25.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 23 april 2013

om definition av praktiska modaliteter, enhetliga format och metoder för den radiospektruminventering som fastställts i Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik

[delgivet med nr C(2013) 2235]

(Text av betydelse för EES)

(2013/195/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut nr 243/2012/EU föreskrivs en inventering av befintlig spektrumanvändning, dvs. användning både för kommersiella och offentliga ändamål. För genomförandet av inventeringen kommer en genomförandeakt att antas, vars syfte dels är att fastställa praktiska modaliteter och enhetliga format för medlemsstaternas insamling av uppgifter om befintlig spektrumanvändning och tillhandahållande av dessa till kommissionen, dels att utveckla metoder för analys av tekniktrender, framtida behov och den framtida spektrumefterfrågan på de områden av unionspolitiken som omfattas av Europeiska programmet för radiospektrumpolitik, i syfte att identifiera framväxande och potentiellt viktig användning av spektrumet, särskilt beträffande de tjänster som kan fungera inom frekvensområdet 400 MHz–6 GHz (nedan kallat det relevanta spektrumet).

(2)

Inventeringen bör göra det möjligt att identifiera frekvensband där den befintliga spektrumanvändningen kan effektiviseras, särskilt frekvensband som kan vara lämpliga för omfördelning och spektrumdelning i enlighet med de politiska mål för EU som anges i programmet för radiospektrumpolitik, i syfte att matcha tekniska utvecklingstendenser, och framtida spektrumbehov på grundval av bland annat konsumenternas och aktörernas efterfrågan inom unionens politikområden. För att kunna bidra till analysen av olika användares spektrumanvändning, dvs. kommersiell och offentlig (statlig) användning, måste detaljnivån förbättras, särskilt de kvantitativa uppgifterna om utbud och efterfrågan för vissa delar av spektrumet eller användningsområdena, eftersom de uppgifter som finns tillgängliga för närvarande varierar avsevärt, beroende på om spektrumet används för privata, kommersiella eller offentliga ändamål, och beroende på medlemsstat.

(3)

Spektruminventeringen bör byggas upp gradvis så att den inte blir alltför administrativt betungande för medlemsstaterna, samtidigt som viss prioritering är nödvändig utifrån vilken typ av användning det är fråga om, och inventeringen bör således först fokusera på de frekvensband som anges i artikel 6 i beslut nr 243/2012/EU och de frekvensband för unionspolitik som identifieras i artikel 8 i beslutet. Syftet är att göra en inventering som kontinuerligt förbättras och som kan bidra till en effektiv spektrumförvaltning av alla frekvensband som är relevanta för unionens politik; detta är avsett att uppnås genom gradvis förbättrad tillgång till och analys av uppgifter. Några av de områden där inventeringen skulle kunna komma till nytta omgående är bland annat när det gäller att identifiera minst 1 200 MHz lämpligt spektrum för trådlösa bredbandstjänster i enlighet med artikel 3 b i beslut nr 243/2012/EU samt när det gäller att öka effektivitet och flexibilitet, bland annat genom att man, när så är lämpligt, främjar kollektiv spektrumanvändning och delad spektrumanvändning i enlighet med artikel 4.1 i det beslutet.

(4)

Medlemsstaterna ska lämna in uppgifter på ett sätt så konsekvent sätt som möjligt, antingen via Europeiska kommunikationskontorets frekvensinformationssystem (EFIS), eller direkt till kommissionen, till exempel i de fall då det är fråga om uppgifter från offentliga användare och nationella myndigheter som måste behandlas selektivt eller konfidentiellt. De särskilda enhetliga formaten för insamling av uppgifter kan variera betydligt beroende på vilken typ av användning och vilket frekvensband det är fråga om, och vissa fall kan uppgifter inte finnas tillgängliga för ett särskilt enhetligt format. För att säkra att tillgängliga uppgifter ändå lämnas in till kommissionen på ett sätt som är ändamålsenligt med tanke på analysen, bör medlemsstaterna samla in uppgifterna i maskinläsbar form, så att datautbytet mellan kommissionen och EFIS kan ske i samma format.

