23.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 45/133


Wspólnotowy system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych ***I

P6_TA(2008)0610

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (COM(2008)0016 — C6-0043/2008 — 2008/0013(COD))

(2010/C 45 E/42)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0016),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust.1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6–0043/2008),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0406/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji stanowiące załącznik do niniejszej rezolucji.

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


P6_TC1-COD(2008)0013

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami doemisji gazów cieplarnianych

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/29/WE.)


ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Oświadczenie Komisji odnośnie do art. 10 ust. 3 dotyczące wykorzystania dochodów uzyskanych ze sprzedaży przydziałów w drodze licytacji

W latach 2013-2016 państwa członkowskie mogą również wykorzystać dochody uzyskane ze sprzedaży przydziałów w drodze licytacji na cele wsparcia budowy wysoko wydajnych elektrowni, w tym nowych zakładów energetycznych przystosowanych do wychwytywania i składowania ditlenku węgla. W odniesieniu do nowych instalacji przekraczających poziom wydajności elektrowni zgodnie z załącznikiem 1 do decyzji Komisji z dnia 21 grudnia 2006 r. (2007/74/WE) (1), państwa członkowskie mogą udzielić wsparcia do wysokości 15 % całkowitych kosztów inwestycji w zakresie nowej instalacji przystosowanej do wychwytywania i składowania ditlenku węgla.

Oświadczenie Komisji odnośnie do art. 10a ust. 4 lit. a dotyczące wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego i systemu handlu emisjami UE

Państwa członkowskie mogą uznać za konieczne tymczasowe zrekompensowanie niektórym instalacjom kosztów emisji CO2 przełożonych na ceny energii, jeżeli, w przeciwnym przypadku, koszty emisji CO2 mogłyby narazić je na ryzyko ucieczki emisji. Wobec braku międzynarodowego porozumienia Komisja podejmuje się zmiany — po zasięgnięciu opinii państw członkowskich — wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego do końca 2010 r., aby wprowadzić szczegółowe postanowienie umożliwiające państwom członkowskim przyznanie pomocy publicznej na ten cel. Postanowienia te będą zgodne z zasadami przewidzianymi w dokumencie przedstawionym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w dniu 19 listopada 2008 r. (załącznik 2 15713/1/08).


(1)  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (opublikowana pod nr C(2006)6817).