30.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 191/12


Преюдициално запитване от Cour d'appel de Mons (Белгия), постъпило на 4 март 2016 г. — Christian Ferenschild/JPC Motor SA

(Дело C-133/16)

(2016/C 191/14)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Mons

Страни в главното производство

Жалбоподател: Christian Ferenschild

Ответник: JPC Motor SA

Преюдициален въпрос

Следва ли разпоредбата на член 5, [параграф 1] във връзка с тази на член 7, [параграф] 1, втора алинея от Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (1), да се тълкуват в смисъл, че не допускат разпоредба на националното право, тълкувана в смисъл, че позволява по отношение на стоки втора употреба давностният срок за погасяване на правото на иск на потребителя да изтече преди края на двугодишния срок, считано от доставката на стоката, за която е установена липса на съответствие, когато продавачът и потребителят са уговорили гаранционен срок, по-кратък от две години?


(1)  ОВ L 171, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 89.