7.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 155/33


7. mail 2007 esitatud hagi — ThyssenKrupp versus komisjon

(Kohtuasi T-150/07)

(2007/C 155/61)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ThyssenKrupp AG (Duisburg und Essen, Saksamaa) (esindajad: Rechtsanwälte M. Klusmann ja S. Thomas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada vaidlustatud otsus hagejat puudutavas osas;

teise võimalusena vähendada vaidlustatud otsuses hagejale kui solidaarvõlgnikule määratud rahatrahvi suurust;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja vaidlustab komisjoni 21. veebruari 2007. aasta otsuse K(2007) 512 (lõplik) juhtumis nr COMP/E 1/38.823 PO/Elevators and Escalators. Vaidlustatud otsuses määrati hagejale ja teistele ettevõtjatele trahvid osalemise eest kartellides, millesse kuuluvad ettevõtjad tegelesid Belgias, Saksamaal, Luksemburgis ja Madalmaades liftide ja eskalaatorite paigaldamise ja hooldamisega. Komisjoni arvates rikkusid asjaomased ettevõtjad EÜ artiklit 81.

Oma hagi põhjenduseks esitab hageja järgmised väited:

Komisjoni pädevuse puudumine, kuna etteheidetav kohalik rikkumine polnud riikidevahelise tähtsusega;

rikutud on ne bis in idem põhimõtet, kuna komisjon ei arvestanud enne menetluse algatamist hageja kasuks tehtud Belgia, Luxemburgi ja Madalamaade konkurentsiasutuste amnestiaotsuseid

puudub hageja ja tema tütarettevõtjate solidaarvastutus, kuna tema ise rikkumistes ei osalenud, tema tütarettevõtjad on aga õiguslikult ja majanduslikult sõltumatud ning vastutuse laiendamine hagejale ei ole faktiliselt õigustatud;

lähtesummade ebaproportsionaalsus rahatrahvide arvutamisel võrreldes tegeliku asjaomase turuosaga;

hoiatamise kordaja ebaproportsionaalsus, kuna see erineb oluliselt suuruselt sarnaste ettevõtjate kohtlemisest samal ajal sarnastes kohtuvaidlustes tehtud otsustes;

rahatrahvi arvutamisel polnud õigustatud korduva rikkumise eest määratud lisakaristus, kuna varasemate trahvide omistamisel tehti õigusviga;

määruse (EÜ) nr 1/2003 (1) artikli 23 lõike 2 rikkumine, kuna trahvi ülemmäära osas, milleks on 10 % ettevõtja käibest, oleks tulnud lähtuda tütarettevõtjate käibest;

teatise, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (2), väär kohaldamine, kuna ei arvestatud piisavalt hageja koostöö kasulikkust kõigis neljas asjaomases riigis.


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).

(2)  Komisjoni teatis, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (EÜT 2002, C 45, lk 3; ELT eriväljaanne 08/02, lk 155).