τηρούνται τα εν λόγω πρότυπα.

(8)

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την υπέρβαση των ανώτατων ορίων των αποδεκτών προσμείξεων μπορούν να εντοπισθούν από τους οργανισμούς πληρωμών ή τους οργανισμούς παρέμβασης βάσει των πληροφοριών που λαμβάνονται εκ μέρους των προσφερόντων και των δικών τους κριτηρίων ανάλυσης. Για τον περιορισμό του οικονομικού κόστους, συνεπώς, αιτιολογείται η απαίτηση για αναλύσεις, υπό την ευθύνη των οργανισμών, πριν από την ανάληψη των προϊόντων και μόνο βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας που επιτρέπει την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων κατά την είσοδό τους στο καθεστώς παρέμβασης. Εφόσον ληφθεί ακατάλληλη απόφαση από ένα κράτος μέλος κατά την αγορά του προϊόντος, όσον αφορά την ανάλυση επικινδυνότητας που απαιτείται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, υπέχει άμεση ευθύνη το ίδιο το κράτος μέλος εάν προκύψει μεταγενέστερα ότι το προϊόν δεν τηρούσε τα ελάχιστα πρότυπα. Μια τέτοια απόφαση δεν θα επέτρεπε πράγματι να εξασφαλιστεί η ποιότητα του προϊόντος και άρα η ορθή διατήρησή του. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να φέρει ευθύνη το κράτος μέλος.

(9)

Για τον καθορισμό της ελάχιστης ποιότητας του αναποφλοίωτου ρυζιού, πρέπει ειδικότερα να ληφθούν υπόψη οι κλιματικές συνθήκες των περιοχών παραγωγής της Κοινότητας.

(10)

Πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια οι υποχρεωτικοί έλεγχοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η πραγματική παρουσία των προσφερόμενων προϊόντων στις εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης που υποδεικνύονται από τον προσφέροντα και η τήρηση των κριτηρίων που έχουν καθορισθεί όσον αφορά τόσο το βάρος όσο και την ποιότητα των προσφερόμενων εμπορευμάτων. Πρέπει να υπάρξει διάκριση, αφενός, μεταξύ της αποδοχής του προσφερόμενου εμπορεύματος μετά τον έλεγχο της ποσότητας καθώς και της τήρησης των κριτηρίων σχετικά με την ελάχιστη ποιότητα και, αφετέρου, του καθορισμού της τιμής που πρέπει να καταβληθεί στον προσφέροντα μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων αναλύσεων για τον προσδιορισμό των επακριβών χαρακτηριστικών κάθε παρτίδας βάσει αντιπροσωπευτικών δειγμάτων.

(11)

Για να καταστεί εφικτή η αποτελεσματική διαχείριση αυτού του μέτρου παρέμβασης, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι προσφορές σκληρού σίτου ή ρυζιού θα είναι οριστικές. Επομένως, δεν μπορούν ούτε να τροποποιηθούν ούτε να αποσυρθούν και θεωρείται απαραίτητο η υποβολή των προσφορών να εξαρτάται από την κατάθεση εγγύησης και να προσδιορισθούν οι όροι της αποδέσμευσής της και της ενδεχόμενης κατάπτωσής της υπέρ του κοινοτικού προϋπολογισμού σε περίπτωση μη τήρησης ορισμένων όρων παραδεκτού των εν λόγω προσφορών.

(12)

Το άρθρο 18 παράγραφος 2 και παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι η τιμή παρέμβασης του σκληρού σίτου καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω διαγωνισμών, με την επιφύλαξη προσαυξήσεων και μειώσεων της τιμής για λόγους ποιότητας. Πρέπει να διευκρινισθούν αυτές οι αυξομειώσεις των τιμών που συνδέονται με τα βασικά κριτήρια ποιότητας του σκληρού σίτου.

(13)

Το άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι η τιμή παρέμβασης καθορίζεται για έναν συγκεκριμένο τύπο αναποφλοίωτου ρυζιού που προσδιορίζεται στο παράρτημα IV, σημείο Α, και ότι, εάν η ποιότητα του ρυζιού που προσφέρεται στην παρέμβαση αποκλίνει από τον εν λόγω ποιοτικό τύπο, η τιμή παρέμβασης προσαρμόζεται με την αύξηση ή τη μειώση της τιμής. Η αύξηση και η μείωση πρέπει να επιτρέπει να αντικατοπτρίζονται στην παρέμβαση οι διαφορές τιμών που διαπιστώνονται στην αγορά αναποφλοίωτου ρυζιού για ποιοτικούς λόγους. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά του αναποφλοίωτου ρυζιού, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας. Η εκτίμηση του ποσοστού υγρασίας, της απόδοσης κατά τη βιομηχανική επεξεργασία και των ελαττωμάτων των κόκκων, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με απλές και αποτελεσματικές μεθόδους, ικανοποιεί κατά ικανοποιητικό τρόπο στην απαίτηση αυτή.

(14)

Για λόγους εναρμόνισης, οι έλεγχοι στα αποθέματα παρέμβασης πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006.

(15)

Για την αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος, τα στοιχεία που ζητεί η Επιτροπή πρέπει να διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα και οι πληροφορίες που ζητεί η Επιτροπή να κοινοποιούνται βάσει των μεθόδων που η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη.

(16)

Οι διατάξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό και αφορούν τον τομέα του ρυζιού αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 489/2005 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2005, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των κέντρων παρέμβασης και την ανάληψη του αναποφλοίωτου ρυζιού από τους οργανισμούς παρέμβασης (5). Ωστόσο, για την εναρμόνιση των κανόνων που εφαρμόζονται στο ρύζι και στον σκληρό σίτο, είναι σκόπιμο να μην επαναληφθούν ορισμένες διατάξεις οι οποίες προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 489/2005.

(17)

Οι διατάξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό και αφορούν τον σκληρό σίτο αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, περί καθορισμού των κέντρων παρέμβασης (6). Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι αυτές δεν θα εφαρμόζονται πλέον στον σκληρό σίτο από την 1η Ιουλίου 2009.

(18)

Οι διατάξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό και αφορούν τον σκληρό σίτο αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 687/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, περί των διαδικασιών ανάληψης σιτηρών από τους οργανισμούς παρέμβασης, καθώς και των αναλυτικών μεθόδων για τον καθορισμό της ποιότητας (7). Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι αυτές δεν θα εφαρμόζονται πλέον στον σκληρό σίτο από την 1η Ιουλίου 2009.

(19)

Πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν ανάλογα οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 428/2008 και (ΕΚ) αριθ. 687/2008 και να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 489/2005.

(20)

Δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 72/2009, οι νέες διατάξεις που αφορούν τη δημόσια παρέμβαση, οι οποίες προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2009, όσον αφορά τον σκληρό σίτο, και από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, όσον αφορά τον τομέα του ρυζιού. Επομένως, οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων πρέπει να εφαρμόζονται από τις ίδιες αυτές ημερομηνίες.

(21)

Η διαχειριστική επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε τη γνώμη της εντός της προθεσμίας που τέθηκε από τον πρόεδρό της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, στους τομείς του σκληρού σίτου και του ρυζιού, τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που αφορούν τις αγορές από δημόσια παρέμβαση, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

2.   Οι αγορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται από τους οργανισμούς πληρωμών ή τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς από τους οργανισμούς πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006, αποκαλούμενοι στο εξής «οργανισμοί παρέμβασης».

Άρθρο 2

Ορισμός και διαπίστευση των κέντρων παρέμβασης

1.   Τα κέντρα παρέμβασης που πρέπει να υποδειχθούν από την Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, εγκρίνονται εκ των προτέρων από τους οργανισμούς παρέμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τους κανόνες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 884/2006, ιδίως όσον αφορά την ευθύνη και τους ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Για τη διαπίστευση ενός κέντρου παρέμβασης, οι οργανισμοί παρέμβασης διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης του εν λόγω κέντρου πληρούν κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους όρους:

α)

ύπαρξη χωρητικότητας αποθεματοποίησης, για το σύνολο των εγκαταστάσεων αποθεματοποίησης του εν λόγω κέντρου, τουλάχιστον 20 000 τόνων για τον σκληρό σίτο ή 10 000 τόνων για το ρύζι·

β)

ελάχιστη ικανότητα εξόδου των αποθεμάτων η οποία επιτρέπει, για κάθε εγκατάσταση αποθεματοποίησης, διάθεση ανά εργάσιμη ημέρα τουλάχιστον του 5 % της αποθηκευμένης ποσότητας ή 1 000 τόνων σκληρού σίτου και 500 τόνων ρυζιού.

3.   Οι πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο των κέντρων παρέμβασης και των εγκαταστάσεων αποθεματοποίησης αυτών, τα οποία υποδεικνύονται από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τροποποιούνται και τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών και του κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ Ή ΑΝΑΠΟΦΛΟΙΩΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 3

Αγορές

1.   Οι οργανισμοί παρέμβασης προβαίνουν μέσω προκήρυξης διαγωνισμού στην αγορά σκληρού σίτου ή αναποφλοίωτου ρυζιού μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού βάσει κανονισμού που εκδίδεται από την Επιτροπή, ο οποίος καλείται στο εξής «κανονισμός προκήρυξης του διαγωνισμού», σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

2.   Ο κανονισμός προκήρυξης του διαγωνισμού αναφέρει ειδικότερα:

α)

την ονομασία του προϊόντος, με τον κωδικό ΣΟ·

β)

τις ημερομηνίες των διαγωνισμών·

γ)

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών·

δ)

την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού·

ε)

το (τα) ενδιαφερόμενο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) ή την (τις) ενδιαφερόμενη(-ες) περιφέρεια(-ες), σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 18 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

3.   Για το αναποφλοίωτο ρύζι, ο διαγωνισμός είναι δυνατόν να περιορίζεται σε έναν ή περισσότερους ποιοτικούς τύπους ρυζιού, όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος I I.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 («στρογγυλόσπερμο ρύζι», «μεσόσπερμο ρύζι», «μακρόσπερμο ρύζι Α» ή «μακρόσπερμο ρύζι Β»).

4.   Μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κανονισμού προκήρυξης του διαγωνισμού και της προβλεπόμενης ημερομηνίας για την τελευταία ημέρα της πρώτης προθεσμίας υποβολής των προσφορών, πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον έξι ημέρες.

