7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 155/33


2007 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje ThyssenKrupp prieš Komisiją

(Byla T-150/07)

(2007/C 155/61)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: ThyssenKrupp AG (Duisburgas ir Esenas, Vokietija), atstovaujama advokatų M. Klausmann ir S. Thomas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jis susijęs su ieškove.

Nepatenkinus pirmojo reikalavimo, sumažinti ginčijamu sprendimu ieškovei solidariai paskirtą baudą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė ginčija 2007 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimą C(2007) 512 galutinis byloje COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Ginčijamu sprendimu ieškovei ir kitoms įmonėms paskirtos baudos už jų dalyvavimą kartelyje, susijusiame su liftų ir eskalatorių įrengimu ir priežiūra Belgijoje, Vokietijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose. Komisijos nuomone, šios įmonės pažeidė EB 81 straipsnį.

Pagrįsdama savo ieškinį ieškovė pateikia šiuos ieškinio pagrindus:

Komisijos kompetencijos stoka nesant priskiriamų vietinės reikšmės pažeidimų tarpvalstybinio poveikio.

Ne bis in idem principo pažeidimas, nes Komisija neatsižvelgė į sprendimą dėl amnestijos, kurį prieš administracinę procedūrą ieškovės naudai priėmė nacionalinės Belgijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų konkurencijos tarnybos.

Solidarios ieškovės atsakomybės su savo dukterinėmis bendrovėmis sąlygų nebuvimas, nes ji nedalyvavo darant pažeidimus, jos dukterinės bendrovės veikia teisiškai ir ekonomiškai nepriklausomai ir nėra jokio objektyvaus pagrindo taikyti atsakomybę ir ieškovei.

Pradinių sumų apskaičiuojant baudą neproporcingumas palyginti su faktiškai paveikta rinkos dalimi.

Atgrasymo koeficiento neproporcingumas, nes labai skyrėsi nuo taikyto kitoms panašaus dydžio įmonėms panašiais tuo pačiu metu nagrinėtais atvejais.

Baudos už pakartotiną pažeidimą skyrimo apskaičiuojant baudą nepagrįstumas dėl teisės klaidos vertinant ankstesnes baudas.

Reglamento (EB) Nr. 1/2003 (1) 23 straipsnio 2 dalies pažeidimas, nes maksimalios 10 % įmonės apyvartos baudos atžvilgiu turėjo būti atsižvelgta tik į atitinkamų dukterinių įmonių apyvartą.

Teisiniu požiūriu klaidingas Pranešimo apie atleidimą nuo baudų ir baudų sumažinimą (2) taikymas, nes buvo nepakankamai atsižvelgta į ieškovės bendradarbiavimo naudą.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1).

(2)  Komisijos pranešimas apie atleidimą nuo baudų ir baudų sumažinimą kartelių atveju (OL C 45, 2002, p. 3).