29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 115/2


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/662

(2016. gada 1. aprīlis)

par saskaņotu Savienības daudzgadu kontroles programmu 2017., 2018. un 2019. gadam, kas pieņemta, lai nodrošinātu atbilstību pesticīdu maksimālajiem atlieku līmeņiem un novērtētu patērētāju eksponētību pesticīdu atliekām augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 29. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1213/2008 (2) tika izveidota pirmā saskaņotā Kopienas daudzgadu kontroles programma, kas bija paredzēta 2009., 2010. un 2011. gadam. Minētā programma turpmāk tika īstenota saskaņā ar nākamajām Komisijas regulām. Jaunākā no tām ir Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/595 (3).

(2)

Pie svarīgākajām uztura sastāvdaļām Savienībā pieder trīsdesmit līdz četrdesmit pārtikas produktu. Trīs gadu laikā pesticīdu lietojums būtiski mainās, tāpēc pesticīdi minētajos pārtikas produktos būtu jākontrolē vairākos triju gadu ciklos, kuros varētu novērtēt patērētāju eksponētību un Savienības tiesību aktu piemērošanu.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “iestāde”) sniedza zinātnisku ziņojumu par pesticīdu uzraudzības programmas projekta novērtējumu. Tā secināja, ka, izvēloties 683 parauga vienības no vismaz 32 dažādām pārtikas precēm, MAL līmenis varētu pārsniegt 1 % ar 0,75 % kļūdas robežu (4). Šo paraugu ņemšana būtu jāsadala starp dalībvalstīm proporcionāli to iedzīvotāju skaitam, paredzot katru gadu ņemt ne mazāk kā 12 viena produkta paraugus.

(4)

Lai nodrošinātu, ka pesticīdi, uz kuriem attiecas kontroles programma, atbilst praksē lietotajiem pesticīdiem, ir ņemti vērā iepriekšējo Savienības oficiālās kontroles programmu analītiskie rezultāti.

(5)

Vadlīnijas par pesticīdu atlieku analītiskās kvalitātes kontroles un validācijas procedūrām pārtikā un barībā ir publicētas Komisijas tīmekļa vietnē (5).

(6)

Ja pesticīda atlieku definīcijā ir iekļautas citas darbīgās vielas, metabolīti un noārdīšanās vai reakcijas produkti, kas tiek mērīti individuāli, par minētajām sastāvdaļām būtu jāziņo atsevišķi.

(7)

Dalībvalstis, Komisija un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ir vienojušās par tādiem īstenošanas pasākumiem attiecībā uz dalībvalstu iesniedzamo informāciju kā, piemēram, standartizēts paraugu apraksts (SPA) (6)  (7), kas izmantojams, iesniedzot pesticīdu atlieku analīzes rezultātus.

(8)

Paraugu ņemšanas procedūrām būtu jāpiemēro Komisijas Direktīva 2002/63/EK (8), kurā iekļautas Pārtikas kodeksa komisijas ieteiktās paraugu ņemšanas metodes un procedūras.

(9)

Ir nepieciešams novērtēt, vai attiecībā uz zīdaiņu pārtiku ir ievēroti maksimālie atlieku līmeņi, kas noteikti Komisijas Direktīvas 2006/141/EK (9) 10. pantā un Komisijas Direktīvas 2006/125/EK (10) 7. pantā, ņemot vērā tikai Regulā (EK) Nr. 396/2005 sniegtās atlieku definīcijas.

(10)

Attiecībā uz vienas atliekas noteikšanas metodēm dalībvalstis pienākumu veikt minētās analīzes var izpildīt, izmantojot oficiālās laboratorijas, kurās jau ir vajadzīgās validētās metodes.

(11)

Dalībvalstīm katru gadu līdz 31. augustam būtu jāiesniedz informācija par iepriekšējo kalendāro gadu.

