29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/2


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/662

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2017, 2018 i 2019, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 29 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1213/2008 (2) ustanowiono pierwszy wieloletni skoordynowany wspólnotowy program obejmujący lata 2009, 2010 i 2011. Program ten był kontynuowany na podstawie kolejnych rozporządzeń Komisji. Ostatnim takim rozporządzeniem było rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/595 (3).

(2)

Do głównych składników diety zalicza się w Unii od trzydziestu do czterdziestu środków spożywczych. Ponieważ w okresach trzyletnich obserwuje się istotne zmiany w stosowaniu pestycydów, pestycydy w tych środkach spożywczych należy monitorować w serii trzyletnich cyklów w celu umożliwienia przeprowadzania oceny narażenia konsumenta i oceny stosowania przepisów Unii.

(3)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”) przedłożył sprawozdanie naukowe na temat oceny projektu programu monitorowania pestycydów. Urząd stwierdził, że wskaźnik przekraczania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości na poziomie powyżej 1 % można oszacować z marginesem błędu wynoszącym 0,75 %, wybierając 683 próbki dla co najmniej 32 różnych produktów żywnościowych (4). Pobieranie próbek należy rozdzielić między państwa członkowskie proporcjonalnie do liczby ludności, przy czym dla danego produktu na rok należy pobrać co najmniej 12 próbek.

(4)

Uwzględniono wyniki analityczne poprzednich unijnych urzędowych programów kontroli, aby zapewnić reprezentatywność zakresu pestycydów objętych programem kontroli dla stosowanych pestycydów.

(5)

Wytyczne w sprawie „Procedur analitycznej kontroli jakości i procedur walidacji dotyczących analizy pozostałości pestycydów w żywności i paszy” („Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed”) zostały opublikowane na stronie internetowej Komisji (5).

(6)

Jeżeli definicja pozostałości pestycydów obejmuje inne substancje czynne, metabolity, produkty rozpadu lub reakcji, informacje dotyczące tych związków chemicznych należy podać oddzielnie, o ile są mierzone osobno.

(7)

Państwa członkowskie, Komisja i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uzgodniły środki wykonawcze, takie jak standard opisu próbek (SOP)) (6)  (7), stosowany przy przedkładaniu wyników analizy pozostałości pestycydów, dotyczące przedkładania informacji przez państwa członkowskie.

(8)

Do procedur pobierania próbek należy stosować dyrektywę Komisji 2002/63/WE (8), która zawiera metody i procedury pobierania próbek zalecane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego.

(9)

Oceny, czy przestrzegane są najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w żywności dla niemowląt i małych dzieci, ustanowione w art. 10 dyrektywy Komisji 2006/141/WE (9) oraz w art. 7 dyrektywy Komisji 2006/125/WE (10) należy dokonać, uwzględniając wyłącznie definicje pozostałości ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005.

(10)

W przypadku metod oznaczania pojedynczych pozostałości państwa członkowskie powinny mieć możliwość wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących analizy, zwracając się do laboratoriów urzędowych, które już dysponują wymaganymi zwalidowanymi metodami.

(11)

Do dnia 31 sierpnia każdego roku państwa członkowskie powinny przekazać informacje dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

(12)

W celu uniknięcia niejasności spowodowanych nakładaniem się na siebie kolejnych wieloletnich programów, a także ze względu na pewność prawa, należy uchylić rozporządzenie (UE) 2015/595. Należy je jednak nadal stosować w odniesieniu do próbek przebadanych w 2016 r.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W latach 2017, 2018 i 2019 państwa członkowskie pobierają i analizują próbki dla kombinacji produktów i pestycydów, jak określono w załączniku I.

Liczbę próbek każdego produktu, łącznie z żywnością dla niemowląt i małych dzieci oraz produktami pochodzącymi z rolnictwa ekologicznego, określono w załączniku II.

Artykuł 2

1.   Partia, z której należy pobrać próbki, zostaje wybrana losowo.

Procedura pobierania próbek, w tym liczba jednostek, musi być zgodna z dyrektywą 2002/63/WE.

