29.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/662 НА КОМИСИЯТА

от 1 април 2016 година

относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2017, 2018 и 2019 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 29, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1213/2008 на Комисията (2) беше създадена първата координирана многогодишна програма на Общността за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. Посочената програма продължи да се прилага по силата на последователно приемани регламенти на Комисията. Последният такъв регламент беше Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/595 на Комисията (3).

(2)

Основните хранителни продукти, характерни за начина на хранене в Съюза, са между тридесет и четиридесет на брой. Тъй като в рамките на три години употребата на пестициди отбелязва значителни промени, пестицидите в тези продукти следва да бъдат наблюдавани в продължение на няколко тригодишни цикъла, което ще позволи да се извърши оценка на експозицията на потребителите и на прилагането на законодателството на Съюза.

(3)

Европейският орган за безопасност на храните, наричан по-долу „Органът“, представи научен доклад относно оценката на проекта на програмата за мониторинг на пестицидите. Органът стигна до заключението, че превишаването на МДГОВ с над 1 % може да се определи с допустима грешка от 0,75 % чрез подбор на 683 проби за най-малко 32 различни хранителни артикула (4). Вземането на посочените проби следва да бъде разпределено между държавите членки на базата на броя на населението им, като минималният брой е 12 проби на продукт годишно.

(4)

Аналитичните резултати от предишните официални контролни програми на Съюза са взети предвид, за да се гарантира, че гамата от обхванати от контролната програма пестициди е представителна по отношение на използваните пестициди.

(5)

Насоките относно Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed („Процедури за контрол на качеството на анализа и за валидиране на анализа за пестицидни остатъци в храните и фуражите“) са публикувани на уебсайта на Комисията (5).

(6)

В случай че определението за даден пестициден остатък включва други активни вещества, метаболити или продукти от разпада или реакцията, тези съединения следва да се отчитат поотделно, доколкото те се измерват самостоятелно.

(7)

Мерките за прилагане, например стандартното описание на пробата (SSD) (6)  (7) за представяне на резултати от анализ за пестицидни остатъци във връзка с представянето на информация от държавите членки, са договорени от държавите членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните.

(8)

По отношение на процедурите за вземане на проби следва да се прилага Директива 2002/63/ЕО на Комисията (8), която включва методите и процедурите за вземане на проби, препоръчани от Комисията за Кодекс алиментариус.

(9)

Необходимо е да се направи оценка на спазването на разпоредбите за максимално допустимите граници на остатъчни вещества в храните за кърмачета и малки деца, както е предвидено в член 10 от Директива 2006/141/ЕО на Комисията (9) и член 7 от Директива 2006/125/ЕО на Комисията (10), като се вземат предвид само определенията за остатъчни вещества, посочени в Регламент (ЕО) № 396/2005.

(10)

Що се отнася до методите за единични остатъчни вещества, държавите членки може да са в състояние да изпълнят своите задължения за анализ, като се обърнат към официалните лаборатории, които вече прилагат необходимите валидирани методи.

(11)

До 31 август всяка година държавите членки следва да предоставят информацията относно предходната календарна година.

(12)

За да се избегне объркване поради застъпването на последователните многогодишни програми, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/595 следва да бъде отменен в интерес на правната сигурност. Той следва да продължи обаче да се прилага по отношение на пробите, изследвани през 2016 г.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

През 2017, 2018 и 2019 г. държавите членки вземат и изследват проби от комбинациите пестицид/продукт, посочени в приложение I.

Броят на пробите от всеки продукт, в това число храните за кърмачета и малки деца и продуктите, произведени чрез биологично земеделие, е посочен в приложение II.

Член 2

1.   Партидата, от която се вземат проби, се избира на случаен принцип.

Процедурата за вземане на проби, включително броят на единиците, отговаря на изискванията на Директива 2002/63/ЕО.

2.   Всички проби, включително тези от храни, предназначени за кърмачета и малки деца, се анализират за пестицидите, посочени в приложение I, в съответствие с определенията за остатъчни вещества, установени в Регламент (ЕО) № 396/2005.

3.   При храни, предназначени за кърмачета и малки деца, оценката на пробите се извършва върху продуктите, предлагани като готови за консумация или реконституирани съгласно указанията на производителя, като се вземат предвид МДГОВ, определени в директиви 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО. Когато такива храни могат да бъдат консумирани както във вида, в който са пуснати за продажба, така и реконституирани, резултатите се отчитат за нереконституирания продукт, пуснат за продажба.