(5)

Utöver att tillhandahålla relevanta tillgängliga uppgifter bör medlemsstaterna, tillsammans med kommissionen, inleda en samarbetsprocess för att förbättra uppgifternas kvalitet och jämförbarhet, i syfte att på lämpligt sätt göra inventeringen mer effektiv och relevant för det aktuella frekvensbandet, samt för att ta fram ett jämförbart uppgiftsformat, utan att detta medför ytterligare administrativa bördor.

(6)

Kompletterande uppgifter kan också hämtas från offentliga samråd och undersökningar. Dessutom skulle man i inventeringen kunna använda uppgifter som tillhandahålls frivilligt av medlemsstater och privata aktörer som har en permanent övervakning av spektrum för förvaltning på lokal nivå för att korskontrollera licensieringsuppgifternas giltighet, fastställa användningstätheten för vissa typer av licensförfaranden, som till exempel för licensfria frekvensband, och bedöma spektrumanvändningsnivån i hela unionen, särskilt för frekvensband med hög efterfrågan.

(7)

För att minimera medlemsstaternas skyldigheter och administrativa börda bör den metod som väljs för inventeringen i görligaste mån beakta de uppgifter som lämnas av medlemsstaterna i enlighet med kommissionens beslut 2007/344/EG av den 16 maj 2007 om harmoniserad tillgång till information om spektrumanvändningen inom gemenskapen (2). Annan information som har samlats in på frivillig bas, till exempel från undersökningar, inbegripet från Europeiska post- och telesammanslutningen, kan också användas för att fylla på med uppgifter i inventeringen.

(8)

För att göra det möjligt att fastställa vilka frekvensband som kan utnyttjas mer effektivt och som skulle lämpa sig för omfördelning eller spektrumdelning är det nödvändigt att inhämta detaljerade kunskaper om den faktiska spektrumanvändningen, vilka helst bör underbyggas av kvantitativa uppgifter. Härigenom skulle det vara möjligt att finna lösningar för att tillgodose de tekniska utvecklingstendenserna, framtida spektrumbehov och spektrumefterfrågan, vilka bör fastställas genom den analys som görs.

(9)

Inventeringsprocessen bör leda till kontinuerliga effektiviseringar vad gäller spektrumanvändningen, så att man kan tillfredsställa en efterfrågan som ständigt utvecklas i förhållande till unionens politik och den tekniska utvecklingen. På grundval av detta och för att säkra att de mål som fastställs i artikel 9.1 i beslut nr 243/2012/EU kan uppnås bör kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet. Detta bör ske med regelbundna intervall, utifrån vilken tid som krävs för analysen inom inventeringen och i vilken takt spektrumanvändningen utvecklas.

(10)

Insyn i användningen av spektrum är grundläggande för inventeringen men samtidigt omfattas inventeringen av bestämmelserna om skydd av personuppgifter, privatlivet, affärshemligheter och statshemligheter enligt EU:s lagstiftning. I de bestämmelserna ingår bland annat artikel 346.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i vilken det anges att ingen medlemsstat ska vara förpliktad att lämna sådan information vars avslöjande den anser strida mot sina väsentliga säkerhetsintressen, artikel 8 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (3), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (4), samt bilagan till kommissionens arbetsordning som reglerar hur sekretessbelagda EU-uppgifter ska hanteras, inbegripet uppgifter som har sitt ursprung inom EU eller som kommer från en medlemsstat, ett tredjeland eller en internationell organisation (5).