2.   Wszystkie próbki, w tym próbki żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, analizuje się pod kątem pestycydów wymienionych w załączniku I zgodnie z definicjami pozostałości zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005.

3.   Próbki żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci ocenia się w odniesieniu do produktów oferowanych w postaci gotowej do spożycia lub w postaci odtworzonej zgodnie z instrukcjami producentów, uwzględniając najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości określone w dyrektywach 2006/125/WE i 2006/141/WE. Jeżeli taka żywność może być spożywana zarówno w postaci, w jakiej jest sprzedawana, jak i w postaci odtworzonej, wyniki podaje się w odniesieniu do produktu w nieodtworzonej postaci sprzedawanej.

Artykuł 3

Państwa członkowskie przekazują wyniki analiz próbek badanych w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. odpowiednio do dnia 31 sierpnia 2018 r., 2019 r. i 2020 r. Wyniki te przedkłada się zgodnie ze standardem opisu próbek (SOP).

Jeżeli definicja pozostałości pestycydów obejmuje więcej niż jeden związek chemiczny (substancję czynną, metabolit lub produkt rozpadu lub reakcji), państwa członkowskie przekazują sprawozdania z wyników analizy zgodnie z pełną definicją pozostałości. Ponadto wyniki dotyczące wszystkich analitów, które stanowią część definicji pozostałości, przedkłada się oddzielnie, o ile są mierzone osobno.

Artykuł 4

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/595 traci moc.

Jest ono jednak nadal stosowane w odniesieniu do próbek badanych w 2016 r.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2009, 2010 i 2011, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 9).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/595 z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2016, 2017 i 2018, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości (Dz.U. L 99 z 16.4.2015, s. 7).

(4)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; program monitorowania pestycydów: ocena projektu. Dziennik EFSA 2015; 13(2):4005.

(5)  Dokument nr SANCO/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf w jego najnowszej wersji.

(6)  Standard opisu próbek dla żywności i paszy (Dziennik EFSA 2010; 8(1): 1457).

(7)  Use of the EFSA Standard Sample Description for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to Regulation (EC) No 396/2005 („Wykorzystanie standardu opisu próbek EFSA do zgłaszania danych dotyczących kontroli pozostałości pestycydów w żywności i paszach zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005”) (Dziennik EFSA 2014; 12(1): 3545).

(8)  Dyrektywa Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylająca dyrektywę 79/700/EWG (Dz.U. L 187 z 16.7.2002, s. 30).

(9)  Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1).

(10)  Dyrektywa Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16).


ZAŁĄCZNIK I

Część A: Produkty pochodzenia roślinnego  (1) , z których należy pobrać próbki w 2017, 2018 i 2019 r.

2017

2018

2019

a)

b)

c)

Pomarańcze (2)

Winogrona stołowe (2)

Jabłka (2)

Gruszki (2)

Banany (2)

Truskawki (2)

Kiwi (2)

Grejpfruty (2)

Brzoskwinie, łącznie z nektarynami i innymi mieszańcami (2)

Kalafiory (2)

Oberżyny (2)

Wino (białe lub czerwone) wytwarzane z winogron. (Jeżeli nie są dostępne współczynniki przetworzenia odnoszące się do wina, można stosować domyślny współczynnik wynoszący 1. Państwa członkowskie zobowiązane są do zgłoszenia współczynników przetworzenia wina stosowanych w krajowym sprawozdaniu podsumowującym).

Cebula (2)

Brokuły (2)

Sałata (2)

Marchew (2)

Melony (2)

Kapusta głowiasta (2)

Ziemniaki (2)

Grzyby uprawne (2)

Pomidory (2)

Fasola (suszona) (2)

Papryka roczna (2)

Szpinak (2)

Ziarna żyta zwyczajnego (3)

Ziarna pszenicy zwyczajnej (3)

Ziarna owsa (3)  (4)

Ziarna ryżu łuskanego (5)

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia (Jeżeli nie jest dostępny współczynnik przetworzenia odnoszący się do oliwy, można stosować domyślny współczynnik wynoszący 5 dla substancji rozpuszczalnych w tłuszczach, z uwzględnieniem standardowej wydajności produkcji oliwy z oliwek na poziomie 20 % wielkości zbioru oliwek; dla substancji nierozpuszczalnych w tłuszczach można stosować domyślny współczynnik przetworzenia oliwy wynoszący 1. Państwa członkowskie zobowiązane są do zgłoszenia współczynników przetworzenia stosowanych w krajowym sprawozdaniu podsumowującym).