5.   Η προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται από τον οργανισμό παρέμβασης διευκρινίζει ειδικότερα τις ελάχιστες ποσότητες τις οποίες πρέπει να αφορούν οι προσφορές. Οι εν λόγω ποσότητες είναι τουλάχιστον 10 τόνοι για τον σκληρό σίτο και 20 τόνοι για το ρύζι.

Ωστόσο, εάν οι συνθήκες και οι συνήθειες του χονδρικού εμπορίου ή οι περιβαλλοντικοί κανόνες που ισχύουν σε ένα κράτος μέλος δικαιολογούν την εφαρμογή ελάχιστων ποσοτήτων ανώτερων από εκείνες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, οι εν λόγω ποσότητες καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού από τον αρμόδιο οργανισμό παρέμβασης.

6.   Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον διαγωνισμό δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 4

Όροι υποβολής και παραδεκτού των προσφορών

1.   Οι αγορές που προβλέπονται στο άρθρο 3 πραγματοποιούνται επί τη βάσει προσφορών που υποβάλλονται από τους επιχειρηματίες στους οργανισμούς παρέμβασης των κρατών μελών, μέσω υποβολής γραπτής ή ηλεκτρονικής προσφοράς με επιβεβαίωση παραλαβής.

2.   Για να είναι αποδεκτή από τον οργανισμό παρέμβασης, η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το έντυπο που τίθεται στη διάθεσή του από τα κράτη μέλη, βάσει εναρμονισμένου προτύπου που καταρτίζεται από την Επιτροπή υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 24, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:

i)

την επωνυμία του προσφέροντος, τη διεύθυνσή του και τον αριθμό εγγραφής του στα μητρώα ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου ασκεί την κύρια δραστηριότητά του ή, ελλείψει αυτού, τον αριθμό εγγραφής του στο γεωργικό μητρώο·

ii)

το προσφερόμενο προϊόν, με αναφορά, για το ρύζι, στον ποιοτικό τύπο και στην ποικιλία·

iii)

τον τόπο αποθεματοποίησης του προϊόντος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης·

iv)

τις εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης του κέντρου παρέμβασης για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά με τα χαμηλότερα έξοδα·

v)

την προσφερόμενη ποσότητα, το έτος συγκομιδής του προσφερόμενου προϊόντος, την αναφορά της κοινοτικής του προέλευσης και της περιοχής παραγωγής εντός της Κοινότητας·

vi)

την προτεινόμενη τιμή ανά τόνο για εμπόρευμα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ποιότητα για τον σκληρό σίτο ή στον ποιοτικό τύπο για το ρύζι, το οποίο παραδίδεται στις εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης του υποδειχθέντος κέντρου παρέμβασης χωρίς να εκφορτωθεί, εκπεφρασμένη σε ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία το πολύ. Η εν λόγω τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 8 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τον σκληρό σίτο ή την τιμή αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 8 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι·

vii)

για το ρύζι, τις φυτοϋγειονομικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τη συγκομιδή, διευκρινίζοντας τις δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν·

viii)

τα κύρια χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος.

β)

τα ακόλουθα συμπληρωματικά έγγραφα:

i)

απόδειξη σύστασης από τον προσφέροντα εγγύησης 30 ευρώ ανά τόνο σκληρού σίτου ή 50 ευρώ ανά τόνο αναποφλοίωτου ρυζιού, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών· η εν λόγω εγγύηση μπορεί να συσταθεί στο κράτος μέλος στο οποίο ο προσφέρων ασκεί την κύρια δραστηριότητά του, εάν υποβάλλει προσφορά σε άλλο κράτος μέλος·

ii)

δήλωση του προσφέροντος ο οποίος βεβαιώνει ότι οι προσφερόμενες ποσότητες υπάρχουν πραγματικά στον τόπο αποθεματοποίησης που ορίζεται στο στοιχείο α) σημείο iii) της παρούσας παραγράφου·

iii)

δήλωση του προσφέροντος ο οποίος βεβαιώνει ότι η προσφορά αφορά ομοιογενή παρτίδα, ότι, όσον αφορά το ρύζι, η εν λόγω παρτίδα αποτελείται από αναποφλοίωτο ρύζι της ίδιας ποικιλίας και ότι οι ελάχιστες ποσότητες καλύπτουν τις ποσότητες που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε από τον οργανισμό παρέμβασης.

3.   Ο οργανισμός παρέμβασης καταχωρίζει τις αποδεκτές προσφορές, την ημερομηνία παραλαβής τους και τις οικείες ποσότητες.

4.   Οι προσφορές είναι οριστικές.

Άρθρο 5

Έλεγχος των προσφορών από τον οργανισμό παρέμβασης

1.   Οι οργανισμοί παρέμβασης ελέγχουν το παραδεκτό των προσφορών βάσει των απαιτούμενων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

Σε περίπτωση απαραδέκτου της προσφοράς, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας ενημερώνεται πάραυτα από τον οργανισμό παρέμβασης.

2.   Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και iii) μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη διαπίστωση του παραδεκτού των προσφορών από τον οργανισμό παρέμβασης, ενδεχομένως με τη συνδρομή του αρμόδιου οργανισμού παρέμβασης για τον τόπο αποθεματοποίησης που υπέδειξε ο προσφέρων, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε από τα έγγραφα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, η προσφορά ακυρώνεται και εφαρμόζεται το άρθρο 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Κοινοποίηση των προσφορών στην Επιτροπή

1.   Το αργότερο στις 2 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών) της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, ο οργανισμός παρέμβασης κοινοποιεί στην Επιτροπή τις παραδεκτές προσφορές, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 24. Η ταυτότητα των προσφερόντων παραμένει μυστική.

Εάν δεν υποβληθεί καμία παραδεκτή προσφορά, το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή εντός της ίδιας προθεσμίας.

2.   Οι παραδεκτές προσφορές που δεν κοινοποιούνται στην Επιτροπή αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Άρθρο 7

Απόφαση βάσει των προσφορών

Βάσει των κοινοποιούμενων προσφορών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή αποφασίζει να μην δώσει συνέχεια στις υποβληθείσες προσφορές ή καθορίζει τη μέγιστη τιμή αγοράς στην παρέμβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Άρθρο 8

Αποφάσεις σχετικές με τις προσφορές

1.   Όταν καθορισθεί από την Επιτροπή μέγιστη τιμή αγοράς στην παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7, οι οργανισμοί παρέμβασης αποδέχονται τις προσφορές που είναι ίσες ή κατώτερες του μέγιστου ποσού. Όλες οι λοιπές προσφορές απορρίπτονται.

2.   Εάν δεν καθορισθεί μέγιστη τιμή αγοράς στην παρέμβαση, όλες οι προσφορές απορρίπτονται.

3.   Μετά τη δημοσίευση του κανονισμού ή την κοινοποίηση της απόφασης που καθορίζει τη μέγιστη τιμή αγοράς στην παρέμβαση που προβλέπεται στο άρθρο 7, ή που διευκρινίζει ότι δεν θα δοθεί συνέχεια στις προσφορές, οι οργανισμοί παρέμβασης λαμβάνουν τις αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

4.   Κάθε προσφέρων ενημερώνεται από τον αρμόδιο οργανισμό για το αποτέλεσμα της συμμετοχής του στον διαγωνισμό το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης ή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 9

Αποδέσμευση και κατάπτωση των εγγυήσεων

1.   Η πραγματική παρουσία των προϊόντων στον τόπο αποθεματοποίησης που υποδεικνύεται από τον προσφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii), η παρουσίαση ομοιογενούς παρτίδας, η διατήρηση της προσφοράς που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή και η ανάληψη του προϊόντος από τον αρμόδιο οργανισμό είναι οι κύριες απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (8).

2.   Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των κύριων απαιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η εγγύηση καταπίπτει, εκτός εάν πρόκειται για περίπτωση ανωτέρας βίας, και καταχωρίζεται λογιστικά ως έσοδο ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής (9).

3.   Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι οργανισμοί παρέμβασης διενεργούν τον έλεγχο των ποσοτήτων που υπάρχουν στους τόπους αποθεματοποίησης εφαρμόζοντας κατ'αναλογία τους κανόνες και τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 884/2006 για τον έλεγχο της φυσικής παρουσίας των αποθεματοποιημένων προϊόντων στο πλαίσιο των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης, και ειδικότερα εκείνους που προβλέπονται στο σημείο Β.III του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν τουλάχιστον το 5 % των προσφορών και το 5 % των προσφερόμενων ποσοτήτων, βάσει ανάλυσης κινδύνων.

4.   Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς, η εγγύηση αποδεσμεύεται μόλις δημοσιευθεί η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

5.   Για τις επιλεγείσες προσφορές, η εγγύηση αποδεσμεύεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύνταξης του δελτίου ανάληψης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

ΤΜΗΜΑ 3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 10

Παράδοση

1.   Η ημερομηνία ή οι ημερομηνίες παράδοσης στην εγκατάσταση αποθεματοποίησης του εγκεκριμένου κέντρου παρέμβασης που υποδεικνύει ο προσφέρων καθορίζονται από τον οργανισμό παρέμβασης και κοινοποιούνται στον προσφέροντα όσο το δυνατόν συντομότερα.

Ωστόσο, όταν η παράδοση των προϊόντων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης του κέντρου παρέμβασης που υποδεικνύει ο προσφέρων, ο οργανισμός παρέμβασης υποδεικνύει άλλες εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης του ίδιου κέντρου παρέμβασης ή εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης άλλου εγκεκριμένου κέντρου παρέμβασης όπου πρέπει να πραγματοποιηθεί, με τα χαμηλότερα έξοδα, η παράδοση και καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες παράδοσης.

2.   Το σύνολο των προϊόντων πρέπει να παραδοθεί στην εγκατάσταση αποθεματοποίησης του εγκεκριμένου κέντρου παρέμβασης το αργότερο έως το τέλος του τρίτου μήνα που έπεται του μήνα παραλαβής της προσφοράς, όχι όμως μετά την 30ή Ιουνίου όσον αφορά τον σκληρό σίτο ή μετά τις 31 Αυγούστου όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι.

3.   Η παραλαβή της ποσότητας που παραδίδεται πραγματοποιείται από τον αντιπρόσωπο του οργανισμού παρέμβασης παρουσία του προσφέροντος ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

4.   Η παραδιδόμενη ποσότητα πρέπει να διαπιστώνεται με ζύγιση παρουσία του προσφέροντος ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και αντιπροσώπου του οργανισμού παρέμβασης που δεν βρίσκεται σε καμία σχέση εξάρτησης έναντι του προσφέροντος.