(11)

I enlighet med artikel 15 i beslut nr 243/2012/EU bör inventeringens effektivitet ses över för att säkerställa att de mål som anges i beslutet genomförs på ett effektivt sätt och för att kontrollera om målen behöver anpassas. Medlemsstaterna bör förse kommissionen med relevant information.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut tar största möjliga hänsyn till synpunkterna från gruppen för radiospektrumpolitik och är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs praktiska modaliteter och enhetliga format för medlemsstaternas insamling och tillhandahållande till kommissionen av uppgifter om befintlig spektrumanvändning inom frekvensområdet 400 MHz–6 GHz (nedan kallat det relevanta spektrumet) och en metod för analys av tekniktrender, framtida behov och framtida spektrumefterfrågan på unionspolitikens områden i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik.

Artikel 2

Insamling och tillhandahållande av uppgifter

För att möjliggöra att de mål som anges i artikel 9.1 i beslut nr 243/2012/EU uppnås, ska medlemsstaterna samla in uppgifter och möjliggöra elektroniskt uppgiftsutbyte med kommissionen avseende uppgifter som är tillgängliga för medlemsstaterna om nyttjanderätter och den faktiska användningen av det relevanta radiospektrumet, enligt följande system:

1.

Medlemsstaterna ska se till att den relevanta information som redan samlats in i enlighet med beslut 2007/344/EG tillhandahålls kommissionen av Europeiska kommunikationskontoret, för att minimera den administrativa bördan.

2.

Förutom uppgifterna enligt punkt 1 ska medlemsstaterna tillhandahålla kommissionen uppgifter som finns tillgängliga på nationell nivå, i den maskinläsbara form som har valts på nationell nivå, inbegripet uppgifter om offentlig spektrumanvändning, och som kommissionen behöver för att utföra sina uppgifter enligt detta beslut och beslut nr 243/2012/EU.

3.

Medlemsstaterna ska samarbeta med kommissionen för att öka andelen tillgängliga uppgifter om spektrumanvändning enligt punkt 2, särskilt genom att tillhandahålla kvantitativa uppgifter, utom om medlemsstaterna anser det omöjligt mot bakgrund av nationella förhållanden, om antal sändare, användningstid, koordinater och lokaliseringsuppgifter som visar spektrumanvändningens geografiska omfattning samt om utnyttjad teknik och delningsvillkor; uppgifterna ska tillhandahållas i ett format som är jämförbart mellan medlemsstaterna. För att minska den administrativa bördan ska uppgifter om de frekvensband som är relevanta för genomförandet av de mål som fastställs i beslut nr 243/2012/EU, i enlighet med yttrandet från gruppen för radiospektrumpolitik, samlas in först och tillhandahållas i enlighet med denna artikel. Uppgifter om alla frekvensband inom det relevanta spektrumet ska samlas in och tillhandahållas av medlemsstaterna steg för steg fram till den 31 december 2015.

Artikel 3

Identifiering av framtida spektrumefterfrågan

1.   För att bidra till att identifiera den framtida efterfrågan på spektrum och vilka specifika frekvensband som bäst skulle kunna tillgodose framtida behov och spektrumefterfrågan, samtidigt som största möjliga hänsyn tas till yttrandet från gruppen för radiospektrumpolitik, ska kommissionen analysera alla uppgifter som inhämtas i enlighet med artikel 2 eller på annat sätt, som genom offentliga samråd och undersökningar, och härvid ska hänsyn tas till följande:

Den befintliga användningens tekniska effektivitet.

Den befintliga användningens ekonomiska effektivitet, vilken erhålls genom att det görs jämförelser mellan enskilda frekvensbands möjligheter att tillgodose framtida behov.

Den socioekonomiska inverkan på befintliga användare av de relevanta frekvensbanden och angränsande frekvensband.

2.   Den analys som avses i punkt 1 ska syfta till att kartlägga tekniska utvecklingstendenser, framtida behov och spektrumefterfrågan inom unionens politikområden med avseende på tillämpningar som är grupperade efter tekniska egenskaper och funktioner enligt del I i bilagan, samt till att identifiera betydande utveckling och potentiella användningsområden för spektrum. Analysen ska, när så är nödvändigt och möjligt, innehålla åtminstone de uppgifter som anges i del II i bilagan. Kommissionen ska säkerställa insyn genom workshops eller offentliga samråd.