Ziarna jęczmienia (3)  (6)

Część B: Produkty pochodzenia zwierzęcego  (7) , z których należy pobrać próbki w 2017, 2018 i 2019 r.

2017

2018

2019

f)

d)

e)

Tłuszcz drobiowy (8)

Tłuszcz wołowy (8)

Mleko krowie (9)

Tłuszcz owczy (8)

Jaja kurze (8)  (10)

Tłuszcz ze świń (8)

Część C: Kombinacje pestycydów i produktów, które należy monitorować w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni

 

2017

2018

2019

Uwagi

2,4-D

a)

b)

c)

Analizuje się go wyłącznie w i na pomarańczach, kalafiorach, ziarnach ryżu i suszonej fasoli w 2017 r.; w i na grejpfrutach, winogronach stołowych, bakłażanach i brokułach w 2018 r.; w i na sałacie, szpinaku i pomidorach w 2019 r.

2-fenylofenol

a)

b)

c)

 

Abamektyna

a)

b)

c)

 

Acefat

a)

b)

c)

 

Acetamipryd

a)

b)

c)

 

Akrynatryna

a)

b)

c)

 

Aldikarb

a)

b)

c)

 

Aldryna i dieldryna

a)

b)

c)

 

Azynofos metylowy

a)

b)

c)

 

Azoksystrobina

a)

b)

c)

 

Bifentryna

a)

b)

c)

 

Bifenyl

a)

b)

c)

 

Bitertanol

a)

b)

c)

 

Boskalid

a)

b)

c)

 

Jon bromkowy

a)

b)

c)

Analizuje się go wyłącznie w i na ziarnach ryżu w 2017 r.; w i na papryce rocznej w 2018 r.; w i na sałacie i pomidorach w 2019 r.

Bromopropylat

a)

b)

c)

 

Bupirymat

a)

b)

c)

 

Buprofezyna

a)

b)

c)

 

Kaptan

a)

b)

c)

 

Karbaryl

a)

b)

c)

 

Karbendazym i benomyl

a)

b)

c)

 

Karbofuran

a)

b)

c)

 

Chlorantraniliprol

a)

b)

c)

 

Chlorofenapir

a)

b)

c)

 

Chloromekwat

a)

b)

c)

Analizuje się go wyłącznie w i na marchwi, gruszkach, ziarnach żyta zwyczajnego i ziarnach ryżu w 2017 r.; w i na bakłażanach, winogronach stołowych, grzybach uprawnych i ziarnach pszenicy zwyczajnej w 2018 r.; w i na pomidorach i ziarnach owsa w 2019 r.

Chlorotalonil

a)

b)

c)

 

Chloroprofam

a)

b)

c)

 

Chloropiryfos

a)

b)

c)

 

Chloropiryfos metylowy

a)

b)

c)

 

Klofentezyna

a)

b)

c)

Analizuje się ją w odniesieniu do wszystkich wymienionych produktów z wyjątkiem zbóż.

Klotianidyna

a)

b)

c)

Zob. także tiametoksam.

Cyflutryna

a)

b)

c)

 

Cymoksanil

a)

b)

c)

 

Cypermetryna

a)

b)

c)

 

Cyprokonazol

a)

b)

c)

 

Cyprodynil

a)

b)

c)

 

Cyromazyna

a)

b)

c)

Analizuje się ją wyłącznie w i na ziemniakach, cebuli i marchwi w 2017 r.; w i na bakłażanach, papryce rocznej, melonach i grzybach uprawnych w 2018 r.; w i na sałacie i pomidorach w 2019 r.

Deltametryna

a)

b)

c)

 

Diazynon

a)

b)

c)

 

Dichlorfos

a)

b)

c)

 

Dichloran

a)

b)

c)

 

Dikofol

a)

b)

c)

Analizuje się go w odniesieniu do wszystkich wymienionych produktów z wyjątkiem zbóż.