Ωστόσο, ο αντιπρόσωπος του οργανισμού παρέμβασης μπορεί επίσης να είναι ο αποθεματοποιητής. Στην περίπτωση αυτή:

α)

ο οργανισμός παρέμβασης προβαίνει ο ίδιος, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ανάληψη, σε έλεγχο που περιλαμβάνει τουλάχιστον ογκομετρική εξακρίβωση, η δε ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της ζυγισθείσας και της εκτιμηθείσας ποσότητας σύμφωνα με την ογκομετρική μέθοδο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5 %·

β)

στην περίπτωση που δεν γίνεται υπέρβαση του ορίου ανοχής, ο αποθεματοποιητής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα σχετικά με τις ποσότητες που ενδεχομένως λείπουν και που δεν πιστώθηκαν σε μεταγενέστερη ζύγιση σε σχέση με το βάρος που καταχωρίσθηκε στα λογιστικά βιβλία κατά τη στιγμή της ανάληψης·

γ)

στην περίπτωση που γίνεται υπέρβαση του ορίου ανοχής, ο αποθεματοποιητής προβαίνει αμέσως σε ζύγιση. Τα έξοδα της ζύγισης επιβαρύνουν τον αποθεματοποιητή εάν το διαπιστούμενο βάρος είναι μικρότερο από το βάρος που καταχωρίσθηκε ή, στην αντίθετη περίπτωση, το κράτος μέλος.

Άρθρο 11

Δαπάνες μεταφοράς

1.   Οι δαπάνες μεταφοράς των εμπορευμάτων έως την εγκατάσταση αποθεματοποίησης του κέντρου παρέμβασης που υποδεικνύει ο προσφέρων με τα χαμηλότερα έξοδα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv), επιβαρύνουν τον προσφέροντα όταν πρόκειται για απόσταση ίση ή μικρότερη των 100 km. Πέραν των 100 km, οι δαπάνες μεταφοράς επιβαρύνουν τον οργανισμό παρέμβασης.

2.   Όταν η εγκατάσταση αποθεματοποίησης του κέντρου παρέμβασης που υποδεικνύει ο προσφέρων τροποποιείται από τον οργανισμό παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, οι πρόσθετες δαπάνες μεταφοράς, με απαλλαγή που αντιστοιχεί σε 20 km, επιβαρύνουν τον οργανισμό παρέμβασης. Ωστόσο, οι δαπάνες μεταφοράς πέραν των 100 km επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον οργανισμό παρέμβασης.

3.   Τα έξοδα που επιβαρύνουν τον οργανισμό παρέμβασης, τα οποία προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, επιστρέφονται από την Επιτροπή, με βάση μη κατ’ αποκοπή ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΟ

Άρθρο 12

Ποιότητα του προσφερόμενου σκληρού σίτου

1.   Ο σκληρός σίτος πρέπει να είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη, προκειμένου να γίνει δεκτός για παρέμβαση.

2.   Για να καθορισθεί ότι ο σκληρός σίτος είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη, πρέπει να θεωρείται άμεμπτης ποιότητας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να πληροί τα κριτήρια ποιότητας που εξετάζονται βάσει των χαρακτηριστικών που καθορίζονται στο παράρτημα I, μέρος Α και τα κριτήρια ελάχιστης ποιότητας του σκληρού σίτου που παρατίθενται στο παράρτημα I, μέρος Β.

Άρθρο 13

Δειγματοληψία και αναλύσεις των προσφορών σκληρού σίτου

1.   Κάθε προσφερόμενη παρτίδα σκληρού σίτου αποτελεί αντικείμενο λήψης αντιπροσωπευτικού δείγματος για να καθορισθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα αποτελείται από δείγματα που λαμβάνονται με συχνότητα μίας λήψης για κάθε παράδοση και τουλάχιστον μίας λήψης ανά εξήντα τόνους.

2.   Ο οργανισμός παρέμβασης αναθέτει την ανάλυση, με δική του ευθύνη, των χαρακτηριστικών των ληφθέντων δειγμάτων εντός προθεσμίας είκοσι εργάσιμων ημερών από τη λήψη κάθε αντιπροσωπευτικού δείγματος.

3.   Οι μέθοδοι αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ποιότητας του προσφερόμενου στην παρέμβαση σκληρού σίτου καθορίζονται στο παράρτημα II ως ακολούθως:

Μέρος Α: Μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό υλών που δεν είναι σιτηρά βάσης υψηλής ποιότητας

Μέρος Β: Μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υγρασία του σκληρού σίτου

Μέρος Γ: Μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε αλευρώδεις κόκκους του σκληρού σίτου

Μέρος Δ: Άλλες εφαρμοστέες μέθοδοι για τον προσδιορισμό της ποιότητας του σκληρού σίτου

4.   Τα κράτη μέλη διενεργούν έλεγχο των επιπέδων προσμείξεων, συμπεριλαμβανομένης της ραδιενέργειας, βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον προσφέροντα και τις δεσμεύσεις του σχετικά με την τήρηση των απαιτούμενων προτύπων, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έλαβε. Σε περίπτωση ανάγκης, η συχνότητα και το πεδίο εφαρμογής των μέτρων ελέγχου καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ιδίως στην περίπτωση που η κατάσταση της αγοράς μπορεί να διαταραχθεί σοβαρά από τις προσμείξεις.

5.   Ο προσφέρων επιβαρύνεται με τις δαπάνες σχετικά με:

α)

τις αναλύσεις προσμείξεων·

β)

τη δοκιμασία αμυλασικής δράσης (Hagberg),

γ)

τον ποσοτικό προσδιορισμό της πρωτεΐνης,

δ)

την απόσυρση των προϊόντων, εάν οι αναλύσεις καταδείξουν ότι ο προσφερθείς σκληρός σίτος δεν αντιστοιχεί στην ελάχιστη απαιτούμενη ποιότητα της παρέμβασης.

6.   Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κοινοποιούνται στον προσφέροντα με την παράδοση του δελτίου ανάληψης που προβλέπεται στο άρθρο 18.

7.   Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο οργανισμός παρέμβασης υποβάλλει εκ νέου τα εν λόγω προϊόντα στους αναγκαίους ελέγχους και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ηττηθέντα.

8.   Στις περιπτώσεις που οι αναλύσεις και οι έλεγχοι δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι ο προσφερόμενος σκληρός σίτος μπορεί να γίνει δεκτός στην παρέμβαση, ο προσφέρων δύναται να προβεί σε αντικατάσταση της οικείας παρτίδας, το αργότερο έως την εικοστή εργάσιμη ημέρα από τη διαπίστωση, με την επιφύλαξη της της τήρησης της προθεσμίας παράδοσης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11, οι δαπάνες μεταφοράς που σχετίζονται με την εν λόγω αντικατάσταση επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα.

Άρθρο 14

Ανάληψη των προσφορών σκληρού σίτου

1.   Η ανάληψη από τον οργανισμό παρέμβασης του προσφερόμενου σκληρού σίτου πραγματοποιείται εφόσον έχουν διαπιστωθεί η ποσότητα και η τήρηση των όρων, που προβλέπονται στο άρθρο 12, από τον αντιπρόσωπό του για όλη την παρτίδα, κατόπιν παράδοσης του εμπορεύματος στο κέντρο παρέμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

2.   Η ανάληψη πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την τελευταία παράδοση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, όχι όμως μετά τις 31 Ιουλίου.

Ωστόσο, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 8, η ανάληψη πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 31η Αυγούστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ

Άρθρο 15

Ποιότητα του προσφερόμενου αναποφλοίωτου ρυζιού

1.   Το αναποφλοίωτο ρύζι πρέπει να είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη, προκειμένου να γίνει δεκτό για παρέμβαση.

2.   Το αναποφλοίωτο ρύζι είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη εφόσον:

α)

ανταποκρίνεται στα κριτήρια που θεσπίζονται στο παράρτημα III, μέρος Α, όσον αφορά τη βασική απόδοση κατά τη βιομηχανική επεξεργασία, και στο παράρτημα III, μέρος B, όσον αφορά τα ανώτατα αποδεκτά ποσοστά ελαττωμάτων των κόκκων ρυζιού·

β)

το ποσοστό υγρασίας δεν υπερβαίνει το 14,5 %·

γ)

είναι άοσμο και δεν περιέχει ζώντα έντομα·

δ)

το ποσοστό ραδιενέργειας δεν υπερβαίνει τα ανώτατα αποδεκτά επίπεδα που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία.

Άρθρο 16

Δειγματοληψία και αναλύσεις των προσφορών αναποφλοίωτου ρυζιού

1.   Για την επαλήθευση των ποιοτικών απαιτήσεων, δυνάμει του άρθρου 15, με σκοπό την αποδοχή του προϊόντος στην παρέμβαση, πραγματοποιούνται δειγματοληψίες από τον οργανισμό παρέμβασης, παρουσία του προσφέροντος ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

Δημιουργούνται τρία αντιπροσωπευτικά δείγματα, κάθε ένα από τα οποία έχει ελάχιστη μάζα ενός χιλιογράμμου. Τα δείγματα αυτά προορίζονται, αντίστοιχα:

α)

για τον προσφέροντα·

β)

για την αποθήκη στην οποία πραγματοποιείται η ανάληψη·

γ)

για τον οργανισμό παρέμβασης.

Ο αριθμός των δειγματοληψιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να δημιουργηθούν τα αντιπροσωπευτικά δείγματα προκύπτει από τη διαίρεση της ποσότητας της προσφερόμενης παρτίδας διά δέκα τόνους. Σε κάθε δειγματοληψία λαμβάνεται ποσότητα ιδίου βάρους. Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα προκύπτουν από τη διαίρεση του αθροίσματος των δειγματοληψιών διά του τρία.

Ο έλεγχος τήρησης των ποιοτικών κριτηρίων πραγματοποιείται από το αντιπροσωπευτικό δείγμα που προορίζεται για την αποθήκη στην οποία πραγματοποιείται η ανάληψη.

2.   Δημιουργούνται αντιπροσωπευτικά δείγματα για κάθε τμηματική παράδοση (με φορτηγό αυτοκίνητο, φορτηγίδα, σιδηροδρομικό βαγόνι), βάσει των όρων που καθορίζονται στην παράγραφο 1.

Η εξέταση κάθε μερικής παράδοσης μπορεί να περιοριστεί, πριν από την είσοδο σε αποθήκη παρέμβασης, στον έλεγχο του ποσοστού υγρασίας, του ποσοστού προσμείξεων και της απουσίας ζώντων εντόμων. Εντούτοις, εάν αργότερα το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης οδηγεί στη διαπίστωση ότι η τμηματική παράδοση δεν είναι σύμφωνη προς τα κριτήρια περί της ελάχιστης ποιότητας, η ανάληψη της παρτίδας απορρίπτεται. Το σύνολο της παρτίδας πρέπει να αποσυρθεί, τα δε σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προσφέροντα.