(12)

Lai novērstu pārpratumus, kas varētu rasties secīgu daudzgadu programmu savstarpējas pārklāšanās dēļ, un nodrošinātu juridisko noteiktību, būtu jāatceļ Īstenošanas regula (ES) 2015/595. Tomēr tā arī turpmāk būtu jāpiemēro paraugiem, kuri pārbaudīti 2016. gadā.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalstis 2017., 2018. un 2019. gadā ņem un analizē pesticīdu/produktu kombināciju paraugus, kā noteikts I pielikumā.

Katra produkta, tostarp zīdaiņu un mazu bērnu pārtikas un bioloģiskās lauksaimniecības produktu, paraugu skaits ir noteikts II pielikumā.

2. pants

1.   Partiju, no kuras ņemt paraugus, izvēlas pēc nejaušības principa.

Paraugu ņemšanas procedūra, tostarp vienību skaits, atbilst Direktīvas 2002/63/EK prasībām.

2.   Visus paraugus, tostarp zīdaiņu un mazu bērnu pārtikas paraugus, analizē attiecībā uz I pielikumā noteiktajiem pesticīdiem saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 396/2005 sniegtajām atlieku definīcijām.

3.   Attiecībā uz zīdaiņu un mazu bērnu pārtiku paraugus novērtē uz produktiem, kurus piedāvā kā gatavus patēriņam vai kuri rekonstituēti saskaņā ar ražotāju instrukcijām, ņemot vērā maksimālos atlieku līmeņus (MRL), kas noteikti Direktīvā 2006/125/EK un 2006/141/EK. Ja šādu pārtiku var lietot gan pārdotajā, gan rekonstituētajā veidā, rezultātus iesniedz par nerekonstituētu produktu, kādu to piedāvā pārdošanā.

3. pants

Dalībvalstis 2017., 2018. un 2019. gadā pārbaudīto paraugu analīžu rezultātus iesniedz līdz attiecīgi 2018., 2019. un 2020. gada 31. augustam. Minētos rezultātus iesniedz atbilstīgi standartizētajam paraugu aprakstam (SPA).

Ja pesticīda atlieku definīcijā iekļautas vairākas sastāvdaļas (darbīgās vielas, metabolīti un/vai noārdīšanās vai reakciju produkti), dalībvalstis informāciju par analīžu rezultātiem sniedz saskaņā ar atlieku pilno definīciju. Turklāt rezultātus attiecībā uz visām analizētajām vielām, kas ietilpst atlieku definīcijā, iesniedz atsevišķi, ja tās tiek mērītas individuāli.

4. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2015/595 atceļ.

Tomēr to arī turpmāk piemēro paraugiem, kas pārbaudīti 2016. gadā.

5. pants

Šī regula stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 1. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 5. decembra Regula (EK) Nr. 1213/2008 par saskaņotu Kopienas daudzgadu kontroles programmu, kas paredzēta 2009., 2010. un 2011. gadam, lai nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās virsmas un novērtētu šo atlieku iedarbību uz patērētājiem (OV L 328, 6.12.2008., 9. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 15. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2015/595 par saskaņotu Savienības daudzgadu kontroles programmu 2016., 2017. un 2018. gadam, lai nodrošinātu atbilstību pesticīdu maksimālajiem atlieku līmeņiem un novērtētu patērētāju eksponētību pesticīdu atliekām augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās (OV L 99, 16.4.2015., 7. lpp.).

(4)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; Pesticide Monitoring Program: Design Assessment. EFSA Journal 2015; 13(2):4005.

(5)  Dokumenta Nr. SANTE/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf jaunākā redakcija.

(6)  Standard sample description for food and feed (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457).

(7)  Use of the EFSA Standard Sample Description for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to Regulation (EC) No 396/2005 (EFSA Journal 2014; 12(1):3545).

(8)  Komisijas 2002. gada 11. jūlija Direktīva 2002/63/EK, ar ko nosaka Kopienas paraugu ņemšanas metodes pesticīdu atlieku oficiālajai kontrolei augu un dzīvnieku izcelsmes produktos un uz to virsmas un ar ko atceļ Direktīvu 79/700/EEK (OV L 187, 16.7.2002., 30. lpp.).

