25.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2013,

monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 243/2012/EU edellytettyyn radiotaajuuskartoitukseen liittyvien käytännön menettelytapojen, yhdenmukaisten mallien ja menetelmien määrittelemisestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2235)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/195/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 243/2012/EU (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä N:o 243/2012/EU edellytetään kartoitusta, joka koskee taajuuksien nykyistä käyttöä sekä kaupallisiin että julkisiin tarkoituksiin. Kartoituksen toteuttamiseksi on hyväksyttävä täytäntöönpanosäädös, jossa yhtäältä laaditaan käytännön menettelytavat ja yhdenmukaiset mallit, joita jäsenvaltiot käyttävät kootessaan ja toimittaessaan komissiolle tietoja taajuuksien nykyisestä käytöstä, ja toisaalta menetelmät, joilla tutkitaan teknologian kehityssuuntauksia ja taajuuksiin liittyviä tulevia tarpeita ja taajuuksien kysyntää radiotaajuuspoliittisen ohjelman kattamilla aloilla, jotta voidaan kartoittaa kehittyviä ja mahdollisesti merkittäviä taajuuksien käyttömahdollisuuksia etenkin taajuusalueella 400 MHz–6 GHz, jäljempänä ’asianomainen taajuusalue’.

(2)

Kartoitus auttaa yksilöimään ne taajuuskaistat, joilla taajuuksien nykykäyttöä voitaisiin tehostaa; tämä koskee erityisesti taajuuskaistoja, joita voitaisiin jakaa uudelleen tai jotka soveltuisivat yhteiskäyttöön. Näin tuettaisiin radiotaajuuspoliittisessa ohjelmassa vahvistettuja EU:n politiikkoja, jotta voidaan vastata teknologian kehitykseen ja kuluttajien ja operaattorien suunnalta tulevaan kysyntään pohjautuviin tuleviin taajuustarpeisiin unionin politiikanaloilla. Jotta olisi helpompi analysoida yksityisten – pääosin kaupallisten – ja julkisten – viranomaisten – erityyppisiä taajuuksien käyttötapoja, on tarpeen parantaa etenkin tiettyihin taajuuksien käytön osa-alueisiin liittyvää tarjontaa ja kysyntää koskevia määrällisiä tietoja, koska tätä nykyä tarjolla olevat tiedot vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, käytetäänkö taajuutta yksityisiin, kaupallisiin vai julkisiin tarkoituksiin; vaihtelua esiintyy myös jäsenvaltioiden välillä.

(3)

Taajuuskartoitus olisi rakennettava vähitellen, jotta voidaan keventää jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta, mutta lisäksi tarvitaan käytön tyyppiin perustuvaa priorisointia siten, että ensiksi keskitytään päätöksen N:o 243/2012/EU 6 artiklassa yksilöityihin taajuuksiin ja saman päätöksen 8 artiklassa yksilöityihin taajuuksiin, jotka liittyvät unionin politiikka-aloihin. Tarkoituksena on laatia kartoitus, jota parannetaan jatkuvasti ja joka voi auttaa pääsemään siihen, että kaikkia unionin politiikka-alojen kannalta merkityksellisiä taajuuskaistoja hallinnoidaan tehokkaasti, kun tietojen saatavuus ja analysointi vähittäin paranevat. Kiireellisimpiin kartoituksen pohjalta suoritettaviin tehtäviin pitäisi kuulua vähintään 1 200 MHz:n laajuisen taajuusalueen eritteleminen langattomia laajakaistapalveluja varten, kuten päätöksen N:o 243/2012/EU 3 artiklan b alakohdassa säädetään, samoin kuin tehokkuuden ja joustavuuden lisääminen muiden muassa edistämällä tapauksen mukaan taajuuksien yhteiskäyttöä ja muunlaista rinnakkaista hyödyntämistä, kuten kyseisen päätöksen 4 artiklan 1 kohdassa peräänkuulutetaan.