Εάν σε κάποιο κράτος μέλος, ο οργανισμός παρέμβασης είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τον έλεγχο τήρησης όλων των κριτηρίων περί της ελάχιστης ποιότητας για κάθε μερική παράδοση πριν από την είσοδο στην αποθήκη, πρέπει να απορρίψει την ανάληψη μιας μερικής παράδοσης που δεν τηρεί τα κριτήρια αυτά.

3.   Ο έλεγχος του επιπέδου ραδιενεργού μόλυνσης του ρυζιού πραγματοποιείται μόνον εάν απαιτείται από την κατάσταση και για την περίοδο για την οποία κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση ανάγκης, η διάρκεια και το εύρος των μέτρων ελέγχου καθορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

4.   Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανακοινώνονται στον προσφέροντα με την παράδοση του δελτίου ανάληψης που προβλέπεται στο άρθρο 18.

5.   Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο οργανισμός παρέμβασης υποβάλλει εκ νέου τα εν λόγω προϊόντα στους αναγκαίους ελέγχους και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ηττηθέντα.

Η νέα ανάλυση πραγματοποιείται από εργαστήριο το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον οργανισμό παρέμβασης με βάση νέο αντιπροσωπευτικό δείγμα αποτελούμενο από ίσο αριθμό αντιπροσωπευτικών δειγμάτων που διατηρούνται από τον προσφέροντα και από τον οργανισμό παρέμβασης. Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης της προσφερόμενης παρτίδας, το αποτέλεσμα προκύπτει από τον σταθμισμένο μέσο όρο των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των νέων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων καθεμιάς από τις τμηματικές αυτές παραδόσεις.

6.   Στις περιπτώσεις στις οποίες οι αναλύσεις δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι το προσφερόμενο αναποφλοίωτο ρύζι μπορεί να γίνει δεκτό στην παρέμβαση, ο προσφέρων δύναται να προβεί σε αντικατάσταση της οικείας παρτίδας, το αργότερο έως την εικοστή εργάσιμη ημέρα από τη διαπίστωση, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας παράδοσης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11, οι δαπάνες μεταφοράς που σχετίζονται με την εν λόγω αντικατάσταση επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα.

Άρθρο 17

Ανάληψη των προσφορών αναποφλοίωτου ρυζιού

1.   Η ανάληψη από τον οργανισμό παρέμβασης του προσφερόμενου ρυζιού πραγματοποιείται εφόσον η ποσότητα και τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 15 έχουν διαπιστωθεί από τον αντιπρόσωπό του, κατόπιν παράδοσης του εμπορεύματος στο κέντρο παρέμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

2.   Η ανάληψη πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την τελευταία παράδοση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, όχι όμως μετά την 30ή Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφος 6, η ανάληψη πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Δελτίο ανάληψης

1.   Για κάθε προσφορά συντάσσεται δελτίο ανάληψης από τον οργανισμό παρέμβασης που είναι αρμόδιος για τη διαπίστευση των εγκαταστάσεων αποθεματοποίησης για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά με τα χαμηλότερα έξοδα. Ο προσφέρων ή ο αντιπρόσωπός του μπορούν να είναι παρόντες κατά τη σύνταξη του εν λόγω δελτίου.

Στο δελτίο αναφέρονται τουλάχιστον:

α)

ο αριθμός των δειγμάτων που λήφθηκαν για τη σύσταση του αντιπροσωπευτικού δείγματος·

β)

οι ημερομηνίες επαλήθευσης της ποσότητας και των χαρακτηριστικών της παρτίδας·

γ)

το παραδοθέν βάρος καθώς και η ποικιλία όσον αφορά το ρύζι·

δ)

τα χαρακτηριστικά της παρτίδας, όπως προκύπτουν από τις αναλύσεις·

ε)

ο επιφορτισμένος για τις αναλύσεις οργανισμός.

Το δελτίο χρονολογείται και υπογράφεται από τον οργανισμό παρέμβασης και τον αποθεματοποιητή.

2.   Το δελτίο ανάληψης είναι δυνατόν να συνταχθεί από τη στιγμή που έχει αναληφθεί το 95 % της προσφερθείσας ποσότητας.

Άρθρο 19

Καθορισμός της τιμής που πρέπει να καταβληθεί στον προσφέροντα και πληρωμή

1.   Η τιμή που πρέπει να καταβληθεί στον προσφέροντα είναι η προσφερόμενη τιμή που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο vi) του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 11 και των τυχόν προσαυξήσεων ή μειώσεων που προβλέπονται στο παράρτημα IV, για τον σκληρό σίτο, και στο παράρτημα V, για το αναποφλοίωτο ρύζι, ή που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

2.   Η πληρωμή πραγματοποιείται το αργότερο την τριακοστή πέμπτη ημέρα από την ημέρα ανάληψης όπως προβλέπεται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 14 και 17.

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 7, όσον αφορά τον σκληρό σίτο, ή του άρθρου 16 παράγραφος 5, όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, η πληρωμή πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία ανακοίνωσης στον προσφέροντα του αποτελέσματος της τελευταίας ανάλυσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή εξαρτάται από την υποβολή τιμολογίου εκ μέρους του προσφέροντος και εφόσον το τιμολόγιο αυτό δεν έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των πέντε εργάσιμων ημερών που έπονται της πραγματικής υποβολής του εν λόγω τιμολογίου.

Άρθρο 20

Μέτρα ελέγχου

1.   Με την επιφύλαξη των ελέγχων που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού για την ανάληψη των προϊόντων, οι έλεγχοι στα αποθέματα παρέμβασης πραγματοποιούνται υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006.

2.   Όταν οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται βάσει της ανάλυσης επικινδυνότητας που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, οι οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη μη τήρηση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων προσμείξεων αποτελούν οικονομική ευθύνη του κράτους μέλους σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006.

Ωστόσο, στην περίπτωση της ωχρατοξίνης A και της αλφατοξίνης, εάν το σχετικό κράτος μέλος μπορεί να παράσχει στην Επιτροπή την απόδειξη της τήρησης των προτύπων κατά την είσοδο, της τήρησης των κανονικών συνθηκών αποθήκευσης, καθώς και της τήρησης των άλλων υποχρεώσεων του αποθεματοποιητή, η χρηματοδοτική ευθύνη βαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

3.   Όταν ο τόπος αποθεματοποίησης που υποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii) βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο υποβάλλεται η προσφορά και αποφασίζεται επιτόπιος έλεγχος της πραγματικής παρουσίας των προϊόντων από τον οργανισμό παρέμβασης που έλαβε την προσφορά, ο τελευταίος απευθύνει αίτηση ελέγχου στον οργανισμό παρέμβασης που είναι αρμόδιος για τον συγκεκριμένο τόπο αποθεματοποίησης, συνοδευόμενη από αντίγραφο της προσφοράς. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τον οργανισμό παρέμβασης που έλαβε την προσφορά.

Άρθρο 21

Εθνικοί κανόνες

Οι οργανισμοί παρέμβασης θεσπίζουν, αν υπάρχει ανάγκη, συμπληρωματικές διαδικασίες και όρους αναλήψεως που συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο κράτος μέλος στο οποίο ανήκουν.

Άρθρο 22

Ανακοίνωση των αναλήψεων στην Επιτροπή και στους οργανισμούς παρέμβασης

1.   Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 24, το αργότερο κάθε Τετάρτη στις 2 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών) για την προηγούμενη εβδομάδα, ανά προϊόν, και ενδεχομένως ανά τύπο προϊόντων:

α)

τις συνολικές ποσότητες που αντιστοιχούν στις προσφορές που έγιναν δεκτές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8·

β)

τις συνολικές ποσότητες που αντιστοιχούν στις προσφορές που ακυρώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο·

γ)

τις συνολικές ποσότητες που έγιναν δεκτές και δεν παραδόθηκαν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 10·

δ)

τις συνολικές ποσότητες που δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια για την ανάληψη·

ε)

τις συνολικές αναληφθείσες ποσότητες.

2.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 24, το αργότερο στο τέλος του μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας ανάληψης του άρθρου 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, για κάθε περιφέρεια του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 του Συμβουλίου για τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με την παραγωγή σιτηρών (10), τους μέσους όρους των αποτελεσμάτων για το ειδικό βάρος, την περιεκτικότητα σε υγρασία, σε θραυσμένους σπόρους και σε πρωτεΐνες για τις αναληφθείσες παρτίδες σιτηρών.

3.   Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών παρέμβασης σχετικά με τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 24.

Άρθρο 23

Κοινοποίηση των εγκεκριμένων οργανισμών παρέμβασης και κέντρων παρέμβασης στην Επιτροπή

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 24, τις πληροφορίες που αφορούν:

α)

τους εγκεκριμένους οργανισμούς παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 1· και

β)

τα εγκεκριμένα κέντρα παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 2 και τις εγκαταστάσεις αποθεματοποίησής τους.

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) τον κατάλογο των οργανισμών παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

3.   Οι τροποποιήσεις του καταλόγου των κέντρων παρέμβασης και των εγκαταστάσεων αποθεματοποίησής τους, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, και του καταλόγου των οργανισμών παρέμβασης, ο οποίος προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών και του κοινού με κάθε ενδεδειγμένο τεχνικό μέσο μέσω των συστημάτων πληροφοριών που θεσπίζονται από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης στο Διαδίκτυο.

Άρθρο 24

Εφαρμοστέα μέθοδος για τις κοινοποιήσεις

1.   Οι κοινοποιήσεις και οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, οι οποίες προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω των συστημάτων πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών από την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη.

2.   Τα σχετικά έγγραφα συντάσσονται και διαβιβάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών.

3.   Η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων καθορίζονται βάσει προτύπων ή μεθόδων που τίθενται στη διάθεση των χρηστών μέσω συστημάτων πληροφοριών. Τα εν λόγω πρότυπα και οι μέθοδοι προσαρμόζονται και επικαιροποιούνται αφού πρώτα ενημερωθεί η διαχειριστική επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

4.   Τα δεδομένα που αφορούν τις κοινοποιήσεις καταχωρίζονται και επικαιροποιούνται στα συστήματα πληροφοριών, υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που παρέχονται από τις εν λόγω αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2008

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2008, η στήλη (4) που αφορά τον σκληρό σίτο καταργείται.