(9)  Komisijas 2006. gada 22. decembra Direktīva 2006/141/EK par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem un ar ko groza Direktīvu 1999/21/EK (OV L 401, 30.12.2006., 1. lpp.).

(10)  Komisijas 2006. gada 5. decembra Direktīva 2006/125/EK par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem (OV L 339, 6.12.2006., 16. lpp.).


I PIELIKUMS

A daļa. Augu izcelsmes produkti  (1) , no kuriem ņem paraugus 2017., 2018. un 2019. gadā

2017

2018

2019

(a)

(b)

(c)

Apelsīni (2)

Galda vīnogas (2)

Āboli (2)

Bumbieri (2)

Banāni (2)

Zemenes (2)

Kivi (2)

Greipfrūti (2)

Persiki, tostarp nektarīni un tamlīdzīgi hibrīdi (2)

Ziedkāposti (2)

Baklažāni (2)

Vīnogu vīns (sarkanais vai baltais) (ja attiecībā uz vīnu īpaši apstrādes koeficienti nav pieejami, var piemērot standarta koeficientu 1. Dalībvalstīm “Dalībvalsts kopsavilkuma ziņojumā” jāziņo par izmantotajiem vīna apstrādes koeficientiem.)

Sīpoli (2)

Brokoļi (2)

Salāti (2)

Burkāni (2)

Melones (2)

Galviņkāposti (2)

Kartupeļi (2)

Kultivētas sēnes (2)

Tomāti (2)

Pupas (kaltētas) (2)

Saldie dārzeņpipari/paprika (2)

Spināti (2)

Rudzu graudi (3)

Kviešu graudi (3)

Auzu graudi (3)  (4)

Lobītu rīsu graudi (5)

Neapstrādāta olīveļļa (ja attiecībā uz eļļu īpašs apstrādes koeficients nav pieejams, taukos šķīstošām vielām var piemērot standarta koeficientu 5, ņemot vērā olīveļļas standarta ražošanas apjomu 20 % apmērā no olīvu ražas; attiecībā uz taukos nešķīstošām vielām var piemērot eļļas apstrādes standarta koeficientu 1. Dalībvalstīm “Dalībvalsts kopsavilkuma ziņojumā” jāziņo par izmantotajiem apstrādes koeficientiem.)

Miežu graudi (3)  (6)

B daļa. Dzīvnieku izcelsmes produkti  (7) , no kuriem ņem paraugus 2017., 2018. un 2019. gadā

2017

2018

2019

(f)

(d)

(e)

Mājputnu tauki (8)

Liellopu tauki (8)

Govs piens (9)

Aitu tauki (8)

Vistu olas (8)  (10)

Cūku tauki (8)

C daļa. Pesticīdu/produktu kombinācijas, kas jākontrolē augu izcelsmes produktos / uz tiem

 

2017

2018

2019

Piezīmes

2,4-D

(a)

(b)

(c)

2017. gadā analizē tikai apelsīnos, ziedkāpostos, rīsu graudos, kaltētās pupiņās un uz tiem; 2018. gadā – greipfrūtos, galda vīnogās, baklažānos, brokoļos un uz tiem; 2019. gadā –salātos, spinātos, tomātos un uz tiem.

2-fenilfenols

(a)

(b)

(c)

 

Abamektīns

(a)

(b)

(c)

 

Acefāts

(a)

(b)

(c)

 

Acetamiprīds

(a)

(b)

(c)

 

Akrinatrīns

(a)

(b)

(c)

 

Aldikarbs

(a)

(b)

(c)

 

Aldrīns un dieldrīns

(a)

(b)

(c)

 

Azinfosmetils

(a)

(b)

(c)

 

Azoksistrobīns

(a)

(b)

(c)

 

Bifentrīns

(a)

(b)

(c)

 

Bifenils

(a)

(b)

(c)

 

Bitertanols

(a)

(b)

(c)

 

Boskalīds

(a)

(b)

(c)

 

Bromīda jons

(a)

(b)

(c)

2017. gadā analizē tikai rīsu graudos un uz tiem; 2018. gadā – saldajos dārzeņpiparos un uz tiem; 2019. gadā – salātos un tomātos, un uz tiem.