Член 3

Държавите членки предават резултатите от анализите на изследваните през 2017, 2018 и 2019 г. проби съответно до 31 август 2018, 2019 и 2020 г. Тези резултати се представят в съответствие със стандартното описание на пробата (SSD).

В случай че определението за даден пестициден остатък включва повече от едно съединение (активно вещество, метаболит и/или продукт от разпада или реакцията), държавите членки отчитат резултатите от анализа съгласно пълното определение за остатъци. Освен това резултатите за всички аналити, които са част от определението за остатъци, се предават поотделно, доколкото те се измерват самостоятелно.

Член 4

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/595 се отменя.

Той обаче продължава да се прилага по отношение на пробите, изследвани през 2016 г.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 април 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1213/2008 на Комисията от 5 декември 2008 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Общността за 2009, 2010 и 2011 г. за гарантиране спазването на изискванията за максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества (ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 9).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/595 на Комисията от 15 април 2015 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2016, 2017 и 2018 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (ОВ L 99, 16.4.2015 г., стр. 7).

(4)  Европейски орган за безопасност на храните; програма за мониторинг на пестицидите: оценка на проекта. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(2):4005.

(5)  Документ № SANCO/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf в последната му редакция.

(6)  Стандартно описание на пробата за храни и фуражи (Standard sample description for food and feed) (EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010 г.; 8(1):1457).

(7)  Use of the EFSA Standard Sample Description for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to Regulation (EC) No 396/2005 (Използване на стандартното описание на пробата на ЕОБХ за докладването на данните за контрол на пестицидни остатъци в храни и фуражи съгласно Регламент (ЕО) № 396/2005) (EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(1):3545).

(8)  Директива 2002/63/ЕО на Комисията от 11 юли 2002 г. за определяне на методи на Общността за вземане на проби за официалния контрол на остатъци от пестициди във и върху продукти от растителен и животински произход и за отмяна на Директива 79/700/ЕИО (ОВ L 187, 16.7.2002 г., стр. 30).

(9)  Директива 2006/141/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 г. относно храните за кърмачета и преходните храни и за изменение на Директива 1999/21/ЕО (ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1).

(10)  Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца (ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част А: Продукти от растителен произход  (1) , от които се вземат проби през 2017, 2018 и 2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

а)

б)

в)

Портокали (2)

Трапезно грозде (2)

Ябълки (2)

Круши (2)

Банани (2)

Ягоди (2)

Киви (2)

Грейпфрути (2)

Праскови, включително нектарини и подобни хибриди (2)

Карфиол (2)

Патладжани (2)

Вино (червено или бяло), произведено от грозде. (Ако за виното няма конкретни коефициенти на преработка, може по подразбиране да се приложи коефициент 1. От държавите членки се изисква да посочат използваните от тях коефициенти на преработка за виното в „Националния обобщен доклад“).

Лук (2)

Броколи (2)

Салатни растения (2)

Моркови (2)

Пъпеши (2)

Зеле (2)

Картофи (2)

Култивирани гъби (2)

Домати (2)

Фасул (сушен) (2)

Сладки пиперки (2)

Спанак (2)

Зърна от ръж (3)

Зърна от пшеница (3)

Зърна от овес (3)  (4)

Олющен ориз на зърна (5)

Необработено (Virgin) маслиново масло (Ако за маслото няма конкретен коефициент на преработка, може по подразбиране да се приложи коефициент 5 за мастноразтворимите вещества, като се вземе предвид стандартният за производството на маслиново масло добив от 20 % от маслиновата реколта; за веществата, които не са мастноразтворими, може по подразбиране да се приложи коефициент на преработка на маслото 1. От държавите членки се изисква да посочат използваните от тях коефициенти на преработка в „Националния обобщен доклад“).

Зърна от ечемик (3)  (6)

Част Б: Продукти от животински произход  (7) , от които се вземат проби през 2017, 2018 и 2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

е)

г)

д)

Мазнини от домашни птици (8)

Мазнини от говеда (8)

Краве мляко (9)

Мазнини от овце (8)

Птичи яйца (8)  (10)

Свинска мас (8)

Част В: Комбинации пестицид/продукт, които подлежат на мониторинг във/върху продукти от растителен произход

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Забележки

2,4-D

а)

б)

в)

През 2017 г. се изследва само във и върху портокали, карфиол, оризови зърна и сушен фасул; през 2018 г. — във и върху грейпфрути, трапезно грозде, патладжани и броколи; през 2019 г. — във и върху салатни растения, спанак и домати.