Dietofenkarb

a)

b)

c)

 

Difenokonazol

a)

b)

c)

 

Diflubenzuron

a)

b)

c)

 

Dimetoat

a)

b)

c)

 

Dimetomorf

a)

b)

c)

 

Dinikonazol

a)

b)

c)

 

Difenyloamina

a)

b)

c)

 

Ditianon

a)

b)

c)

Analizuje się go wyłącznie w i na gruszkach i ziarnach ryżu w 2017 r.; w i na winogronach stołowych w 2018 r.; w i na jabłkach i brzoskwiniach w 2019 r.

Ditiokarbaminiany

a)

b)

c)

Analizuje się go w i na wszystkich wymienionych produktach z wyjątkiem brokułów, kalafiora, kapusty głowiastej, oliwy z oliwek, wina i cebuli.

Dodyna

a)

b)

c)

 

Endosulfan

a)

b)

c)

 

EPN

a)

b)

c)

 

Epoksykonazol

a)

b)

c)

 

Etefon

a)

b)

c)

Analizuje się go wyłącznie w i na pomarańczach i gruszkach w 2017 r.; w i na papryce rocznej, ziarnach pszenicy zwyczajnej i winogronach stołowych w 2018 r.; w i na jabłkach, brzoskwiniach, pomidorach i winie w 2019 r.

Etion

a)

b)

c)

 

Etirimol

a)

b)

c)

Analizuje się go w i na wszystkich wymienionych produktach z wyjątkiem zbóż.

Etofenproks

a)

b)

c)

 

Famoksadon

a)

b)

c)

 

Fenamidon

a)

b)

c)

 

Fenamifos

a)

b)

c)

 

Fenarymol

a)

b)

c)

Analizuje się go w i na wszystkich wymienionych produktach z wyjątkiem zbóż.

Fenazachina

a)

b)

c)

Analizuje się go w i na wszystkich wymienionych produktach z wyjątkiem zbóż.

Fenbukonazol

a)

b)

c)

 

Tlenek fenbutacyny

a)

b)

c)

Analizuje się go wyłącznie w i na pomarańczach i gruszkach w 2017 r.; w i na bakłażanach, grejpfrutach, papryce rocznej i winogronach stołowych w 2018 r.; w i na jabłkach, truskawkach, brzoskwiniach, pomidorach i winie w 2019 r.

Fenheksamid

a)

b)

c)

 

Fenitrotion

a)

b)

c)

 

Fenoksykarb

a)

b)

c)

 

Fenpropatryna

a)

b)

c)

 

Fenpropidyna

a)

b)

c)

 

Fenpropimorf

a)

b)

c)

 

Fenpyroksymat

a)

b)

c)

 

Fention

a)

b)

c)

 

Fenwalerat

a)

b)

c)

 

Fipronil

a)

b)

c)

 

Flonikamid

a)

b)

c)

Analizuje się go wyłącznie w i na ziemniakach, gruszkach, ziarnach ryżu i ziarnach żyta zwyczajnego w 2017 r.; w i na bakłażanach, winogronach stołowych, grejpfrutach, melonach, papryce rocznej i ziarnach pszenicy zwyczajnej w 2018 r.; w i na jabłkach, brzoskwiniach, szpinaku, sałacie, pomidorach, ziarnach owsa i ziarnach jęczmienia w 2019 r.

Fludioksonil

a)

b)

c)

 

Flufenoksuron

a)

b)

c)

 

Fluazyfop-P-butylowy

a)

b)

c)

Analizuje się go wyłącznie w i na kalafiorach, suszonej fasoli, ziemniakach i marchwi w 2017 r.; w i na bakłażanach, brokułach, papryce rocznej i ziarnach pszenicy zwyczajnej w 2018 r.; w i na truskawkach, kapuście głowiastej, sałacie, szpinaku i pomidorach w 2019 r.