Brompropilāts

(a)

(b)

(c)

 

Bupirimāts

(a)

(b)

(c)

 

Buprofezīns

(a)

(b)

(c)

 

Kaptāns

(a)

(b)

(c)

 

Karbarils

(a)

(b)

(c)

 

Karbendazīms un benomils

(a)

(b)

(c)

 

Karbofurāns

(a)

(b)

(c)

 

Hlorantraniliprols

(a)

(b)

(c)

 

Hlorfenapirs

(a)

(b)

(c)

 

Hlormekvats

(a)

(b)

(c)

2017. gadā analizē tikai burkānos, bumbieros, rudzu graudos un rīsu graudos un uz tiem; 2018. gadā – baklažānos, galda vīnogās, kultivētās sēnēs un kviešu graudos un uz tiem. 2019. gadā – tomātos un auzu graudos un uz tiem.

Hlortalonils

(a)

(b)

(c)

 

Hlorprofāms

(a)

(b)

(c)

 

Hlorpirifoss

(a)

(b)

(c)

 

Hlorpirifosmetils

(a)

(b)

(c)

 

Klofentezīns

(a)

(b)

(c)

Analīzi veic visām uzskaitītajām precēm, izņemot graudaugus.

Klotianidīns

(a)

(b)

(c)

Sk. arī tiametoksamu.

Ciflutrīns

(a)

(b)

(c)

 

Cimoksanils

(a)

(b)

(c)

 

Cipermetrīns

(a)

(b)

(c)

 

Ciprokonazols

(a)

(b)

(c)

 

Ciprodinils

(a)

(b)

(c)

 

Ciromazīns

(a)

(b)

(c)

2017. gadā analizē tikai kartupeļos, sīpolos un burkānos un uz tiem; 2018. gadā – baklažānos, saldajos dārzeņpiparos, melonēs un kultivētās sēnēs, un uz tiem; 2019. gadā – salātos un tomātos, un uz tiem.

Deltametrīns

(a)

(b)

(c)

 

Diazinons

(a)

(b)

(c)

 

Dihlorvoss

(a)

(b)

(c)

 

Diklorāns

(a)

(b)

(c)

 

Dikofols

(a)

(b)

(c)

Analīzi veic visām uzskaitītajām precēm, izņemot graudaugus.

Dietofenkarbs

(a)

(b)

(c)

 

Difenokonazols

(a)

(b)

(c)

 

Diflubenzurons

(a)

(b)

(c)

 

Dimetoāts

(a)

(b)

(c)

 

Dimetomorfs

(a)

(b)

(c)

 

Dinikonazols

(a)

(b)

(c)

 

Difenilamīns

(a)

(b)

(c)

 

Ditianons

(a)

(b)

(c)

2017. gadā analizē tikai bumbieros un rīsu graudos un uz tiem; 2018. gadā – galda vīnogās un uz tām; 2019. gadā – ābolos un persikos un uz tiem.

Ditiokarbamāti

(a)

(b)

(c)

Analizē visās uzskaitītajās precēs un uz tām, izņemot brokoļus, ziedkāpostus, galviņkāpostus, olīveļļu, vīnu un sīpolus.

Dodīns

(a)

(b)

(c)

 

Endosulfāns

(a)

(b)

(c)

 

EPN

(a)

(b)

(c)

 

Epoksikonazols

(a)

(b)

(c)

 

Etefons

(a)

(b)

(c)

2017. gadā analizē tikai apelsīnos un rīsu graudos un uz tiem; 2018. gadā – saldajos dārzeņpiparos, kviešu graudos un galda vīnogās, un uz tiem; 2019. gadā – uz āboliem, persikiem, tomātiem un ābolos, persikos, tomātos un vīnā.

