25.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 23. aprīlis),

ar ko nosaka praktiskus aspektus, vienotus formātus un metodiku attiecībā uz radiofrekvenču spektra uzskaiti, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2235)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/195/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmumu Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (1), un jo īpaši tā 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu Nr. 243/2012/ES ir izveidota spektra pašreizējo lietojumu uzskaite komerciāliem un publiskiem mērķiem. Minētās uzskaites īstenošanas nolūkā ir jāpieņem īstenošanas akts, lai, no vienas puses, izstrādātu praktiskos aspektus un vienotus formātus tādu datu par spektra pašreizējiem lietojumiem vākšanai un sniegšanai, ko dalībvalstis vāc un sniedz Komisijai, un, no otras puses, izstrādātu analīzes metodiku tehnoloģiju tendencēm, nākotnes vajadzībām un spektra pieprasījumam politikas jomās, uz ko attiecas radiofrekvenču spektra politikas programma (RSPP), lai apzinātu topošos un potenciālos spektra nozīmīgus lietojumus, jo īpaši frekvenču joslā no 400 MHz līdz 6 GHz (turpmāk “attiecīgais spektrs”).

(2)

Minētajai uzskaitei būtu jāpalīdz apzināt spektra joslas, kurās esošo spektra lietojumu efektivitāti varētu uzlabot, jo īpaši tās joslas, kas varētu būt piemērotas spektra sadalījuma pārskatīšanai un spektra koplietošanai, lai atbalstītu RSPP izklāstītās ES politikas jomas, pielāgotos tehnoloģiju tendencēm un vajadzībām pēc spektra nākotnē, pamatojoties arī uz patērētāju un operatoru pieprasījumu, Savienības politikas jomās. Lai palīdzētu analizēt dažādus spektra lietojumu veidus gan privāto lietotāju, t. i., lielākoties komerciālo, gan publisko lietotāju, t. i., lielākoties valsts iestāžu, būtu jāuzlabo detalizācijas līmenis, jo īpaši attiecībā uz pieejamiem kvantitatīviem datiem par piedāvājumu un pieprasījumu noteiktām spektra daļām vai lietojumiem, jo pieejamie dati šobrīd ievērojami atšķiras atkarībā no tā, vai attiecīgo spektru izmanto komerciāliem, privātiem vai publiskiem nolūkiem, un katrā dalībvalstī tie ir citādi.

(3)

Spektra uzskaite būtu jāveido progresīvi, lai mazinātu dalībvalstu administratīvo slogu, tomēr būtu jānosaka vairākas prioritātes atkarībā no lietojuma veida, visupirms koncentrējoties uz Lēmuma Nr. 243/2012/ES 6. pantā noteiktajām frekvenču joslām un tām frekvenču joslām, uz kurām attiecas minētā lēmuma 8. pantā noteiktās Savienības politikas jomas. Mērķis ir izveidot uzskaiti, ko pastāvīgi uzlabotu un kas palīdzētu panākt spektra efektīvu pārvaldību visās joslās, uz kurām attiecas Savienības politikas jomas, pakāpeniski uzlabojot datu pieejamību un analīzi. Kā daži no steidzamākajiem uzskaites ieguldījumiem būtu jānosaka vismaz 1 200 MHz piemērota spektra apzināšana bezvadu platjoslas pakalpojumiem, kā norādīts Lēmuma Nr. 243/2012/ES 3. panta b) punktā, kā arī efektivitātes un elastīguma palielināšana, vajadzības gadījumā arī sekmējot spektra kopīgu izmantošanu un koplietošanu, kā tiek aicināts minētā Lēmuma 4. panta 1. punktā.

(4)

Dalībvalstīm dati būtu jāsniedz pēc iespējas konsekventāk, izmantojot vai nu Eiropas Radiosakaru biroja Frekvenču informācijas sistēmu (EFIS), vai tiešā veidā tos iesniedzot Komisijai, piemēram, tādos gadījumos, kad no publiskajiem lietotājiem un valsts iestādēm savāktie dati paredzēti ierobežotai vai konfidenciālai lietošanai. Specifiski datu vākšanas vienotie formāti var ievērojami atšķirties atkarībā no lietojuma veida un attiecīgās frekvenču joslas, un atsevišķos gadījumos dati var nebūt pieejami specifiskā vienotajā formātā. Tomēr, lai nodrošinātu pieejamo datu efektīvu sniegšanu Komisijai analizēšanas nolūkiem, dalībvalstīm būtu jāsavāc dati mašīnlasāmā formātā, lai nodrošinātu, ka Komisija un EFIS apmainās ar vienāda formāta elektroniskajiem datiem.

