30.5.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 191/12


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons (België) op 4 maart 2016 — Christian Ferenschild/JPC Motor SA

(Zaak C-133/16)

(2016/C 191/14)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour d’appel de Mons

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Christian Ferenschild

Verwerende partij: JPC Motor SA

Prejudiciële vraag

Moet artikel 5, [lid] 1, juncto artikel 7, [lid] 1, tweede alinea, van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (1) aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een bepaling van nationaal recht die aldus wordt uitgelegd dat zij voor tweedehandsgoederen toestaat dat de verjaringstermijn van de vordering van de consument verstrijkt vóór het einde van de termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering van het niet-conforme goed wanneer de verkoper en de consument een garantietermijn van minder dan twee jaar zijn overeengekomen?


(1)  PB L 171, blz. 12.