Etions

(a)

(b)

(c)

 

Etirimols

(a)

(b)

(c)

Analīzi veic visām uzskaitītajām precēm un uz tām, izņemot graudaugus.

Etofēnprokss

(a)

(b)

(c)

 

Famoksadons

(a)

(b)

(c)

 

Fenamidons

(a)

(b)

(c)

 

Fenamifoss

(a)

(b)

(c)

 

Fenarimols

(a)

(b)

(c)

Analīzi veic visām uzskaitītajām precēm un uz tām, izņemot graudaugus.

Fenazakvīns

(a)

(b)

(c)

Analīzi veic visām uzskaitītajām precēm un uz tām, izņemot graudaugus.

Fenbukonazols

(a)

(b)

(c)

 

Fenbutatīnoksīds

(a)

(b)

(c)

2017. gadā analizē tikai apelsīnos un bumbieros un uz tiem; 2018. gadā – baklažānos, greipfrūtos, saldajos dārzeņpiparos un galda vīnogās un uz tiem; 2019. gadā – uz āboliem, zemenēm, persikiem, tomātiem un ābolos, zemenēs, persikos, tomātos un vīnā.

Fenheksamīds

(a)

(b)

(c)

 

Fenitrotions

(a)

(b)

(c)

 

Fenoksikarbs

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropatrīns

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropidīns

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropimorfs

(a)

(b)

(c)

 

Fenpiroksimāts

(a)

(b)

(c)

 

Fentions

(a)

(b)

(c)

 

Fenvalerāts

(a)

(b)

(c)

 

Fipronils

(a)

(b)

(c)

 

Flonikamīds

(a)

(b)

(c)

2017. gadā analizē tikai kartupeļos, bumbieros, rīsu graudos un rudzu graudos un uz tiem; 2018. gadā – baklažānos, galda vīnogās, greipfrūtos, melonēs, saldajos dārzeņpiparos un kviešu graudos un uz tiem; 2019. gadā – ābolos, persikos, spinātos, salātos, tomātos, auzu graudos un miežu graudos un uz tiem.

Fludioksonils

(a)

(b)

(c)

 

Flufenoksurons

(a)

(b)

(c)

 

Fluazifop-P-butils

(a)

(b)

(c)

2017. gadā analizē tikai ziedkāpostos, kaltētās pupiņās, kartupeļos un burkānos un uz tiem; 2018. gadā – baklažānos, brokoļos, saldajos dārzeņpiparos un kviešu graudos un uz tiem; 2019. gadā – zemenēs, galviņkāpostos, salātos, spinātos un tomātos un uz tiem.

Flubendiamīds

(a)

(b)

(c)

 

Fluopirams

(a)

(b)

(c)

 

Flukvinkonazols

(a)

(b)

(c)

 

Flusilazols

(a)

(b)

(c)

 

Flutriafols

(a)

(b)

(c)

 

Folpets

(a)

(b)

(c)

 

Formetanāts

(a)

(b)

(c)

 

Fostiazāts

(a)

(b)

(c)

 

Glifosāts

(a)

(b)

(c)

2017. gadā analizē tikai bumbieros, apelsīnos un rudzu graudos un uz tiem; 2018. gadā – galda vīnogās un kviešu graudos un uz tiem; 2019. gadā – uz āboliem, persikiem, miežu graudiem un auzu graudiem, un ābolos, persikos, miežu graudos, auzu graudos un vīnā.

Haloksifops, tostarp haloksifops-P

 

(b)

(c)

2018. gadā analizē tikai brokoļos, greipfrūtos, saldajos dārzeņpiparos un kviešu graudos un uz tiem; 2019. gadā – zemenēs un galviņkāpostos un uz tiem. 2017. gadā vielas analīze nav jāveic nevienā produktā vai uz tā.