Flubendiamid

a)

b)

c)

 

Fluopyram

a)

b)

c)

 

Fluchinkonazol

a)

b)

c)

 

Flusilazol

a)

b)

c)

 

Flutriafol

a)

b)

c)

 

Folpet

a)

b)

c)

 

Formetanat

a)

b)

c)

 

Fostiazat

a)

b)

c)

 

Glifosat

a)

b)

c)

Analizuje się go wyłącznie w i na gruszkach, pomarańczach i ziarnach żyta zwyczajnego w 2017 r.; w i na winogronach stołowych i ziarnach pszenicy zwyczajnej w 2018 r.; w i na jabłkach, brzoskwiniach, winie, ziarnach jęczmienia i ziarnach owsa w 2019 r.

Haloksyfop, w tym haloksyfop-P

 

b)

c)

Analizuje się go wyłącznie w i na brokułach, grejpfrutach, papryce rocznej i ziarnach pszenicy zwyczajnej w 2018 r.; w i na truskawkach i kapuście głowiastej w 2019 r. Substancji tej nie analizuje się w ani na żadnym produkcie w 2017 r.

Heksakonazol

a)

b)

c)

 

Heksytiazoks

a)

b)

c)

Analizuje się go w odniesieniu do wszystkich wymienionych produktów z wyjątkiem zbóż.

Imazalil

a)

b)

c)

 

Imidachlopryd

a)

b)

c)

 

Indoksakarb

a)

b)

c)

 

Iprodion

a)

b)

c)

 

Iprowalikarb

a)

b)

c)

 

Izokarbofos

a)

b)

c)

 

Izoprotiolan

a)

 

 

Analizuje się go wyłącznie w i na ziarnach ryżu w 2017 r. Substancji tej nie analizuje się w ani na żadnym produkcie w 2018 i 2019 r.

Krezoksym metylowy

a)

b)

c)

 

Lambda-cyhalotryna

a)

b)

c)

 

Linuron

a)

b)

c)

 

Lufenuron

a)

b)

c)

 

Malation

a)

b)

c)

 

Mandipropamid

a)

b)

c)

 

Mepanipirym

a)

b)

c)

 

Mepikwat

a)

b)

c)

Analizuje się go wyłącznie w i na gruszkach, ziarnach żyta zwyczajnego i ziarnach ryżu w 2017 r.; w i na grzybach uprawnych i ziarnach pszenicy zwyczajnej w 2018 r.; w i na ziarnach jęczmienia i ziarnach owsa w 2019 r.

Metalaksyl i metalaksyl-M

a)

b)

c)

 

Metamidofos

a)

b)

c)

 

Metydation

a)

b)

c)

 

Metiokarb

a)

b)

c)

 

Metomyl i tiodikarb

a)

b)

c)

 

Metoksyfenozyd

a)

b)

c)

 

Monokrotofos

a)

b)

c)

 

Myklobutanil

a)

b)

c)

 

Oksadiksyl

a)

b)

c)

 

Oksamyl

a)

b)

c)

 

Oksydemeton metylowy

a)

b)

c)

 

Paklobutrazol

a)

b)

c)

 

Paration

a)

b)

c)

 

Paration metylowy

a)

b)

c)

 

Penkonazol

a)

b)

c)

 

Pencykuron

a)

b)

c)

 

Pendimetalina

a)

b)

c)

 

Permetryna

a)

b)

c)

 

Fosmet

a)

b)

c)

 

Pirymikarb

a)

b)

c)

 

Pirymifos metylowy

a)

b)

c)

 

Procymidon

a)

b)

c)

 

Profenofos

a)

b)

c)

 

Propamokarb

a)

b)

c)

Analizuje się go wyłącznie w i na marchwi, kalafiorach, cebuli i ziemniakach w 2017 r.; w i na winogronach stołowych, melonach, bakłażanach, brokułach, papryce rocznej i ziarnach pszenicy zwyczajnej w 2018 r.; w i na truskawkach, kapuście głowiastej, szpinaku, sałacie, pomidorach i ziarnach jęczmienia w 2019 r.

Propargit

a)

b)

c)

 

Propikonazol

a)

b)

c)

 

Propyzamid

a)

b)

c)

 

Pimetrozyna

 

b)

c)

Analizuje się ją wyłącznie w i na bakłażanach, melonach i papryce rocznej w 2018 r.; w i na kapuście głowiastej, sałacie, truskawkach, szpinaku i pomidorach w 2019 r. Substancji tej nie analizuje się w ani na żadnym produkcie w 2017 r.