Artikel 4

Rapport till Europaparlamentet och rådet

1.   Kommissionen ska samla resultaten av de analyser som genomförts i enlighet med detta beslut och de uppgifter som anges i del II i bilagan i regelbundna rapporter som ska lämnas in enligt artikel 9.4 i beslut nr 243/2012/EU.

2.   För att göra det möjligt att uppnå målen i artikel 9.1 i beslut nr 243/2012/EU, och med utgångspunkt i analysen av tekniska utvecklingstendenser, framtida behov och spektrumefterfrågan tillsammans med en analys av de uppgifter som samlats in enligt artikel 2 i detta beslut, får kommissionen i sina rapporter inbegripa förslag till hur de identifierade behoven kan tillgodoses samtidigt som spektrumanvändningens effektivitet maximeras, med hänsyn tagen till eventuella nackdelar (inklusive kostnader för användare, tillverkare och unionens respektive medlemsstatens budget) och med hänsyn tagen till eventuella fördelar, samt en samlad analys av förslagens effekter.

Artikel 5

Sekretess och konfidentiell information

Medlemsstaterna och kommissionen ska säkra skydd av uppgifter som betraktas som konfidentiella eller sekretessbelagda av en medlemsstat, en internationell institution, kommissionen eller någon tredje part i enlighet med EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, särskilt uppgifter av följande slag:

Affärshemligheter,

personuppgifter,

information som rör allmän säkerhet och försvar.

Detta ska inte påverka de behöriga myndigheternas rätt att lämna ut uppgifter i enlighet med nationell lagstiftning och om detta är väsentligt för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Utlämnandet av uppgifter ska stå i proportion till omständigheterna och göras med beaktande av den berörda partens legitima intresse av att skydda uppgifterna i fråga.

Artikel 6

Översyn

För att bistå kommissionen vid rapporteringen om hur radiospektruminventeringen fungerar ska medlemsstaterna förse kommissionen med information om tillämpningen av detta beslut och dess ändamålsenlighet.

Artikel 7

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 april 2013.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Vice ordförande


(1)  EUT L 81, 21.3.2012, s. 7.

(2)  EUT L 129, 17.5.2007, s. 67.

(3)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(4)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(5)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.


BILAGA

DEL I

Tillämpningsgrupper

Följande tillämpningsgrupper är relevanta för kommissionens analys av tendenser, behov och efterfrågan och innebär ingen begränsning av de tillämpningsvillkor som medlemsstaterna tillämpar när de tillhandahåller uppgifter. Dessa grupper är avsedda att tjäna som utgångspunkt för en strukturerad bedömning av spektrumanvändningen utifrån liknande tekniska egenskaper och funktioner och kan, om lämpligt vidareutvecklas med avseende på bedömningen av tekniska utvecklingstendenser, framtida behov och spektrumefterfrågan.

1.

Luftfart, sjöfart och civil radiolokalisering och navigeringssystem

2.

Radio- och TV-sändning (land)

3.

Mobiltelefoni/trådlösa bredbandstjänster

4.

Försvarssystem

5.

Fasta förbindelser

6.

Intelligenta transportsystem (ITS)

7.

Meteorologi

8.

PMR/PAMR

9.

PMSE

10.

PPDR

11.

Radioastronomi

12.

Satellitsystem

13.

Kortdistansutrustning (SRD)

14.

WLAN/RLAN

DEL II

Innehåll i den rapport som ska lämnas till kommissionen i enlighet med artikel 4

Den rapport som kommissionen ska lägga fram i enlighet med artikel 9.4 i beslut nr 243/2012/EU, ska om så är möjligt beroende på nivån på de uppgifter som samlats in, åtminstone innehålla uppgifter om följande:

1.

Tekniktrender när det gäller användningen av det relevanta spektrumet inom de av unionens politikområden som omfattas av programmet för radiospektrumpolitik.

2.

Framtida behov och spektrumefterfrågan.