Heksakonazols

(a)

(b)

(c)

 

Heksitiazokss

(a)

(b)

(c)

Analīzi veic visām uzskaitītajām precēm, izņemot graudaugus.

Imazalils

(a)

(b)

(c)

 

Imidakloprīds

(a)

(b)

(c)

 

Indoksakarbs

(a)

(b)

(c)

 

Iprodions

(a)

(b)

(c)

 

Iprovalikarbs

(a)

(b)

(c)

 

Izokarbofoss

(a)

(b)

(c)

 

Izoprotiolāns

(a)

 

 

2017. gadā analizē tikai rīsu graudos un uz tiem; 2018. un 2019. gadā vielas analīze nav jāveic nevienā produktā vai uz tā.

Krezoksimmetils

(a)

(b)

(c)

 

Lambda-cihalotrīns

(a)

(b)

(c)

 

Linurons

(a)

(b)

(c)

 

Lufenurons

(a)

(b)

(c)

 

Malations

(a)

(b)

(c)

 

Mandipropamīds

(a)

(b)

(c)

 

Mepanipirīms

(a)

(b)

(c)

 

Mepikvats

(a)

(b)

(c)

2017. gadā analizē tikai bumbieros, rudzu graudos un rīsu graudos un uz tiem; 2018. gadā – kultivētās sēnēs un kviešu graudos un uz tiem; 2019. gadā – miežu graudos un auzu graudos un uz tiem.

Metalaksils un metalaksils-M

(a)

(b)

(c)

 

Metamidofoss

(a)

(b)

(c)

 

Metidations

(a)

(b)

(c)

 

Metiokarbs

(a)

(b)

(c)

 

Metomils un tiodikarbs

(a)

(b)

(c)

 

Metoksifenozīds

(a)

(b)

(c)

 

Monokrotofoss

(a)

(b)

(c)

 

Miklobutanils

(a)

(b)

(c)

 

Oksadiksils

(a)

(b)

(c)

 

Oksamils

(a)

(b)

(c)

 

Oksidemetonmetils

(a)

(b)

(c)

 

Paklobutrazols

(a)

(b)

(c)

 

Parations

(a)

(b)

(c)

 

Parationmetils

(a)

(b)

(c)

 

Penkonazols

(a)

(b)

(c)

 

Pencikurons

(a)

(b)

(c)

 

Pendimetalīns

(a)

(b)

(c)

 

Permetrīns

(a)

(b)

(c)

 

Fosmets

(a)

(b)

(c)

 

Pirimikarbs

(a)

(b)

(c)

 

Pirimifosmetils

(a)

(b)

(c)

 

Procimidons

(a)

(b)

(c)

 

Profenofoss

(a)

(b)

(c)

 

Propamokarbs

(a)

(b)

(c)

2017. gadā analizē tikai burkānos, ziedkāpostos, sīpolos un kartupeļos un uz tiem; 2018. gadā – galda vīnogās, melonēs, baklažānos, brokoļos, saldajos dārzeņpiparos un kviešu graudos un uz tiem; 2019. gadā – zemenēs, galviņkāpostos, spinātos, salātos, tomātos un miežu graudos un uz tiem.

Propargīts

(a)

(b)

(c)

 

Propikonazols

(a)

(b)

(c)

 

Propizamīds

(a)

(b)

(c)

 

Pimetrozīns

 

(b)

(c)

2018. gadā analizē tikai baklažānos, melonēs un saldajos dārzeņpiparos un uz tiem; 2019. gadā – galviņkāpostos, salātos, zemenēs, spinātos un tomātos un uz tiem. 2017. gadā vielas analīze nav jāveic nevienā produktā vai uz tā.

