30.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 191/12


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Mons (Belgia) w dniu 4 marca 2016 r. – Christian Ferenschild/JPC Motor SA

(Sprawa C-133/16)

(2016/C 191/14)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d’appel de Mons

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Christian Ferenschild

Strona pozwana: JPC Motor SA.

Pytanie prejudycjalne

Czy przepisy art. [5 ust. 1] w związku z art. [7 ust. 1 akapit drugi dyrektywy] 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (1) należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego interpretowanemu w ten sposób, iż w odniesieniu do towarów używanych pozwala on na wygaśnięcie okresu przedawnienia roszczeń konsumenta przed upływem okresu dwóch lat od daty dostawy towaru wadliwego, jeżeli sprzedawca i konsument uzgodnili okres gwarancji krótszy niż dwa lata?


(1)  Dz.U. L 171, s. 12.