(5)

Tāpat kā tās sniedz attiecīgos pieejamos datus, dalībvalstīm kopā ar Komisiju būtu jāsadarbojas, lai uzlabotu datu kvalitāti un salīdzināmību, lai veicinātu uzskaites efektivitāti, kas atbilstu konkrētajai specifiskajai joslai, un datiem nodrošinātu salīdzināmu formātu, neradot vēl lielāku administratīvo slogu.

(6)

Papildu datus varētu iegūt arī publiskās konsultācijās un pētījumu rezultātā. Turklāt uzskaitē varētu izmantot datus, kurus brīvprātīgi sniegušas dalībvalstis un privātpersonas, kas pastāvīgi uzrauga spektru, lai spektru pārvaldītu vietējā mērogā, veiktu licencēšanas datu derīguma vispārēju pārbaudi, noteiktu izmantošanas biežumu atsevišķos atļauju izsniegšanas shēmu veidos, piemēram, bezlicenču joslās, un novērtētu spektra izmantošanas intensitāti visā Savienībā, jo īpaši joslās, pēc kurām ir liels pieprasījums.

(7)

Lai līdz minimumam samazinātu administratīvo slogu un dalībvalstu pienākumus, izvēlētajai uzskaites metodikai pēc iespējas būtu jāņem vērā dalībvalstu sniegtie dati saskaņā ar Komisijas 2007. gada 16. maija Lēmumu 2007/344/EK par harmonizētu informācijas pieejamību attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanu Kopienā (2). Lai vēl vairāk aizpildītu uzskaiti, varētu arī izmantot papildu informāciju, kas iegūta, veicot brīvprātīgus pasākumus, piemēram, pētījumus, tajā skaitā, Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences sniegto informāciju.

(8)

Tādu frekvenču joslu apzināšanai, kuras varētu izmantot efektīvāk un kuras būtu piemērotas spektra sadalījuma pārskatīšanai vai koplietošanai, nepieciešamas padziļinātas zināšanas par spektra pašreizējo izmantošanu, ko būtu vēlams pierādīt ar kvantitatīviem datiem. Tāda veida apzināšana palīdzētu rast risinājumus, lai apmierinātu tehnoloģiju tendences, nākotnes vajadzības un spektra pieprasījumu, ko apzinātu saskaņā ar veicamo analīzi.

(9)

Uzskaites procesa rezultātā spektra efektīvai izmantošanai būtu pastāvīgi jāuzlabojas, lai apmierinātu pastāvīgās attīstības prasības saistībā ar Savienības politikas jomām un ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību. Pamatojoties uz to un lai sasniegtu Lēmuma Nr. 243/2012/ES 9. panta 1. punktā izklāstītos mērķus, Komisija sniegtu ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei. Tas notiktu regulāri, atkarībā no laikposma, kas nepieciešams uzskaites analīzes veikšanai, kā arī no spektra izmantošanas attīstības ātruma.

(10)

Kaut arī spektra izmantošanas pārredzamība uzskaitei ir būtiska, saskaņā ar ES tiesībām tai piemēro personas datu un privātuma aizsardzību, uzņēmējdarbības konfidencialitātes un valsts noslēpuma statusu. Minētajos noteikumos ietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 346. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ar ko dalībvalstīm ir atļauts nesniegt informāciju, kuras izpaušanu tās atzīst par būtisku savas drošības interešu apdraudējumu; Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmuma Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) 8. pants (3); Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentu publiskumu (4); kā arī Komisijas Reglamenta, ar ko pārvalda ES klasificētās informācijas apstrādi, tajā skaitā informāciju, kas sagatavota ES vai saņemta no dalībvalstīm, trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, pielikums (5).

(11)

Saskaņā ar Lēmuma Nr. 243/2012/ES 15. pantu uzskaites efektivitāte laiku pa laikam būtu jāpārskata, lai nodrošinātu, ka minētajā lēmumā uzskaitītie mērķi tiek īstenoti efektīvi, un pārbaudītu, vai tie ir jāpielāgo. Dalībvalstīm attiecīgā informācija būtu jādara zināma Komisijai.