2-фенилфенол

а)

б)

в)

 

Абамектин

а)

б)

в)

 

Ацефат

а)

б)

в)

 

Ацетамиприд

а)

б)

в)

 

Акринатрин

а)

б)

в)

 

Алдикарб

а)

б)

в)

 

Алдрин и диелдрин

а)

б)

в)

 

Азинфос-метил

а)

б)

в)

 

Азоксистробин

а)

б)

в)

 

Бифентрин

а)

б)

в)

 

Бифенил

а)

б)

в)

 

Битертанол

а)

б)

в)

 

Боскалид

а)

б)

в)

 

Бромиден йон

а)

б)

в)

През 2017 г. се изследва само във и върху оризови зърна; през 2018 г. — във и върху сладки пиперки. през 2019 г. — във и върху салатни растения и домати.

Бромопропилат

а)

б)

в)

 

Бупиримат

а)

б)

в)

 

Бупрофезин

а)

б)

в)

 

Каптан

а)

б)

в)

 

Карбарил

а)

б)

в)

 

Карбендазим и беномил

а)

б)

в)

 

Карбофуран

а)

б)

в)

 

Хлорантранилипрол

а)

б)

в)

 

Хлорфенапир

а)

б)

в)

 

Хлормекват

а)

б)

в)

През 2017 г. се изследва само във и върху моркови, круши, зърна от ръж и оризови зърна; през 2018 г. — във и върху патладжани, трапезно грозде, култивирани гъби и зърна от пшеница; през 2019 г. — във и върху домати и зърна от овес.

Хлороталонил

а)

б)

в)

 

Хлорпрофам

а)

б)

в)

 

Хлорпирифос

а)

б)

в)

 

Хлорпирифос-метил

а)

б)

в)

 

Клофентезин

а)

б)

в)

Изследва се при всички включени в списъка стоки с изключение на зърнените култури.

Клотианидин

а)

б)

в)

Вж. също тиаметоксам.

Цифлутрин

а)

б)

в)

 

Цимоксанил

а)

б)

в)

 

Циперметрин

а)

б)

в)

 

Ципроконазол

а)

б)

в)

 

Ципродинил

а)

б)

в)

 

Циромазин

а)

б)

в)

През 2017 г. се изследва само във и върху картофи, лук и моркови; през 2018 г. — във и върху патладжани, сладки пиперки, пъпеши и култивирани гъби; а през 2019 г. — във и върху салатни растения и домати.

Делтаметрин

а)

б)

в)

 

Диазинон

а)

б)

в)

 

Дихлорвос

а)

б)

в)

 

Диклоран

а)

б)

в)

 

Дикофол

а)

б)

в)

Изследва се при всички включени в списъка стоки с изключение на зърнените култури.

Диетофенкарб

а)

б)

в)

 

Дифеноконазол

а)

б)

в)

 

Дифлубензурон

а)

б)

в)

 

Диметоат

а)

б)

в)

 

Диметоморф

а)

б)

в)

 

Диниконазол

а)

б)

в)

 

Дифениламин

а)

б)

в)

 

Дитианон

а)

б)

в)

През 2017 г. се изследва само във и върху круши и оризови зърна; през 2018 г. — във и върху трапезно грозде; през 2019 г. — във и върху ябълки и праскови.

Дитиокарбамати

а)

б)

в)

Изследва се във и върху всички включени в списъка стоки с изключение на броколи, карфиол, зеле, маслиново масло, вино и лук.

Додин

а)

б)

в)

 

Ендосулфан

а)

б)

в)

 

EPN

а)

б)

в)

 

Епоксиконазол

а)

б)

в)

 

Етефон

а)

б)

в)

През 2017 г. се изследва само във и върху портокали и круши; през 2018 г. — във и върху сладки пиперки, зърна от пшеница и трапезно грозде; през 2019 г. — във и върху ябълки, праскови, домати и вино.

Етион

а)

б)

в)

 

Етиримол

а)

б)

в)

Изследва се във и върху всички включени в списъка стоки с изключение на зърнените култури.

Етофенпрокс

а)

б)

в)

 

Фамоксадон

а)

б)

в)

 

Фенамидон

а)

б)

в)

 

Фенамифос

а)

б)

в)

 

Фенаримол

а)

б)

в)

Изследва се във и върху всички включени в списъка стоки с изключение на зърнените култури.