Pyraklostrobina

a)

b)

c)

 

Pirydaben

a)

b)

c)

 

Pirymetanil

a)

b)

c)

 

Piryproksyfen

a)

b)

c)

 

Chinoksyfen

a)

b)

c)

 

Spinosad

a)

b)

c)

 

Spirodiklofen

a)

b)

c)

 

Spiromesyfen

a)

b)

c)

 

Spiroksamina

a)

b)

c)

 

Tau-fluwalinat

a)

b)

c)

 

Tebukonazol

a)

b)

c)

 

Tebufenozyd

a)

b)

c)

 

Tebufenpirad

a)

b)

c)

Analizuje się go w i na wszystkich wymienionych produktach z wyjątkiem zbóż.

Teflobenzuron

a)

b)

c)

 

Teflutryna

a)

b)

c)

 

Terbutylazyna

a)

b)

c)

 

Tetrakonazol

a)

b)

c)

 

Tetradifon

a)

b)

c)

Analizuje się go w i na wszystkich wymienionych produktach z wyjątkiem zbóż.

Tiabendazol

a)

b)

c)

 

Tiaklopryd

a)

b)

c)

 

Tiametoksam

a)

b)

c)

 

Tiofanat metylowy

a)

b)

c)

 

Tolchlofos metylowy

a)

b)

c)

 

Tolilofluanid

a)

b)

c)

Analizuje się go w i na wszystkich wymienionych produktach z wyjątkiem zbóż.

Triadimefon i triadimenol

a)

b)

c)

 

Triazofos

a)

b)

c)

 

Trifloksystrobina

a)

b)

c)

 

Triflumuron

a)

b)

c)

 

Winklozolina

a)

b)

c)

 

Część D: Kombinacje pestycydów i produktów, które należy monitorować w produktach pochodzenia zwierzęcego lub na ich powierzchni

 

2017

2018

2019

Uwagi

Aldryna i dieldryna

f)

d)

e)

 

Bifentryna

f)

d)

e)

 

Chlordan

f)

d)

e)

 

Chloropiryfos

f)

d)

e)

 

Chloropiryfos metylowy

f)

d)

e)

 

Cypermetryna

f)

d)

e)

 

DDT

f)

d)

e)

 

Deltametryna

f)

d)

e)

 

Diazynon

f)

d)

e)

 

Endosulfan

f)

d)

e)

 

Famoksadon

f)

d)

e)

 

Fenwalerat

f)

d)

e)

 

Heptachlor

f)

d)

e)

 

Heksachlorobenzen

f)

d)

e)

 

Heksachlorocykloheksan (HCH, izomer alfa)

f)

d)

e)

 

Heksachlorocykloheksan (HCH, izomer beta)

f)

d)

e)

 

Indoksakarb

 

 

e)

Analizuje się go wyłącznie w mleku w 2019 r.

Lindan

f)

d)

e)

 

Metoksychlor

f)

d)

e)

 

Paration

f)

d)

e)

 

Permetryna

f)

d)

e)

 

Pirymifos metylowy

f)

d)

e)

 


(1)  Odnośnie do surowych produktów, które mają być analizowane, części produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości analizuje się dla głównego produktu z grupy lub podgrupy, zgodnie z wykazem zawartym w części A załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 752/2014, o ile nie wskazano inaczej.

(2)  Analizuje się produkty nieprzetworzone (w tym produkty mrożone).

(3)  W przypadku braku wystarczającej liczby próbek ziarna żyta zwyczajnego, pszenicy, owsa lub jęczmienia, można poddać analizie pełnoziarnistą mąkę z żyta zwyczajnego, pszenicy zwyczajnej, owsa lub jęczmienia i podać współczynnik przetworzenia. Jeżeli współczynniki przetworzenia nie są dostępne, można stosować domyślny współczynnik wynoszący 1.