Piraklostrobīns

(a)

(b)

(c)

 

Piridabēns

(a)

(b)

(c)

 

Pirimetanils

(a)

(b)

(c)

 

Piriproksifēns

(a)

(b)

(c)

 

Hinoksifēns

(a)

(b)

(c)

 

Spinosads

(a)

(b)

(c)

 

Spirodiklofēns

(a)

(b)

(c)

 

Spiromezifēns

(a)

(b)

(c)

 

Spiroksamīns

(a)

(b)

(c)

 

Taufluvalināts

(a)

(b)

(c)

 

Tebukonazols

(a)

(b)

(c)

 

Tebufenozīds

(a)

(b)

(c)

 

Tebufēnpirāds

(a)

(b)

(c)

Analīzi veic visām uzskaitītajām precēm un uz tām, izņemot graudaugus.

Teflubenzurons

(a)

(b)

(c)

 

Teflutrīns

(a)

(b)

(c)

 

Terbutilazīns

(a)

(b)

(c)

 

Tetrakonazols

(a)

(b)

(c)

 

Tetradifons

(a)

(b)

(c)

Analīzi veic visām uzskaitītajām precēm un uz tām, izņemot graudaugus.

Tiabendazols

(a)

(b)

(c)

 

Tiakloprīds

(a)

(b)

(c)

 

Tiametoksams

(a)

(b)

(c)

 

Tiofanātmetils

(a)

(b)

(c)

 

Tolklofosmetils

(a)

(b)

(c)

 

Tolilfluanīds

(a)

(b)

(c)

Analīzi veic visām uzskaitītajām precēm un uz tām, izņemot graudaugus.

Triadimefons un triadimenols

(a)

(b)

(c)

 

Triazofoss

(a)

(b)

(c)

 

Trifloksistrobīns

(a)

(b)

(c)

 

Triflumurons

(a)

(b)

(c)

 

Vinklozolīns

(a)

(b)

(c)

 

D daļa. Pesticīdu/produktu kombinācijas, kas jākontrolē dzīvnieku izcelsmes produktos / uz tiem

 

2017

2018

2019

Piezīmes

Aldrīns un dieldrīns

(f)

(d)

(e)

 

Bifentrīns

(f)

(d)

(e)

 

Hlordāns

(f)

(d)

(e)

 

Hlorpirifoss

(f)

(d)

(e)

 

Hlorpirifosmetils

(f)

(d)

(e)

 

Cipermetrīns

(f)

(d)

(e)

 

DDT

(f)

(d)

(e)

 

Deltametrīns

(f)

(d)

(e)

 

Diazinons

(f)

(d)

(e)

 

Endosulfāns

(f)

(d)

(e)

 

Famoksadons

(f)

(d)

(e)

 

Fenvalerāts

(f)

(d)

(e)

 

Heptahlors

(f)

(d)

(e)

 

Heksahlorbenzols

(f)

(d)

(e)

 

Heksahlorcikloheksāns (HCH, alfa izomērs)

(f)

(d)

(e)

 

Heksahlorcikloheksāns (HCH, beta izomērs)

(f)

(d)

(e)

 

Indoksakarbs

 

 

(e)

2019. gadā analīzi veic tikai pienā.

Lindāns

(f)

(d)

(e)

 

Metoksihlors

(f)

(d)

(e)

 

Parations

(f)

(d)

(e)

 

Permetrīns

(f)

(d)

(e)

 

Pirimifosmetils

(f)

(d)

(e)

 


(1)  Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 752/2014 I pielikuma A daļā minētās grupas vai apakšgrupas galveno produktu izejmateriāliem, kas jāanalizē, analizē tās produktu daļas, uz kurām attiecas MAL, ja vien nav norādīts citādi.

(2)  Analizē neapstrādātus produktus (tostarp saldētus produktus).

(3)  Ja nav pieejams pietiekams rudzu, kviešu, auzu vai miežu graudu paraugu skaits, var analizēt arī rudzu, kviešu, auzu vai miežu pilngraudu miltus un jāuzrāda apstrādes koeficients. Ja īpaši apstrādes koeficienti nav pieejami, var piemērot standarta koeficientu 1.

(4)  Ja nav pieejams pietiekams auzu graudu paraugu skaits, trūkstošo daļu no vajadzīgā auzu graudu paraugu skaita var pievienot miežu graudu paraugu skaitam, un tādējādi auzu graudu paraugu skaits būs mazāks un miežu graudu paraugu skaits būs proporcionāli lielāks.