Феназахин

а)

б)

в)

Изследва се във и върху всички включени в списъка стоки с изключение на зърнените култури.

Фенбуконазол

а)

б)

в)

 

Фенбутатинов оксид

а)

б)

в)

През 2017 г. се изследва само във и върху портокали и круши; през 2018 г. — във и върху патладжани, грейпфрути, сладки пиперки и трапезно грозде. през 2019 г. — във и върху ябълки, ягоди, праскови, домати и вино.

Фенхексамид

а)

б)

в)

 

Фенитротион

а)

б)

в)

 

Феноксикарб

а)

б)

в)

 

Фенпропатрин

а)

б)

в)

 

Фенпропидин

а)

б)

в)

 

Фенпропиморф

а)

б)

в)

 

Фенпироксимат

а)

б)

в)

 

Фентион

а)

б)

в)

 

Фенвалерат

а)

б)

в)

 

Фипронил

а)

б)

в)

 

Флоникамид

а)

б)

в)

През 2017 г. се изследва само във и върху картофи, круши, оризови зърна и зърна от ръж; през 2018 г. — във и върху патладжани, трапезно грозде, грейпфрути, пъпеши, сладки пиперки и зърна от пшеница; през 2019 г. — във и върху ябълки, праскови, спанак, салатни растения, домати, зърна от овес и зърна от ечемик.

Флудиоксонил

а)

б)

в)

 

Флуфеноксурон

а)

б)

в)

 

Флуазифоп-P-бутил

а)

б)

в)

През 2017 г. се изследва само във и върху карфиол, сушен фасул, картофи и моркови; през 2018 г. — във и върху патладжани, броколи, сладки пиперки и зърна от пшеница; през 2019 г. — във и върху ягоди, зеле, салатни растения, спанак и домати.

Флубендиамид

а)

б)

в)

 

Флуопирам

а)

б)

в)

 

Флухинконазол

а)

б)

в)

 

Флусилазол

а)

б)

в)

 

Флутриафол

а)

б)

в)

 

Фолпет

а)

б)

в)

 

Форметанат

а)

б)

в)

 

Фостиазат

а)

б)

в)

 

Глифозат

а)

б)

в)

През 2017 г. се изследва само във и върху круши, портокали и зърна от ръж; през 2018 г. — във и върху трапезно грозде и зърна от пшеница; през 2019 г. — във и върху ябълки, праскови, вино, зърна от ечемик и зърна от овес.

Халоксифоп, включително халоксифоп-P

 

б)

в)

През 2018 г. се изследва само във и върху броколи, грейпфрути, сладки пиперки и зърна от пшеница; през 2019 г. — във и върху ягоди и зеле. През 2017 г. веществото няма да се изследва във или върху продукти.

Хексаконазол

а)

б)

в)

 

Хекситиазокс

а)

б)

в)

Изследва се при всички включени в списъка стоки с изключение на зърнените култури.

Имазалил

а)

б)

в)

 

Имидаклоприд

а)

б)

в)

 

Индоксакарб

а)

б)

в)

 

Ипродион

а)

б)

в)

 

Ипроваликарб

а)

б)

в)

 

Изокарбофос

а)

б)

в)

 

Изопротиолан

а)

 

 

През 2017 г. се изследва само във и върху оризови зърна. През 2018 г. и 2019 г. веществото няма да се изследва във или върху продукти.

Крезоксим-метил

а)

б)

в)

 

Ламбда-цихалотрин

а)

б)

в)

 

Линурон

а)

б)

в)

 

Луфенурон

а)

б)

в)

 

Малатион

а)

б)

в)

 

Мандипропамид

а)

б)

в)

 

Мепанипирим

а)

б)

в)

 

Мепикват

а)

б)

в)

През 2017 г. се изследва само във и върху круши, зърна от ръж и оризови зърна; през 2018 г. — във и върху култивирани гъби и зърна от пшеница; през 2019 г. — във и върху зърна от ечемик и зърна от овес.