Άρθρο 26

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 687/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 687/2008 τροποποιείται ως ακολούθως:

1)

Στο άρθρο 1 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι κάτοχοι ομογενών παρτίδων τουλάχιστον 80 τόνων μαλακού σίτου, κριθής, αραβόσιτου, σόργου, που έχουν συγκομιστεί στην Κοινότητα, δικαιούνται να προσφέρουν τα σιτηρά αυτά στον οργανισμό πληρωμών ή οργανισμό παρέμβασης εφεξής “οργανισμός παρέμβασης.”.»

2)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

για τον μαλακό σίτο είναι εκείνα που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 315/93, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με το επίπεδο των τοξινών του μύκητα Fusarium για τον μαλακό σίτο που καθορίζεται στα σημεία 2.4 έως 2.7 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (11)

3)

Στο άρθρο 5 το στοιχείο η) καταργείται.

4)

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

τον ποσοτικό προσδιορισμό της πρωτεΐνης, όσον αφορά τον μαλακό σίτο·».

5)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

όταν το ποσοστό των θραυσμένων σπόρων υπερβαίνει το 3 % για τον μαλακό σίτο και την κριθή και το 4 % για τον αραβόσιτο και το σόργο, εφαρμόζεται μείωση 0,05 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·

δ)

όταν το ποσοστό των ξένων προσμείξεων που αποτελούνται από σπόρους υπερβαίνει το 4 % για τον αραβόσιτο και το σόργο και 5 % για τον μαλακό σίτο και την κριθή, εφαρμόζεται μείωση 0,05 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·»·

β)

το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

όταν το ποσοστό των διαφόρων προσμείξεων (Schwarzbesatz) υπερβαίνει το 1 % για τον μαλακό σίτο, την κριθή, τον αραβόσιτο και το σόργο, εφαρμόζεται μείωση 0,1 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·»·

γ)

το στοιχείο ζ) καταργείται.

6)

Στο παράρτημα I, η στήλη «Σκληρός σίτος» καταργείται.

7)

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 1.2 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο στοιχείο α), το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ως συρρικνωμένοι σπόροι νοούνται οι σπόροι οι οποίοι μετά την απομάκρυνση όλων των άλλων στοιχείων του δείγματος, τα οποία εξετάζονται στο παρόν παράρτημα, διέρχονται διά των σχισμών κοσκίνων με τις ακόλουθες διαστάσεις: μαλακός σίτος 2,0 χιλιοστά, κριθή 2,2 χιλιοστά.»·

ii)

στο στοιχείο δ), το δεύτερο εδάφιο καταργείται.

β)

το σημείο 1.3, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.3.   Φυτρωμένοι σπόροι

Φυτρωμένοι σπόροι είναι εκείνοι των οποίων το ριζίδιο ή το βλαστίδιο φαίνεται καθαρά διά γυμνού οφθαλμού. Εντούτοις, πρέπει να ληφθεί υπόψη η γενική εμφάνιση του δείγματος, όταν κρίνεται η περιεκτικότητά του σε φυτρωμένους σπόρους. Υπάρχουν είδη σιτηρών με έμβρυο το οποίο προεξέχει και του οποίου η εφυμενίδα διαρρήγνυται, όταν ανακινείται ποσότης σιτηρών. Οι σπόροι αυτοί μοιάζουν με τους φυτρωμένους σπόρους, αλλά δεν πρέπει να περιληφθούν σε αυτή την ομάδα. Φυτρωμένοι σπόροι είναι μόνον εκείνοι των οποίων το έμβρυο έχει υποστεί οφθαλμοφανείς αλλαγές, οι οποίες καθιστούν εύκολη τη διάκριση του φυτρωμένου σπόρου από τον κανονικό.»·

γ)

το σημείο 2.1 καταργείται.

8)

Στο παράρτημα III το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τον μαλακό σίτο και την κριθή, ένα μέσο δείγμα 250 γρ. πρέπει να διέλθει διά δύο κοσκίνων, εκ των οποίων το ένα πρέπει να έχει σχισμές 3,5 χιλιοστών και το άλλο 1,0 χιλιοστού, επί μισό λεπτό της ώρας για το καθένα.»·

β)

το έβδομο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το μερικό δείγμα θα διέλθει επί ήμισυ λεπτό της ώρας από ένα κόσκινο των 2,0 χιλιοστών για τον μαλακό σίτο και από κόσκινο 2,2 χιλιοστών για την κριθή. Οι ύλες οι οποίες διέρχονται από το κόσκινο αυτό θεωρούνται ως σπόροι συρρικνωμένοι. Οι σπόροι οι οποίοι έχουν καταστραφεί από τον παγετό και οι πράσινοι μη πλήρους ωρίμανσης σπόροι ανήκουν στην ομάδα των συρρικνωμένων σπόρων.».

9)

Το παράρτημα VI καταργείται.

Άρθρο 27

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 489/2005 καταργείται με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2009 για τον σκληρό σίτο και από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 για τον τομέα του ρυζιού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 35.

(4)  ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 81 της 30.3.2005, σ. 26.

(6)  ΕΕ L 129 της 17.5.2008, σ. 8.

(7)  ΕΕ L 192 της 19.7.2008, σ. 20.

(8)  ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5.

(9)  ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 88 της 3.4.1990, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(Άρθρο 12 παράγραφος 2)

ΜΕΡΟΣ Α

1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΣΙΤΗΡΟΥ ΩΣ ΣΙΤΗΡΟΥ ΒΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.1.   Θραυσμένοι σπόροι

Όλοι οι σπόροι των οποίων το ενδοσπέρμιο είναι μερικώς αποκεκαλυμμένο θεωρούνται ως θραυσμένοι σπόροι. Σπόροι κατεστραμμένοι εκ του αλωνισμού και σπόροι των οποίων το έμβρυο αφηρέθη, ανήκουν επίσης στην ίδια ομάδα.

1.2.   Ξένες προσμείξεις συνιστάμενες από σπόρους

α)

Συρρικνωμένοι σπόροι:

Ως συρρικνωμένοι σπόροι νοούνται οι σπόροι οι οποίοι μετά την απομάκρυνση όλων των άλλων στοιχείων του δείγματος, τα οποία εξετάζονται στο παρόν παράρτημα, διέρχονται διά των σχισμών κοσκίνων με τις ακόλουθες διαστάσεις: σκληρός σίτος 1,9 χιλιοστών.

Οι σπόροι οι οποίοι, αφού αφαιρεθούν όλα τα άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα, διέρχονται διά κοσκίνου με σχισμές των 2,0 χιλιοστών.

Εξάλλου, συγκαταλέγονται στους συρρικνωμένους σπόρους οι σπόροι που έχουν καταστραφεί από τον παγετό και όλοι οι σπόροι που παρουσιάζουν ατελή ωρίμανση (πράσινοι).

β)

Άλλα σιτηρά:

Ως «άλλα σιτηρά» νοούνται όλοι οι σπόροι, οι οποίοι δεν ανήκουν στα είδη του δειγματιζομένου σπόρου.

γ)

Σπόροι προσβεβλημένοι από έντομα:

Σπόροι προσβεβλημένοι από έντομα θεωρούνται εκείνοι που έχουν νηχθεί από έντομα. Σπόροι προσβεβλημένοι από πεντατομίδες (κοριοί) ανήκουν στην ίδια ομάδα.

δ)

Σπόροι με αποχρωματισμένο έμβρυο και ευρωτιασμένοι σπόροι:

Σπόροι με αποχρωματισμένο έμβρυο είναι εκείνοι των οποίων η εφυμενίδα έχει χρώμα μεταξύ του φαιού και του φαιόχρου μέλανος και των οποίων το έμβρυο είναι κανονικό και δεν είναι φυτρωμένο.

Για τον σκληρό σίτο νοούνται:

ως αποχρωματισμένοι σπόροι οι σπόροι οι οποίοι παρουσιάζουν, σε άλλα σημεία εκτός από το ίδιο το έμβρυο, χρωματισμούς που κυμαίνονται μεταξύ του φαιού και του φαιόχρου μέλανος,

ως ευρωτιασμένοι σπόροι οι σπόροι των οποίων το περικάρπιο έχει προσβληθεί από τον μυκήλιο του φουζαρίου· οι σπόροι αυτοί εμφανίζονται ελαφρώς συρρικνωμένοι, ρυτιδωμένοι και φέρουν διάσπαρτα στίγματα, τα όρια των οποίων δεν προσδιορίζονται σαφώς, λευκού ή ερυθρωπού χρωματισμού.

ε)

Οι προσβλημένοι σπόροι από τη θέρμανση της ξηράνσεως είναι εκείνοι που εμφανίζουν εξωτερικά ίχνη καβουρντίσματος αλλά δεν είναι σπόροι χαλασμένοι.

1.3.   Φυτρωμένοι σπόροι

Φυτρωμένοι σπόροι είναι εκείνοι των οποίων το ριζίδιο ή το βλαστίδιο φαίνεται καθαρά διά γυμνού οφθαλμού. Εντούτοις, πρέπει να ληφθεί υπόψη η γενική εμφάνιση του δείγματος, όταν κρίνεται η περιεκτικότητά του σε φυτρωμένους σπόρους. Υπάρχουν είδη σιτηρών με έμβρυο το οποίο προεξέχει, π.χ. ο σκληρός σίτος, και του οποίου η εφυμενίδα διαρρήγνυται, όταν ανακινείται ποσότης σιτηρών. Οι σπόροι αυτοί μοιάζουν με τους φυτρωμένους σπόρους, αλλά δεν πρέπει να περιληφθούν σε αυτή την ομάδα. Φυτρωμένοι σπόροι είναι μόνον εκείνοι των οποίων το έμβρυο έχει υποστεί οφθαλμοφανείς αλλαγές, οι οποίες καθιστούν εύκολη τη διάκριση του φυτρωμένου σπόρου από τον κανονικό.

1.4.   Διάφορες ξένες προσμείξεις (Schwarzbesatz)

Οι σπόροι των βασικών σιτηρών που είναι χαλασμένοι, προσβεβλημένοι από μύκητες ή σάπιοι κατατάσσονται στην κατηγορία «διάφορες ξένες προσμείξεις», ακόμα και αν εμφανίζουν καταστροφές που υπόκεινται σε άλλες κατηγορίες.

α)

Σπόροι ζιζανίων:

Οι ξένοι σπόροι είναι οι σπόροι φυτών, καλλιεργουμένων ή όχι, εκτός των σιτηρών. Αυτοί οι ξένοι σπόροι αποτελούνται από σπόρους χωρίς αξία ανάκτησης, από σπόρους που χρησιμοποιούνται για τα ζώα και από βλαβερούς σπόρους.