(12)

Šajā lēmumā noteiktajos pasākumos īpaši ņemts vērā Radiofrekvenču spektra politikas grupas viedoklis un tiek ievērots Radiofrekvenču spektra komitejas atzinums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Mērķis

Šis lēmums nosaka praktiskos aspektus un vienotus formātus datu vākšanai un sniegšanai Komisijai, ko par spektra no 400 MHz līdz 6 GHz (turpmāk – attiecīgais spektrs) pašreizējo izmantošanu veic dalībvalstis, un arī analīzes metodiku tehnoloģiju tendencēm, spektra nākotnes vajadzībām un pieprasījumam Savienības politikas jomās saskaņā ar Lēmuma Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas daudzgadu programmu, 9. pantu.

2. pants

Datu vākšana un sniegšana

Lai īstenotu Lēmuma Nr. 243/2012/ES 9. panta 1. punktā noteiktos mērķus, dalībvalstis vāc datus un nodrošina elektronisko datu apmaiņu ar Komisiju, kas tām pieejami par attiecīgā spektra lietošanas tiesībām un tā faktisko izmantošanu, saskaņā ar turpmākajiem noteikumiem.

1)

Dalībvalstis nodrošina, ka Eiropas Radiosakaru birojs attiecīgo informāciju, kas līdz šim ir savākta atbilstīgi Lēmumam 2007/344/EK, iesniedz Komisijai, lai samazinātu administratīvo slogu.

2)

Papildus 1. punktā norādītajiem datiem dalībvalstis Komisijai sniedz datus valsts izvēlētā mašīnlasāmā formātā, ja valsts mērogā tādi ir pieejami, tajā skaitā datus par spektra publisku izmantošanu, un kuri ir nepieciešami, lai Komisija pildītu savu pienākumu saskaņā ar šo lēmumu un Lēmumu Nr. 243/2012/ES.

3)

Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, lai palielinātu par spektra izmantošanu pieejamo datu apjomu atbilstīgi 2. punktam, jo īpaši sniedzot tādus kvantitatīvus datus (ja vien tās neuzskata, ka tas nav iespējams, ņemot vērā iekšzemes apstākļus) kā raidītāju skaitu, izmantošanas ilgumu un koordinātas vai informāciju par atrašanās vietu, kurā parādīts spektra izmantošanas ģeogrāfiskais aptvērums, kā arī izmantotās tehnoloģijas un koplietošanas nosacījumi, un tam visam jābūt visās dalībvalstīs salīdzināmā formātā. Lai samazinātu administratīvo slogu, datus par tām joslām, uz kurām attiecas Lēmumā Nr. 243/2012/ES izklāstīto mērķu īstenošana, ņemot vērā Radiofrekvenču spektra politikas grupas atzinumu, vāc un iesniedz saskaņā ar šo pantu vispirms. Datus par visām attiecīgā spektra frekvenču joslām dalībvalstis vāc pakāpeniski un iesniedz līdz 2015. gada 31. decembrim.

3. pants

Spektra nākotnes pieprasījuma apzināšana

1.   Lai palīdzētu apzināt spektra nākotnes pieprasījumu, kā arī specifiskas spektra joslas, kuras vislabāk varētu apmierināt nākotnes vajadzības un spektra pieprasījumu, tajā pašā laikā īpaši ņemot vērā Radiofrekvenču spektra politikas grupas atzinumu, Komisija analizē visus saskaņā ar 2. pantu vai citā veidā, piemēram, publiskās konsultācijās un pētījumos, savāktos datus, ņemot vērā:

pašreizējās izmantošanas tehnisko efektivitāti,

pašreizējās izmantošanas ekonomisko efektivitāti salīdzinājumā ar iespējām un variantiem, kas iespējami atsevišķās joslās nākotnes vajadzību apmierināšanai,

sociālekonomisko ietekmi uz pašreizējiem attiecīgo joslu un blakusjoslu lietotājiem.

2.   Šā panta 1. punktā norādītās analīzes mērķis ir apzināt tehnoloģiju tendences, nākotnes vajadzības un spektra pieprasījumu Savienības politikas jomās attiecībā uz lietojumiem, kas pielikuma I daļā sagrupēti pēc līdzīgiem tehniskiem raksturojumiem un funkcionalitātes, un arī apzināt nozīmīgus topošos un potenciālos spektra lietojumus. Minētajā analīzē, ja tas ir nepieciešams un iespējams, ietver vismaz pielikuma II daļā uzskaitīto informāciju. Komisija nodrošina pārredzamību, rīkojot seminārus vai publiskas konsultācijas.