Металаксил и металаксил-М

а)

б)

в)

 

Метамидофос

а)

б)

в)

 

Метидатион

а)

б)

в)

 

Метиокарб

а)

б)

в)

 

Метомил и тиодикарб

а)

б)

в)

 

Метоксифенозид

а)

б)

в)

 

Монокротофос

а)

б)

в)

 

Миклобутанил

а)

б)

в)

 

Оксадиксил

а)

б)

в)

 

Оксамил

а)

б)

в)

 

Оксидеметон-метил

а)

б)

в)

 

Паклобутразол

а)

б)

в)

 

Паратион

а)

б)

в)

 

Паратион-метил

а)

б)

в)

 

Пенконазол

а)

б)

в)

 

Пенцикурон

а)

б)

в)

 

Пендиметалин

а)

б)

в)

 

Перметрин

а)

б)

в)

 

Фосмет

а)

б)

в)

 

Пиримикарб

а)

б)

в)

 

Пиримифос-метил

а)

б)

в)

 

Процимидон

а)

б)

в)

 

Профенофос

а)

б)

в)

 

Пропамокарб

а)

б)

в)

През 2017 г. се изследва само във и върху моркови, карфиол, лук и картофи; през 2018 г. — във и върху трапезно грозде, пъпеши, патладжани, броколи, сладки пиперки и зърна от пшеница; през 2019 г. — във и върху ягоди, зеле, спанак, салатни растения, домати и зърна от ечемик.

Пропаргит

а)

б)

в)

 

Пропиконазол

а)

б)

в)

 

Пропизамид

а)

б)

в)

 

Пиметрозин

 

б)

в)

През 2018 г. се изследва само във и върху патладжани, пъпеши и сладки пиперки; през 2019 г. — във и върху зеле, салатни растения, ягоди, спанак и домати. През 2017 г. веществото няма да се изследва във или върху продукти.

Пираклостробин

а)

б)

в)

 

Пиридабен

а)

б)

в)

 

Пириметанил

а)

б)

в)

 

Пирипроксифен

а)

б)

в)

 

Хиноксифен

а)

б)

в)

 

Спинозад

а)

б)

в)

 

Спиродиклофен

а)

б)

в)

 

Спиромесифен

а)

б)

в)

 

Спироксамин

а)

б)

в)

 

Тау-флувалинат

а)

б)

в)

 

Тебуконазол

а)

б)

в)

 

Тебуфенозид

а)

б)

в)

 

Тебуфенпирад

а)

б)

в)

Изследва се във и върху всички включени в списъка стоки с изключение на зърнените култури.

Тефлубензурон

а)

б)

в)

 

Тефлутрин

а)

б)

в)

 

Тербутилазин

а)

б)

в)

 

Тетраконазол

а)

б)

в)

 

Тетрадифон

а)

б)

в)

Изследва се във и върху всички включени в списъка стоки с изключение на зърнените култури.

Тиабендазол

а)

б)

в)

 

Тиаклоприд

а)

б)

в)

 

Тиаметоксам

а)

б)

в)

 

Тиофанат-метил

а)

б)

в)

 

Толклофос-метил

а)

б)

в)

 

Толилфлуанид

а)

б)

в)

Изследва се във и върху всички включени в списъка стоки с изключение на зърнените култури.

Триадимефон и триадименол

а)

б)

в)

 

Триазофос

а)

б)

в)

 

Трифлоксистробин

а)

б)

в)

 

Трифлумурон

а)

б)

в)

 

Винклозолин

а)

б)

в)

 

Част Г: Комбинации пестицид/продукт, които подлежат на мониторинг във/върху продукти от животински произход

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Забележки

Алдрин и диелдрин

е)

г)

д)

 

Бифентрин

е)

г)

д)

 

Хлордан

е)

г)

д)

 

Хлорпирифос

е)

г)

д)

 

Хлорпирифос-метил

е)

г)

д)

 

Циперметрин

е)

г)

д)

 

ДДТ

е)

г)

д)

 

Делтаметрин

е)

г)

д)

 

Диазинон

е)

г)

д)

 

Ендосулфан

е)

г)

д)

 

Фамоксадон

е)

г)

д)

 

Фенвалерат

е)

г)

д)

 

Хептахлор

е)

г)

д)

 

Хексахлоробензен

е)

г)

д)

 

Хексахлорциклохексан (НСН, алфа-изомер)

е)

г)

д)

 

Хексахлорциклохексан (НСН, бета-изомер)

е)

г)

д)

 

Индоксакарб

 

 

д)

През 2019 г. се изследва само в мляко;

Линдан

е)

г)

д)

 

Метоксихлор

е)

г)

д)

 

Паратион

е)

г)

д)

 

Перметрин

е)

г)

д)

 

Пиримифос-метил

е)

г)

д)

 


(1)  За стоките в сурово състояние, които се изследват, частите от продуктите, за които се прилагат МДГОВ, се анализират за основния продукт от групата или подгрупата, както е посочено в част А от приложение I към Регламент (ЕС) № 752/2014, освен ако не е посочено друго.