Θεωρούνται ως βλαβεροί σπόροι, οι τοξικοί σπόροι για τον άνθρωπο και τα ζώα, οι σπόροι που εμποδίζουν ή περιπλέκουν το καθάρισμα και την άλεση των σιτηρών, καθώς και εκείνοι που τροποποιούν την ποιότητα των μεταποιημένων προϊόντων σιτηρών.

β)

Κατεστραμμένοι σπόροι:

Κατεστραμμένοι σπόροι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή των ανθρώπων και, όσον αφορά τα κτηνοτροφικά σιτηρά για τη διατροφή των ζώων, λόγω σήψεως εκ μυκητολογικών ή βακτηριολογικών προσβολών ή άλλων αιτίων.

Σπόροι οι οποίοι έχουν υποβαθμιστεί από αυτόματη γένεση θερμότητας ανήκουν ομοίως σε αυτήν την ομάδα. Αυτοί οι σπόροι, οι οποίοι έχουν θερμανθεί ή μαυρίσει, είναι σπόροι πλήρως ανεπτυγμένοι των οποίων η εφυμενίδα είναι χρωματισμένη γκρίζα φαιά προς μέλαινα, ενώ η τομή του κόκκου είναι χρωματισμένη κιτρινόχρους γκρίζα έως φαιά μέλαινα.

Σπόροι προσβεβλημένοι εκ των παρασίτων του σίτου θα θεωρούνται ως σπόροι κατεστραμμένοι μόνο στην περίπτωση κατά την οποία πλέον του ημίσεος της επιφανείας του σπόρου εμφανίζει ένα χρωματισμό μεταξύ γκρίζου και μέλανος, σαν αποτέλεσμα δευτερογενούς κρυπτογαμικής προσβολής. Εάν ο αποχρωματισμός καλύπτει ολιγώτερον από το ήμισυ της επιφανείας του σπόρου, αυτός θα κατατάσσεται στην κατηγορία των κατεστραμμένων σπόρων από έντομα.

γ)

Αδρανείς ύλες:

Όλες οι ύλες ενός δείγματος σιτηρών οι οποίες συγκρατούνται από ένα κόσκινο με σχισμές των 3,5 χιλιοστών (εκτός των σπόρων άλλων σιτηρών και εκείνων οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως ευμεγέθεις έναντι του σιτηρού βάσης) και εκείνες οι οποίες διέρχονται δι’ ενός κοσκίνου με σχισμές του 1 χιλιοστού, θα θεωρούνται ως αδρανείς ύλες. Περιλαμβάνονται επίσης στην ομάδα αυτή οι λίθοι, η άμμος, τα τμήματα σανού και άλλες ξένες προσμείξεις, που βρίσκονται εντός των δειγμάτων τα οποία διέρχονται διά κοσκίνου με σχισμές 3,5 χιλιοστών και συγκρατούνται δι’ ετέρου κοσκίνου με οπές 1,0 χιλιοστού.

δ)

Λέπυρα

ε)

Σκληρώτια

στ)

Σπόροι με δαυλίτη

ζ)

Νεκρά έντομα και τμήματα αυτών.

1.5.   Ζώντα παράσιτα

1.6.   Αλευρώδεις σπόροι

Θεωρούνται ως αλευρώδεις σπόροι σκληρού σίτου οι σπόροι οι οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πλήρως υαλώδεις.

1.7.   Χρώμα του σιτηρού

Το χρώμα του σιτηρού είναι το χρώμα που προσιδιάζει στο συγκεκριμένο σιτηρό και το σιτηρό δεν έχει οσμή και ζώντα παράσιτα (συμπεριλαμβανομένων των ακάρεων) σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.

1.8.   Ξένες προσμείξεις

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα προσμείξεων, συμπεριλαμβανομένης της ραδιενέργειας, που ισχύουν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 315/93, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (1).

2.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Ως ξένες προσμείξεις που αποτελούνται από σπόρους θεωρούνται οι συρρικνωμένοι σπόροι, οι σπόροι άλλων σιτηρών και οι σπόροι που έχουν προσβληθεί από παράσιτα, οι σπόροι με αποχρωματισμένο φύτρο, οι σπόροι που έχουν προσβληθεί από έντομα ή φουζάριο και οι σπόροι που έχουν προσβληθεί από τη θέρμανση της ξηράνσεως.

Τις διάφορες ξένες προσμείξεις αποτελούν οι ξένοι σπόροι, οι χαλασμένοι σπόροι, οι ακαθαρσίες, τα έλυτρα, η αίρα, οι φθαρμένοι σπόροι (σάπιοι), τα νεκρά έντομα και τα τεμάχια εντόμων.

ΜΕΡΟΣ Β

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Α.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία

14,5 %

Β.

Μέγιστο ποσοστό στοιχείων που δεν αποτελούν βασικά σιτηρά άριστης ποιότητας, εκ των οποίων κατ’ ανώτατο όριο:

12 %

1.

Θραυσμένοι σπόροι

6 %

2.

Ξένες προσμείξεις που αποτελούνται από σπόρους (πλην εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 3),

5 %

εκ των οποίων:

 

α)

συρρικνωμένοι σπόροι

 

β)

άλλα σιτηρά

3 %

γ)

σπόροι που έχουν προσβληθεί από παράσιτα

 

δ)

σπόροι με αποχρωματισμένο φύτρο

 

ε)

σπόροι που έχουν προσβληθεί από τη θέρμανση της ξηράνσεως

0,50 %

3.

Σπόροι που έχουν προσβληθεί από έντομα ή/και φουζάριο,

5 %

εκ των οποίων:

 

— σπόροι που έχουν προσβληθεί από φουζάριο

1,5 %

4.

Σπόροι που έχουν βλαστήσει

4 %

5.

Διάφορες ξένες προσμείξεις (Schwarzbesatz),

3 %

εκ των οποίων:

 

α)

σπόροι ζιζανίων:

 

— βλαβεροί

0,10 %

— άλλοι

 

β)

χαλασμένοι σπόροι:

 

— χαλασμένοι σπόροι που θερμάνθηκαν αφ’ εαυτών και με απότομη θέρμανση

0,05 %

— άλλοι

 

γ)

ακαθαρσίες

 

δ)

έλυτρα

 

ε)

αίρα

0,05 %

στ)

σπόροι με δαυλίτη

 

ζ)

νεκρά έντομα και τμήματα αυτών

 

Γ.

Μέγιστο ποσοστό αλευρωδών κόκκων, έστω μερικώς

27 %

Δ.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε τανίνη (2)

Ε.

Ελάχιστο ειδικό βάρος (kg/hl)

78

ΣΤ.

Ελάχιστο ποσοστό πρωτεϊνών (2)

11,5 %

Ζ.

Ελάχιστος χρόνος πτώσης σε δευτερόλεπτα (Hagberg)

220

Η.

Ελάχιστη τιμή του δείκτη Zeleny (ml)

:

άνευ αντικειμένου.


(1)  ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5.

(2)  Σε % ξηράς ουσίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρο 13 παράγραφος 3)

ΜΕΡΟΣ Α

1.   ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό των υλών που δεν είναι σιτηρά βάσης υψηλής ποιότητας περιγράφεται στη συνέχεια:

1.1.   Για τον σκληρό σίτο ένα μέσο δείγμα 250 γρ πρέπει να διέλθει διά δύο κοσκίνων, εκ των οποίων το ένα πρέπει να έχει σχισμές 3,5 χιλιοστών και το άλλο 1,0 χιλιοστών, επί μισό λεπτό της ώρας για το καθένα.

Για σταθερό κοσκίνισμα συνιστάται η χρησιμοποίηση μηχανικού κοσκίνου, επί παραδείγματι μια τράπεζα κραδασμού εφοδιασμένη διά κοσκίνων.

Οι ύλες οι οποίες συγκρατούνται από το κόσκινο με σχισμές των 3,5 χιλιοστών και εκείνες οι οποίες διέρχονται διά του κοσκίνου με τις σχισμές του 1,0 χιλιοστού, πρέπει να ζυγίζονται μαζί, θεωρούμενες ως αδρανείς ύλες. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ύλες που παραμένουν στο κόσκινο με τις σχισμές των 3,5 χιλιοστών περιέχουν μέρη «άλλων σιτηρών» ή σπόρους του σιτηρού βάσης ιδιαίτερα ευμεγέθεις, τα μέρη αυτά ή οι σπόροι πρέπει να τεθούν εντός του κοσκινισθέντος δείγματος. Καθ’ ον χρόνο ο σπόρος διέρχεται διά του κοσκίνου με τις σχισμές του 1 χιλιοστού, θα πρέπει να γίνει προσεκτικός έλεγχος για την ύπαρξη ζώντων παρασίτων.

Από το κοσκινισθέν δείγμα λαμβάνεται ένα δείγμα 50 έως 100 γρ με τη βοήθεια ενός διαχωριστού. Το μερικό αυτό δείγμα πρέπει να ζυγισθεί.

Εν συνεχεία, με τη βοήθεια μιας λαβίδας ή μιας σπάτουλας, απλώνεται το μερικό δείγμα σε λεπτό στρώμα επί μιας τραπέζης και από αυτό ξεχωρίζονται οι θραυσμένοι σπόροι, άλλα σιτηρά, φυτρωμένοι σπόροι, σπόροι προσβεβλημένοι από παράσιτα, κατεστραμμένοι σπόροι από παγετό, σπόροι που εμφανίζουν αποχρωματισμό του εμβρύου, σπόροι ευρωτιασμένοι, σπόροι ζιζανίων, σκληρώτια, σπόροι με δαυλίτη, λέπυρα, ζώντα παράσιτα και νεκρά έντομα.

Σε περίπτωση κατά την οποία ένα μερικό δείγμα περιλαμβάνει σπόρους που περιβάλλονται από λέπυρα, θα ξεφλουδίζονται τα λέπυρα με το χέρι. Τα κατ’ αυτόν τον τρόπο λαμβανόμενα λέπυρα θα υπολογίζονται ως τεμάχια λεπύρων. Οι λίθοι, η άμμος και τα τμήματα αχύρου θεωρούνται ως αδρανείς ύλες.

Το μερικό δείγμα θα διέλθει επί μισό λεπτό της ώρας από ένα κόσκινο 1,9 χιλιοστών για τον σκληρό σίτο. Οι ύλες οι οποίες διέρχονται από το κόσκινο αυτό θεωρούνται ως σπόροι συρρικνωμένοι. Οι σπόροι οι οποίοι έχουν καταστραφεί από τον παγετό και οι πράσινοι μη πλήρους ωρίμανσης σπόροι ανήκουν στην ομάδα των συρρικνωμένων σπόρων.