4. pants

Ziņošana Eiropas Parlamentam un Padomei

1.   Komisija saskaņā ar šo Lēmumu veiktās analīzes rezultātus un pielikuma II daļā uzskaitīto informāciju ietver regulārajos ziņojumos, kurus iesniedz saskaņā ar Lēmuma Nr. 243/2012/ES 9. panta 4. punktu.

2.   Lai sasniegtu Lēmuma Nr. 243/2012/ES 9. panta 1. punktā norādītos mērķus un ņemot vērā tehnoloģiju tendenču, nākotnes vajadzību un spektra pieprasījuma analīzi kopā ar to datu analīzi, kas savākti saskaņā ar šā lēmuma 2. pantu, Komisija minētajos ziņojumos var ietvert iespējamus specifiskus risinājumus apzināto vajadzību apmierināšanai un spektra izmantošanas efektivitātes maksimālai palielināšanai, ņemot vērā trūkumus (tajā skaitā, no vienas puses, lietotāju, ražotāju un Savienības finanšu budžeta izmaksas un, no otras puses, attiecīgo dalībvalstu izmaksas) un ieguvumus, tajā skaitā minēto risinājumu vispārējās ietekmes analīzi.

5. pants

Konfidencialitāte un klasificētā informācija

Dalībvalstis un Komisija nodrošina tādas informācijas aizsardzību, ko kāda dalībvalsts, starptautiska iestāde, Komisija vai jebkura trešā puse saskaņā ar ES un valsts tiesību aktiem uzskata par konfidenciālu vai klasificētu, jo īpaši šādu informāciju:

konfidenciālu komerciālo informāciju,

informāciju saistībā ar privātuma aizsardzību un

informāciju saistībā ar valsts drošību un aizsardzību.

Tas neskar attiecīgo iestāžu tiesības izpaust informāciju gadījumos, kad to atļauj valsts likums un šī informācijas izpaušana ir būtiska tās pienākumu izpildei. Tāda informācijas izpaušana ir samērīga, un ņem vērā attiecīgās puses likumīgās intereses saistībā ar jebkādas iepriekšminētās informācijas aizsardzību.

6. pants

Pārskatīšana

Lai palīdzētu Komisijai ziņot par radiofrekvenču spektra uzskaites norisi, dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju par šā lēmuma piemērošanu un efektivitāti.

7. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietniece

Neelie KROES


(1)  OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.

(2)  OV L 129, 17.5.2007., 67. lpp.

(3)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

(5)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.


PIELIKUMS

I   DAĻA

Lietojumu grupas

Norādītās lietojumu grupas attiecas uz Komisijas veicamo tendenču, vajadzību un pieprasījuma analīzi, un tās neierobežo lietojumu nosaukumus, ko izmanto dalībvalstis, sniedzot datus. Norādītās grupas ir paredzētas, lai nodrošinātu sākuma punktu spektra izmantošanas strukturētam izvērtējumam ar līdzīgiem tehniskiem raksturojumiem un funkcionalitāti, un tās pēc nepieciešamības var attīstīt tālāk, izvērtējot tehnoloģiju tendences, nākotnes vajadzības un spektra pieprasījumu:

1)

gaisa kuģniecības, jūras un civilās radiolokācijas un navigācijas sistēmas;

2)

apraide (zemes);

3)

šūnu/BWA;

4)

aizsardzības sistēmas;

5)

fiksētie savienojumi;

6)

intelektiskās transporta sistēmas (ITS);

7)

meteoroloģija;

8)

PMR/PAMR;

9)

PMSE;

10)

PPDR;

11)

radioastronomija;

12)

satelītu sistēmas;

13)

maza darbības attāluma ierīces (SRD);

14)

WLAN/RLAN.

II   DAĻA

Komisijas iesniedzamā ziņojuma saturs saskaņā ar 4. pantu

Ja ir iespējams, Komisijas ziņojumā, kas jāiesniedz saskaņā ar Lēmuma Nr. 243/2012/ES 9. panta 4. punktu, atkarībā no savākto datu apjoma iekļauj vismaz šādu informāciju:

1)

tehnoloģiju tendenču stāvoklis attiecīgā spektra izmantošanai Savienības politikas jomās, uz ko attiecas Radiofrekvenču spektra politikas programma;

2)

nākotnes vajadzības un spektra pieprasījums.