(4)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava tietoja mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla: joko Euroopan radioviestintätoimiston EFIS-järjestelmän kautta tai suoraan komissiolle, kun on kyse esimerkiksi siitä, että julkisilta käyttäjiltä ja kansallisilta viranomaisilta koottuja tietoja on käsiteltävä turvaluokitellusti tai luottamuksellisesti. Tiedonkeruussa käytettävät yhdenmukaiset mallit voivat vaihdella huomattavasti sen mukaan, millaisesta taajuuskaistan käytöstä on kyse, eikä tietoja tietyissä tapauksissa välttämättä ole saatavilla yhdenmukaisen mallin mukaisina. Jotta kuitenkin voitaisiin varmistaa, että tiedot toimitetaan komissiolle analysoinnin kannalta tehokkaasti, jäsenvaltioiden olisi koottava ne koneellisesti luettavissa olevassa muodossa, jotta voidaan käyttää samaa sähköistä tiedonsiirtomuotoa sekä komission että EFIS:n tapauksessa.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi paitsi toimitettava käytettävissä olevat asiaankuuluvat tiedot myös tehtävä komission kanssa yhteistyötä, jolla parannetaan tietojen laatua ja vertailtavuutta, tehostetaan kartoituksen toimivuutta kulloisenkin taajuuskaistan mukaan ja pyritään löytämään tiedoille vertailukelpoinen muoto kuitenkaan lisäämättä hallinnollista rasitetta.

(6)

Tietoja voitaisiin hankkia myös julkisten kuulemisten ja selvitysten kautta. Kartoituksessa voitaisiin lisäksi käyttää taajuuksia jatkuvasti seuraavien jäsenvaltioiden ja yksityisten tahojen vapaaehtoisesti toimittamia tietoja taajuuksien hallinnoimiseksi paikallisesti, toimilupatietojen oikeellisuuden tarkastamiseksi, tiettyjen valtuutusjärjestelyjen alaisten, kuten toimiluvasta vapautettujen taajuuksien, käytön määrittämiseksi ja sen arvioimiseksi, missä määrin unionissa käytetään paljon kysyttyjä taajuuskaistoja.

(7)

Jotta jäsenvaltioiden hallinnollinen rasite ja velvoitteet pysyisivät mahdollisimman keveinä, kartoitusta varten valitussa menetelmässä olisi otettava mahdollisimman pitkälti huomioon ne tiedot, joita jäsenvaltiot toimittavat taajuuksien käyttöä yhteisössä koskevien tietojen yhdenmukaisesta saatavuudesta 16 päivänä toukokuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/344/EY (2) mukaisesti. Kartoituksen täydentämiseen voitaisiin käyttää myös vapaaehtoisesti koottuja tietoja, kuten Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssin ja muiden tahojen laatimia selvityksiä.

(8)

Jotta voidaan kartoittaa sellaiset taajuuskaistat, joita voitaisiin käyttää tehokkaammin ja jotka soveltuisivat uudelleenjakoon tai yhteiskäyttöön, tarvitaan tarkkoja tietoja taajuuksien todellisesta käytöstä mieluiten määrällisten tietojen tukemana. Tämä auttaisi sellaisten ratkaisujen löytämisessä, joissa otettaisiin huomioon teknologian kehitys, tulevat tarpeet ja niiden taajuuksien kysyntä, jotka yksilöitäisiin tulevan analyysin perusteella.

(9)

Kartoituksen kehittämisen ansiosta pitäisi pystyä jatkuvasti tehostamaan taajuuksien käyttöä siten, että voidaan vastata unionin politiikka-aloihin liittyvän kysynnän jatkuvaan kehitykseen ja ottaa huomioon teknologian kehitys. Tämän pohjalta ja päätöksen N:o 243/2012/EU 9 artiklan 1 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi komissio antaisi kertomuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksia annettaisiin säännöllisesti sen mukaan, miten paljon aikaa kartoituksen analysoiminen vaatii ja miten nopeasti taajuuksien käyttö muuttuu.