1.2.   Ομάδες υλών οι οποίες δεν είναι σιτηρά βάσης υψηλής ποιότητας και οι οποίες προσδιορίσθηκαν συμφώνως προς τις μεθόδους που αναφέρονται στο σημείο 1, πρέπει να ζυγίζονται ακριβώς με προσέγγιση 0,01 γρ και να ανάγονται επί τοις εκατό του μέσου δείγματος. Οι ενδείξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην έκθεση αναλύσεων θα γίνονται με προσέγγιση 0,1 %. Ελέγχεται η παρουσία ζώντων παρασίτων.

Κατά γενικό κανόνα, θα πρέπει να γίνονται δύο αναλύσεις ανά δείγμα. Αυτές δεν θα πρέπει να διαφέρουν περισσότερο του 10 % ως προς το σύνολο των υλών οι οποίες προβλέπονται ανωτέρω.

1.3.   Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές για τις εργασίες οι οποίες αφορούν τα σημεία 1 και 2 είναι οι ακόλουθες:

α)

διαχωριστής δειγμάτων, επί παραδείγματι συσκευή κωνική ή με ραβδώσεις·

β)

ζυγός ακριβείας·

γ)

κόσκινα με σχισμές των 1,0 χιλιοστού, 1,8 χιλιοστών, 1,9 χιλιοστών, 2,0 χιλιοστών, 2,2 χιλιοστών, 3,5 χιλιοστών και κόσκινα με στρογγυλές οπές διαμέτρου 1,8 χιλιοστών και 4,5 χιλιοστών. Ενδεχομένως, τα κόσκινα θα πρέπει να τεθούν επί δονουμένης τραπέζης.

ΜΕΡΟΣ Β

2.   ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υγρασία περιγράφεται στη συνέχεια. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν άλλες μεθόδους που βασίζονται στην ίδια αρχή ή τη μέθοδο ISO 712:1998 ή μια μέθοδο που βασίζεται στην τεχνολογία των υπέρυθρων ακτίνων. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως, θεωρείται αξιόπιστη μόνον η μέθοδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II μέρος Β.

2.1.   Αρχή

Το προϊόν ξηραίνεται σε θερμοκρασία 130 έως 133 °C υπό κανονική ατμοσφαιρική πίεση. Η διάρκεια καθορίζεται εμπειρικώς εν σχέσει προς το μέγεθος των σωματιδίων.

2.2.   Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η μέθοδος ξηράνσεως εφαρμόζεται στα αλεσμένα σιτηρά τα οποία διέρχονται, τουλάχιστον σε ποσοστό 50 %, διά των οπών κοσκίνου 0,5 χιλιοστού και δεν αφήνουν περισσότερα υπολείμματα από 10 % επί κοσκίνου με κυκλικές οπές του 1,0 χιλιοστού. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ομοίως στα άλευρα.

2.3.   Συσκευές

Ζυγός ακριβείας.

Συσκευή λειοτριβίσεως από υλικό το οποίο δεν απορροφά την υγρασία και της οποίας ο καθορισμός είναι εύκολος. Η συσκευή αυτή πρέπει να λειοτριβεί ταχέως και ομοιόμορφα, χωρίς να προκαλείται αισθητή θέρμανση, αποφεύγουσα κατά το μέγιστο την επαφή με τον εξωτερικό αέρα και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 2 (επί παραδείγματι, μύλος με κώνους λυόμενους).

Δοχείο από μη προσβαλλόμενο μέταλλο ή από γυαλί, εφοδιασμένο με ένα κάλυμμα το οποίο εφαρμόζει καλά· η ωφέλιμη επιφάνεια πρέπει να επιτρέπει την επιτυχή διανομή του εξεταζόμενου δείγματος, ήτοι 0,3 γρ. ανά cm2.

Ισοθερμικός μικρός κλίβανος θερμαινόμενος δι’ ηλεκτρικής θερμάνσεως, ρυθμιζόμενος σε θερμοκρασία 130 έως 133 °C (1), ο οποίος να διαθέτει ικανοποιητικό εξαερισμό (2).

Ξηραντήριο με μεταλλική πλάκα ή, ελλείψει αυτής, εκ πορσελάνης, ικανού πάχους, διάτρητο, περιέχον αποτελεσματικό υλικό αφυδατώσεως.

2.4.   Τρόπος εργασίας

Ξήρανση

Ζυγίζονται εντός δοχείου, του οποίου έχει ληφθεί το απόβαρο, με ακρίβεια ± 1 mg, το λιγότερο 5 γρ. εκ των υπό άλεση μικρόκοκκων σιτηρών ή 8 γρ. του υπό άλεση αραβοσίτου. Τοποθετείται το δοχείο εντός κλιβάνου θερμοκρασίας 130 έως 133 °C. Προς αποφυγή μεγάλης πτώσεως της θερμοκρασίας του κλιβάνου, εισάγεται το δοχείο σε ελάχιστο χρόνο. Αφήνεται να γίνει η ξήρανση επί δύο ώρες, από τη στιγμή κατά την οποία ο κλίβανος έφτασε εκ νέου στη θερμοκρασία των 130 έως 133 °C. Αποσύρεται το δοχείο εκ του κλιβάνου, επανατοποθετείται ταχέως το κάλυμμα αυτού, αφήνεται να ψυχθεί από 30 έως 45 λεπτά εντός ξηραντηρίου και ζυγίζεται (οι ζυγίσεις πρέπει να γίνονται με ακρίβεια ± 1 mg).

2.5.   Μέθοδος υπολογισμού και τύπος

E

=

η αρχική μάζα σε γραμμάρια του δείγματος

M

=

η μάζα, σε γραμμάρια, του δείγματος μετά τη διεργασία

M′

=

η μάζα, σε γραμμάρια, του δείγματος μετά την άλεση

m

=

η μάζα, σε γραμμάρια, του ξηρού δείγματος

Η περιεκτικότητα σε υγρασία, επί τοις εκατό του προϊόντος ως έχει, είναι ίση προς:

άνευ προηγούμενης διεργασίας (E – m) × 100/E,

με προηγούμενη διεργασία [(M′ – m)M/M′ + E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′)

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται δύο φορές κατ’ ελάχιστον.

2.6.   Ακρίβεια του προσδιορισμού

Η διαφορά μεταξύ δύο μετρήσεων που έχουν γίνει ταυτόχρονα ή με μικρή διαφορά από τον ίδιο αναλυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,15 γρ. υγρασίας για 100 γρ. δείγματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερης διαφοράς, οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται.

ΜΕΡΟΣ Γ

3.   ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε αλευρώδεις κόκκους του σκληρού σίτου περιγράφεται στη συνέχεια.

3.1.   Αρχή

Μόνον ένα τμήμα του δείγματος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των αλευρωδών κόκκων, έστω μερικώς. Οι σπόροι τεμαχίζονται με τον σποροτόμο του Pohl ή ισοδύναμο όργανο.

3.2.   Υλικό

σποροτόμος του Pohl ή ισοδύναμο όργανο,

λαβίδες, νυστέρι,

δοχείο ή μικρή λεκάνη.

3.3.   Τρόπος εργασίας

α)

Η έρευνα πραγματοποιείται πάνω σε δείγμα 100 γρ., αφού έχουν διαχωρισθεί τα στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν βασικά σιτηρά άριστης ποιότητας.

β)

Το δείγμα απλώνεται σε ένα δοχείο και ομοιογενοποιείται.

γ)

Αφού εισαχθεί μια πλάκα στον σποροτόμο, απλώνουμε μια χούφτα σπόρων πάνω στο πλέγμα. Με ελαφρά χτυπήματα κατανέμουμε τους σπόρους κατά τρόπο ώστε να υπάρχει ένας σπόρος ανά οπή. Χαμηλώνουμε το κινητό μέρος για να συγκρατηθούν οι σπόροι στη θέση τους, μετά τους τεμαχίζουμε.

δ)

Οι πλάκες ετοιμάζονται κατά τρόπο ώστε να τεμαχιστούν τουλάχιστον 600 σπόροι.

ε)

Μέτρηση του αριθμού αλευρωδών κόκκων, έστω μερικώς.

στ)

Υπολογισμός του ποσοστού αλευρωδών κόκκων, έστω μερικώς.

3.4.   Τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων

I

=

μάζα των στοιχείων τα οποία δεν αποτελούν βασικά σιτηρά άριστης ποιότητας, εκφρασμένη σε γραμμάρια.

M

=

ποσοστό των αλευρωδών κόκκων, έστω μερικώς, στους σπόρους που έχουν εξετασθεί.

3.5.   Αποτελέσματα

Ποσοστό αλευρωδών κόκκων, έστω μερικώς, στο δείγμα ελέγχου:

[M × (100 – I)]/100 = …

ΜΕΡΟΣ Δ

4.   ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

4.1.   Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό του δείκτη κατακρήμνισης Hagberg (δοκιμασία αμυλασικής δράσης) προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3093:2004·

4.2.   η μέθοδος αναφοράς για τον καθορισμό του ειδικού βάρους είναι η μέθοδος ISO 7971/2:1995·

4.3.   οι μέθοδοι δειγματοληψίας και οι μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς για τον προσδιορισμό του ποσοστού μυκοτοξινών είναι εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 και στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής (3).


(1)  Θερμοκρασία αέρος στο εσωτερικό του κλιβάνου.

(2)  Ο κλίβανος πρέπει να έχει τέτοια θερμική ικανότητα ώστε, ρυθμιζόμενος εκ των προτέρων σε θερμοκρασία 130 έως 133 °C, να δυνηθεί να φθάσει εκ νέου στη θερμοκρασία αυτή, τουλάχιστον σε 45 λεπτά της ώρας, μετά την τοποθέτηση εντός του κλιβάνου του μέγιστου αριθμού δειγμάτων προς ταυτόχρονη ξήρανση. Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει αερισμό τέτοιο ώστε, όταν ξηραίνονται όλα τα δείγματα σιμιγδαλιού ή κατά περίπτωση αραβόσιτου που δύναται να χωρέσει, επί 2 ώρες στην περίπτωση των σιτηρών σε μικρούς κόκκους (μαλακός σίτος, σκληρός σίτος, κριθή και σόργο) και επί 4 ώρες όσον αφορά τον αραβόσιτο, τα αποτελέσματα να εμφανίζουν διαφορά κατώτερη από 0,15 % σε σχέση με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται ύστερα από 3 ώρες ξήρανσης για τα μικρόκοκκα σιτηρά και 5 ώρες ξήρανσης για τον αραβόσιτο.