(5)  Attiecīgā gadījumā var analizēt arī pulētus rīsu graudus. Jāpaziņo EFSA, vai analizēti pulēti vai lobīti rīsi. Ja analizē pulētus rīsus, norāda apstrādes koeficientu. Ja īpaši apstrādes koeficienti nav pieejami, var piemērot standarta koeficientu 0,5.

(6)  Ja nav pieejams pietiekams miežu graudu paraugu skaits, trūkstošo daļu no vajadzīgā miežu graudu paraugu skaita var pievienot auzu graudu paraugu skaitam, un tādējādi miežu graudu paraugu skaits būs mazāks un auzu graudu paraugu skaits būs proporcionāli lielāks.

(7)  Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 752/2014 I pielikuma A daļā minētās grupas vai apakšgrupas galveno produktu izejmateriāliem, kas jāanalizē, analizē tās produktu daļas, uz kurām attiecas MAL, ja vien nav norādīts citādi.

(8)  Analizē neapstrādātus produktus (tostarp saldētus produktus).

(9)  Analizē svaigu (nepārstrādātu) pienu, tostarp saldētu, pasterizētu, karsētu, sterilizētu vai filtrētu pienu.

(10)  Analizē veselas olas bez čaumalas.


II PIELIKUMS

Regulas 1. pantā minēto paraugu skaits

1.

Šā pielikuma 5. punktā sniegtajā tabulā norādīts, cik daudz paraugu no katras preces katrai dalībvalstij jāņem un jāanalizē attiecībā uz I pielikumā uzskaitītajiem pesticīdiem.

2.

Papildus paraugiem, kas pieprasīti saskaņā ar 5. punktā sniegto tabulu, 2017. gadā katra dalībvalsts ņem un analizē piecus paraugus no maisījumiem zīdaiņiem un piecus paraugus no papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem.

Papildus paraugiem, kas pieprasīti saskaņā ar minēto tabulu, 2018. gadā katra dalībvalsts ņem un analizē desmit paraugus no apstrādātu graudaugu pārtikas bērniem.

Papildus paraugiem, kas pieprasīti saskaņā ar minēto tabulu, 2019. gadā katra dalībvalsts ņem un analizē desmit paraugus no pārtikas zīdaiņiem un maziem bērniem, kas nav maisījumi zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem un apstrādātu graudaugu pārtika bērniem.

3.

Saskaņā ar 5. punktā sniegto tabulu bioloģiskās lauksaimniecības preču paraugus, ja tādi ir, ņem proporcionāli minēto preču tirgus daļai katrā dalībvalstī; minimālais paraugu skaits ir 1.

4.

Dalībvalstis, kas izmanto vairāku atlieku noteikšanas metodes, kvalitatīvā skrīninga metodes drīkst izmantot ne vairāk kā 15 % paraugu, kurus ņem un analizē saskaņā ar 5. punktā sniegto tabulu. Ja dalībvalsts izmanto kvalitatīvā skrīninga metodes, pārējos paraugus tā analizē, izmantojot kvantitatīvās vairāku atlieku noteikšanas metodes.

Ja kvalitatīvā skrīninga rezultāti ir pozitīvi, rezultātu aprēķināšanai dalībvalsts izmanto parasto mērķa metodi.

5.

Katras preces minimālais paraugu skaits katrai dalībvalstij:

Dalībvalsts

Paraugi

 

Dalībvalsts

Paraugi

BE

12

 

LU

12

BG

12

HU

12

CZ

12

MT

12

DK

12

NL

18

DE

97

AT

12

EE

12

PL

47

EL

12

PT

12

ES

50

RO

20

FR

71

SI

12

IE

12

SK

12

IT

69

FI

12

CY

12

SE

12

LV

12

UK

71

LT

12

HR

12

KOPĒJAIS PARAUGU SKAITS: 683