7.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/33


Žaloba podaná 7. mája 2007 – ThyssenKrupp/Komisia

(Vec T-150/07)

(2007/C 155/61)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ThyssenKrupp AG (Duisburg a Essen, Nemecko) (v zastúpení: M. Klusmann a S. Thomas, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v ktorom sa týka žalobkyne,

subsidiárne, primerane znížiť pokutu, ktorá bola solidárne uložená žalobkyni napadnutým rozhodnutím,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa napadá rozhodnutie Komisie K(2007) 512, konečné znenie, z 21. februára 2007 vo veci COMP/E-1/38.823 – PO/Elevators and Escalators. V napadnutom rozhodnutí boli žalobkyni a ďalším podnikom uložené pokuty za účasť na kartelovej dohode týkajúcej sa montáže a údržby výťahov a eskalátorov v Belgicku, Nemecku, Luxembursku a Holandsku. Podľa názoru Komisie dotknuté podniky porušili článok 81 ES.

Na odôvodnenie svojej žaloby žalobkyňa uvádza tieto žalobné dôvody:

nedostatok právomoci Komisie z dôvodu neexistujúceho medzištátneho významu vytýkaného miestneho protiprávneho konania,

porušenie zásady ne bis in idem, pretože Komisia ignorovala rozhodnutia vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v Belgicku, Luxembursku a Holandsku, ktoré pred začatím konania rozhodli o amnestii voči žalobkyni,

neexistencia podmienok pre solidárnu zodpovednosť žalobkyne spolu s jej dcérskymi spoločnosťami, pretože sa na protiprávnom konaní nezúčastnila, jej dcérske spoločnosti sú právne a pri hospodárskej činnosti nezávislé, ako aj preto, že pre rozšírenie zodpovednosti na žalobkyňu chýba vecné odôvodnenie,

neprimeranosť východiskových súm pre výpočet výšky pokuty v porovnaní so skutočne dotknutým objemom trhu,

neprimeranosť násobku pre odrádzanie, pretože tento sa značne odchyľuje od zaobchádzania s inými podnikmi porovnateľnej veľkosti v porovnateľných prípadoch, o ktorých bolo rozhodnuté v rovnakej dobe,

neodôvodnenosť prirážky za opakujúce sa protiprávne konanie v rámci výpočtu pokuty, z dôvodu právnych omylov pri zohľadnení predchádzajúcich pokút,

porušenie článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 (1), pretože v súvislosti s maximálnou výškou pokuty, ktorá je stanovená na 10 % obratu podniku, sa malo vychádzať len z obratu dotknutých dcérskych spoločností,

právne chybné uplatnenie oznámenia o oslobodení od pokút a znížení pokút (2), pretože pridaná hodnota spolupráce zo strany žalobkyne vo všetkých štyroch dotknutých krajinách nebola dostatočne zohľadnená.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).

(2)  Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov (Ú. v. ES C 45, s. 3; Mim. vyd. 08/002, s. 155).