(2)  Изследват се непреработени продукти (включително замразени продукти).

(3)  Ако няма достатъчен брой проби от зърна от ръж, пшеница, овес или ечемик, може да се изследва и пълнозърнесто брашно от ръж, пшеница, овес или ечемик, като се отчита коефициент на преработка. Ако няма конкретен коефициент на преработка, по подразбиране може да се приложи коефициент 1.

(4)  Ако няма достатъчен брой проби от зърна от овес, частта от изисквания брой проби от зърна от овес, която не е могло да бъде взета, може да се добави към броя на пробите от зърна от ечемик, което води до по-малък брой проби от зърна от овес и пропорционално по-голям брой проби от зърна от ечемик.

(5)  Когато е уместно, може да се изследват зърна от полиран ориз. Пред ЕОБХ се отчита дали е изследван полиран или олющен ориз. Ако е изследван полиран ориз, се отчита допълнително коефициент на преработка. Ако няма конкретен коефициент на преработка, по подразбиране може да се приложи коефициент 0,5.

(6)  Ако няма достатъчен брой проби от зърна от ечемик, частта от изисквания брой проби от зърна от ечемик, която не е могло да бъде взета, може да се добави към броя на пробите от зърна от овес, което води до по-малък брой проби от зърна от ечемик и пропорционално по-голям брой проби от зърна от овес.

(7)  За стоките в сурово състояние, които се изследват, частите от продуктите, за които се прилагат МДГОВ, се анализират за основния продукт от групата или подгрупата, както е посочено в част А от приложение I към Регламент (ЕС) № 752/2014, освен ако не е посочено друго.

(8)  Изследват се непреработени продукти (включително замразени продукти).

(9)  Изследва се прясно (непреработено) мляко, включително замразено, пастьоризирано, нагрявано, стерилизирано или филтрирано мляко.

(10)  Изследват се цели яйца без черупки.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Брой проби, посочени в член 1

1)

Броят проби, които се вземат за всяка стока и се изследват за пестицидите, посочени в приложение I, от всяка държава членка, е определен в таблицата в точка 5.

2)

Освен пробите, които се изискват в съответствие с таблицата в точка 5, през 2017 г. всяка държава членка взема и изследва пет проби от храни за кърмачета и пет проби от преходни храни.

Освен пробите, които се изискват в съответствие с посочената таблица, през 2018 г. всяка държава членка взема и изследва десет проби от преработени детски храни на зърнена основа.

Освен пробите, които се изискват в съответствие с посочената таблица, през 2019 г. всяка държава членка взема и изследва десет проби от храни за кърмачета и малки деца, различни от храни за кърмачета, преходни храни и преработени детски храни на зърнена основа.

3)

В съответствие с таблицата в точка 5 пробите от произведени чрез биологично земеделие стоки следва, при наличност, да бъдат взети пропорционално на пазарния дял на тези стоки във всяка държава членка, като минималният брой е 1.

4)

Държавите членки, които използват многокомпонентни методи за откриване на остатъчни вещества, могат да използват качествени методи за откриване при не повече от 15 % от пробите, които трябва да бъдат взети и изследвани в съответствие с таблицата в точка 5. Когато дадена държава членка използва качествени методи за откриване, тя изследва останалия брой проби посредством качествени многокомпонентни методи за откриване на остатъци.

Когато резултатите от качествените методи за откриване са положителни, държавите членки използват обичаен целеви метод за количествено определяне на констатациите.

5)

Минимален брой на пробите за всяка държава членка за стока:

Държава членка

Проби

 

Държава членка

Проби

BE

12 г.

 

LU

12 г.

BG

12 г.

HU

12 г.

CZ

12 г.

MT

12 г.

DK

12 г.

NL

18 г.

DE

97 г.

AT

12 г.

EE

12 г.

PL

47 г.

EL

12 г.

PT

12 г.

ES

50 г.

RO

20 г.

FR

71 г.

SI

12 г.

IE

12 г.

SK

12 г.

IT

69 г.

FI

12 г.

CY

12 г.

SE

12 г.

LV

12 г.

UK

71 г.

LT

12 г.

HR

12 г.

ОБЩ БРОЙ ПРОБИ: 683 г.