(3)  ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

[Άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α)]

ΜΕΡΟΣ Α

ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Για να είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, η απόδοση του ρυζιού κατά τη βιομηχανική επεξεργασία δεν είναι κατώτερη των πέντε μονάδων σε σχέση με τις αποδόσεις βάσης που παρατίθενται στη συνέχεια.

Ονομασία της ποικιλίας

Απόδοση σε ολόκληρους κόκκους

(σε %)

Συνολική απόδοση

(σε %)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Tolima

63

71

Inca

63

70

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61

72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

60

72

Evropi, Melas

60

70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle «E», Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

58

72

Maratelli, Precoce Rossi

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Pygmalion

52

71

Μη κατονομαζόμενες ποικιλίες

64

72

ΜΕΡΟΣ Β

ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ

Για να είναι το ρύζι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, το ποσοστό των διαφόρων προσμείξεων, το ποσοστό κόκκων ρυζιού άλλων ποιοτικών τύπων και το ποσοστό κόκκων που δεν είναι άψογης ποιότητας, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, δεν υπερβαίνουν τις μέγιστες τιμές που αναφέρονται στη συνέχεια, ανά ποιοτικό τύπο ρυζιού.

Ως «διάφορες προσμείξεις» νοείται κάθε ύλη άλλη από το ρύζι.

Ελαττώματα κόκκων

Ρύζι με στρογγυλούς κόκκους

Κωδικός ΣΟ 1006 10 92

Ρύζι με μεσαίους και μακρούς κόκκους Α

Κωδικός ΣΟ 1006 10 94 και 1006 10 96

Ρύζι με μακρούς κόκκους Β

Κωδικός ΣΟ 1006 10 98

Αλευρώδεις

6

4

4

Με ερυθρές ραβδώσεις

10

5

5

Διάστικτοι και κηλιδωμένοι

4

2,75

2,75

Χρώματος ηλέκτρου

1

0,50

0,50

Κίτρινοι

0,175

0,175

0,175

Διάφορες προσμείξεις

1

1

1

Κόκκοι ρυζιού άλλων ποικιλιών

5

5

5


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρο 19 παράγραφος 1)

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Οι προσαυξήσεις και οι μειώσεις της τιμής του σκληρού σίτου εφαρμόζονται από κοινού, ανάλογα με τα κατωτέρω προβλεπόμενα ποσά:

α)

όταν το ποσοστό υγρασίας του προσφερόμενου στην παρέμβαση σκληρού σίτου είναι μικρότερο από 14 %, οι προσαυξήσεις που πρέπει να εφαρμοστούν είναι εκείνες που προβλέπονται στον πίνακα I κατωτέρω:

Πίνακας I

Προσαυξήσεις για το ποσοστό υγρασίας του σκληρού σίτου

Ποσοστό υγρασίας

(%)

Προσαυξήσεις

(EUR/τόνο)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

1,1

12,3

1,2

12,2

1,3

12,1

1,4

12,0

1,5

11,9

1,6

11,8

1,7

11,7

1,8

11,6

1,9

11,5

2,0

11,4

2,1

11,3

2,2

11,2

2,3

11,1

2,4

11,0

2,5

10,9

2,6

10,8

2,7

10,7

2,8

10,6

2,9

10,5

3,0

10,4

3,1

10,3

3,2

10,2

3,3

10,1

3,4

10,0

3,5

β)

όταν το ποσοστό υγρασίας είναι μεγαλύτερο από 14 %, οι μειώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν είναι εκείνες που προβλέπονται στον πίνακα II κατωτέρω:

Πίνακας II

Μειώσεις για το ποσοστό υγρασίας του σκληρού σίτου

Ποσοστό υγρασίας

(%)

Μειώσεις

(EUR/τόνο)

14,5

1,0

14,4

0,8

14,3

0,6

14,2

0,4

14,1

0,2

γ)

όταν το ποσοστό των θραυσμένων σπόρων υπερβαίνει το 3 % για τον σκληρό σίτο, εφαρμόζεται μείωση 0,05 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·

δ)

όταν το ποσοστό των ξένων προσμείξεων που αποτελούνται από σπόρους υπερβαίνει το 2 % για τον σκληρό σίτο, εφαρμόζεται μείωση 0,05 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·

ε)

όταν το ποσοστό των βλαστημένων σπόρων υπερβαίνει το 2,5 %, εφαρμόζεται μείωση 0,05 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·

στ)

όταν το ποσοστό των διαφόρων προσμείξεων (Schwarzbesatz) υπερβαίνει το 0,5 % για τον σκληρό σίτο, εφαρμόζεται μείωση 0,1 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·

ζ)

όταν, για τον σκληρό σίτο, το ποσοστό των αλευρωδών σπόρων υπερβαίνει το 20 %, εφαρμόζεται μείωση 0,2 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 1 % ή κλάσματος του 1 %.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Άρθρο 19 παράγραφος 1)

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ

1.

Οι προσαυξήσεις και οι μειώσεις της τιμής του ρυζιού εφαρμόζονται στην τιμή παρέμβασης του αναποφλοίωτου ρυζιού που προσφέρεται στην παρέμβαση, με τον πολλαπλασιασμό της τιμής αυτής επί το άθροισμα των ποσοστών μείωσης και προσαύξησης τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:

α)

όταν η απόδοση κατά τη βιομηχανική επεξεργασία αποκλίνει της βασικής απόδοσης, κατά τη βιομηχανική επεξεργασία για τη συγκεκριμένη ποικιλία που προβλέπεται στο παράρτημα III μέρος Α του παρόντος κανονισμού, οι προσαυξήσεις και μειώσεις της τιμής που πρέπει να εφαρμόζονται καθορίζονται στον πίνακα I κατωτέρω, ανά ποικιλία ρυζιού·

Πίνακας I

Προσαυξήσεις και μειώσεις σχετικές με τις αποδόσεις του ρυζιού κατά τη βιομηχανική επεξεργασία

Απόδοση του αναποφλοίωτου ρυζιού σε ολόκληρους κόκκους λευκασμένου ρυζιού

Προσαυξήσεις και μειώσεις ανά μονάδα απόδοσης

Υψηλότερη από τη βασική απόδοση

Προσαύξηση κατά 0,75 %

Κατώτερη από τη βασική απόδοση

Μείωση κατά 1 %


Συνολική απόδοση αναποφλοίωτου ρυζιού σε λευκασμένο ρύζι

Προσαυξήσεις και μειώσεις ανά μονάδα απόδοσης

Υψηλότερη από τη βασική απόδοση

Προσαύξηση κατά 0,60 %

Κατώτερη από τη βασική απόδοση

Μείωση κατά 0,80 %

β)

όταν τα ελαττώματα των κόκκων αναποφλοίωτου ρυζιού υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια ανοχής για τον ποιοτικό τύπο του αναποφλοίωτου ρυζιού, το ποσοστό μείωσης της τιμής παρέμβασης που πρέπει να εφαρμόζεται καθορίζεται στον πίνακα II κατωτέρω, ανά ποιοτικό τύπο ρυζιού·

Πίνακας II

Μειώσεις σχετικές με ελαττώματα των κόκκων ρυζιού

Ελαττώματα κόκκων

Ποσοστό ελαττωμάτων που επιφέρει μείωση της τιμής παρέμβασης

Ποσοστό μείωσης (1) που εφαρμόζεται στην πρόσθετη απόκλιση σε σχέση με το κατώτερο όριο

Ρύζι με στρογγυλούς κόκκους

Κωδικός ΣΟ 1006 10 92

Ρύζι με μεσαίους και μακρούς κόκκους Α

Κωδικός ΣΟ 1006 10 94 και 1006 10 96

Ρύζι με μακρούς κόκκους Β

Κωδικός ΣΟ 1006 10 98

Αλευρώδεις

από 2 έως 6 %

από 2 έως 4 %

από 1,5 έως 4 %

1 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 0,5 %

Με ερυθρές ραβδώσεις

από 1 έως 10 %

από 1 έως 5 %

από 1 έως 5 %

1 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 1 %

Διάστικτοι και κηλιδωμένοι

από 0,50 έως 4 %

από 0,50 έως 2,75 %

από 0,50 έως 2,75 %

0,8 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 0,25 %

Χρώματος ηλέκτρου

από 0,05 έως 1 %

από 0,05 έως 0,50 %

από 0,05 έως 0,50 %

1,25 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 0,25 %

Κίτρινοι

από 0,02 έως 0,175 %

από 0,02 έως 0,175 %

από 0,02 έως 0,175 %

6 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 0,125 %

γ)

όταν το ποσοστό υγρασίας του αναποφλοίωτου ρυζιού υπερβαίνει το 13 %, το ποσοστό μείωσης της τιμής παρέμβασης ισούται προς τη διαφορά μεταξύ του ποσοστού υγρασίας του αναποφλοίωτου ρυζιού που προσφέρεται στην παρέμβαση, μετρημένου με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, και του 13 %·

δ)

όταν το ποσοστό των διαφόρων προσμείξεων του αναποφλοίωτου ρυζιού υπερβαίνει το 0,1 %, το ρύζι αυτό αγοράζεται στην παρέμβαση με μείωση της τιμής παρέμβασης κατά 0,02 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 0,01 %·

ε)

όταν μια παρτίδα αναποφλοίωτου ρυζιού προσφέρεται στην παρέμβαση για μια συγκεκριμένη ποικιλία και περιλαμβάνει ποσοστό κόκκων ρυζιού άλλων ποικιλιών που υπερβαίνει το 3 %, η παρτίδα αυτή αγοράζεται με μείωση της τιμής παρέμβασης κατά 0,1 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 0,1 %.

2.

Οι προσαυξήσεις και οι μειώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων που ορίζονται στο άρθρο 16.


(1)  Κάθε απόκλιση αφαιρείται από το δεύτερο δεκαδικό του ποσοστού των ελαττωματικών κόκκων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Άρθρο 27 δεύτερο εδάφιο)

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 489/2005

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Παράρτημα III, μέρος Β

Άρθρο 4

Παράρτημα V

Άρθρο 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 7

Άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11

Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 14

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 14

Άρθρο 18

Άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 18

Άρθρο 21

Παράρτημα I

Παράρτημα II, μέρος Α

Παράρτημα III, μέρος Α

Παράρτημα II, μέρος Β

Παράρτημα V

Παράρτημα III

Παράρτημα III, μέρος Β

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα V

Παράρτημα VI