(4)  W przypadku braku wystarczającej liczby próbek ziarna owsa, tę część wymaganej liczby próbek ziarna owsa, której nie można było pobrać, można dodać do liczby próbek ziarna jęczmienia, co spowoduje mniejszą liczbę próbek ziarna owsa i proporcjonalnie większą liczbę próbek ziarna jęczmienia.

(5)  W stosownych przypadkach można poddać analizie również polerowane ziarna ryżu. Należy poinformować EFSA, czy analizie został poddany ryż polerowany czy łuskany. Jeżeli analizie został poddany ryż polerowany, należy podać współczynnik przetworzenia. Jeżeli współczynniki przetworzenia nie są dostępne, można stosować domyślny współczynnik wynoszący 0,5.

(6)  W przypadku braku wystarczającej liczby próbek ziarna jęczmienia, tę część wymaganej liczby próbek dla ziarna jęczmienia, której nie można było pobrać, można dodać do liczby próbek dla ziarna owsa, co spowoduje mniejszą liczbę próbek dla ziarna jęczmienia i proporcjonalnie większą liczbę próbek dla ziarna owsa.

(7)  Odnośnie do surowych produktów, które mają być analizowane, części produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości analizuje się dla głównego produktu z grupy lub podgrupy, zgodnie z wykazem zawartym w części A załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 752/2014, o ile nie wskazano inaczej.

(8)  Analizuje się produkty nieprzetworzone (w tym produkty mrożone).

(9)  Analizuje się świeże (nieprzetworzone) mleko, łącznie z mlekiem mrożonym, pasteryzowanym, podgrzanym, sterylizowanym lub filtrowanym.

(10)  Analizuje się całe jaja bez skorupki.


ZAŁĄCZNIK II

Liczba próbek, o której mowa w art. 1

1.

Liczbę próbek, które każde państwo członkowskie ma pobrać dla każdego produktu i poddać analizie pod kątem pestycydów wymienionych w załączniku I, wskazano w tabeli w pkt 5.

2.

Oprócz próbek wymaganych zgodnie z tabelą w pkt 5, w 2017 r. każde państwo członkowskie pobiera i poddaje analizie pięć próbek preparatów do początkowego żywienia niemowląt i pięć próbek preparatów do dalszego żywienia niemowląt.

Oprócz próbek wymaganych zgodnie ze wspomnianą tabelą, w 2018 r. każde państwo członkowskie pobiera i poddaje analizie dziesięć próbek przetworzonej żywności dla dzieci na bazie zbóż.

Oprócz próbek wymaganych zgodnie ze wspomnianą tabelą, w 2019 r. każde państwo członkowskie pobiera i poddaje analizie dziesięć próbek żywności dla niemowląt i małych dzieci, innych niż preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt i przetworzona żywność dla dzieci na bazie zbóż.

3.

Zgodnie z tabelą w pkt 5 próbki produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego pobiera się, jeżeli są one dostępne, proporcjonalnie do udziału w rynku tych produktów w każdym państwie członkowskim, przy czym ich minimalna liczba wynosi 1.

4.

Państwa członkowskie wykorzystujące metody wielopozostałościowe mogą stosować jakościowe metody przesiewowe przy analizie nie więcej niż 15 % próbek pobieranych i poddawanych analizie zgodnie z tabelą w pkt 5. Jeżeli państwo członkowskie stosuje jakościowe metody przesiewowe, pozostałe próbki analizuje za pomocą ilościowych metod wielopozostałościowych.

Jeżeli wyniki jakościowego badania przesiewowego są dodatnie, państwa członkowskie stosują zwyczajowe metody docelowe, aby przedstawić wyniki w kategoriach ilościowych.

5.

Minimalna liczba próbek przypadająca na każde państwo członkowskie i na każdy produkt:

Państwo członkowskie

Próbki

 

Państwo członkowskie

Próbki

BE

12

 

LU

12

BG

12

HU

12

CZ

12

MT

12

DK

12

NL

18

DE

97

AT

12

EE

12

PL

47

EL

12

PT

12

ES

50

RO

20

FR

71

SI

12

IE

12

SK

12

IT

69

FI

12

CY

12

SE

12

LV

12

UK

71

LT

12

HR

12

CAŁKOWITA LICZBA PRÓBEK: 683