(10)

Kartoituksen kannalta on toki olennaista, että taajuuksien käyttö on läpinäkyvää, mutta kuitenkin on otettava huomioon EU:n lainsäädännössä vahvistettu henkilötietojen, liikesalaisuuksien ja valtionsalaisuuksien suoja. Tällöin on otettava huomioon muiden muassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 346 artiklan 1 kohdan a alakohta, jonka mukaan mikään jäsenvaltio ei ole velvollinen antamaan tietoja, joiden ilmaisemisen se katsoo keskeisten turvallisuusetujensa vastaiseksi, Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (3) (radiotaajuuspäätös) 8 artikla, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (4) ja komission sisäisten menettelysääntöjen liite, jolla säännellään EU:n turvaluokiteltujen tietojen käsittelyä; näihin tietoihin sisältyvät tiedot, jotka ovat peräisin EU:sta tai jotka on saatu jäsenvaltioista, kolmansista maista tai kansainvälisiltä järjestöiltä (5).

(11)

Päätöksen N:o 243/2012/EU 15 artiklan mukaisesti kartoituksen toimivuutta olisi tarkasteltava aika ajoin, jotta voidaan varmistaa, että päätöksessä luetellut tavoitteet toteutetaan tehokkaasti, ja selvittää, pitäisikö niitä muuttaa. Jäsenvaltioiden pitäisi toimittaa komissiolle tarvittavat tiedot.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyissä toimenpiteissä otetaan erittäin tarkoin huomioon radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän näkemykset, ja ne ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tavoite

Monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta annetun päätöksen N:o 243/2012/EU 9 artiklan mukaisesti tässä päätöksessä vahvistetaan käytännön menettelytavat ja yhdenmukaiset mallit, joita jäsenvaltiot käyttävät kootessaan ja toimittaessaan komissiolle tietoja taajuusalueen 400 MHz–6 GHz, jäljempänä ’asianomainen taajuusalue’, taajuuksien nykyisestä käytöstä, ja menetelmät, joilla tutkitaan teknologian kehityssuuntauksia ja tulevia taajuustarpeita ja tulevaa taajuuskysyntää unionin politiikka-aloilla.

2 artikla

Tietojen kokoaminen ja toimittaminen

Jotta päätöksen N:o 243/2012/EU 9 artiklan 1 kohdan tavoitteet voidaan saavuttaa, jäsenvaltioiden on koottava ja toimitettava komissiolle sähköistä tiedonsiirtoa käyttäen tietoja, joita niillä on asianomaisen taajuusalueen käyttöoikeuksista ja todellisesta käytöstä; tällöin on noudatettava seuraavia järjestelyjä:

1)

Hallinnollisen rasitteen pitämiseksi mahdollisimman pienenä jäsenvaltioiden on varmistettava, että Euroopan radioviestintätoimisto toimittaa komissiolle asiaan liittyvät tiedot, joita jo kootaan päätöksen 2007/344/EY nojalla.

2)

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sellaiset kansallisella tasolla mahdollisesti saatavilla olevat tiedot kansallisella tasolla valitussa koneellisesti luettavissa olevassa muodossa, mukaan luettuina tiedot taajuuksien julkisesta käytöstä, joita komissio tarvitsee pystyäkseen suorittamaan sille tämän päätöksen ja päätöksen N:o 243/2012/EU nojalla kuuluvat tehtävät.

3)

Jäsenvaltioiden on tehtävä komission kanssa yhteistyötä 2 kohdan mukaisesti toimitettavien taajuuksien käyttöä koskevien tietojen lisäämiseksi etenkin toimittamalla määrällisiä tietoja, elleivät ne katso sen olevan kansallisten olosuhteiden vuoksi mahdotonta, esimerkiksi lähettimien määrästä ja käytön ajallisesta kestosta, koordinaatit ja sijaintitiedot, joista käy ilmi taajuuksien käytön maantieteellinen laajuus, samoin kuin tiedot käytössä olevasta teknologiasta ja yhteiskäytön ehdoista; tällöin on käytettävä vertailukelpoista muotoa kaikissa jäsenvaltioissa. Hallinnollisen rasituksen rajoittamiseksi kootaan ja toimitetaan tämän artiklan mukaisesti ottaen huomioon radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän lausunto ensiksi tiedot niistä taajuuskaistoista, joilla on merkitystä päätöksessä N:o 243/2012/EU vahvistettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Jäsenvaltioiden on koottava ja toimitettava tiedot kaikista asianomaisen taajuusalueen taajuuskaistoista vaiheittain 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä.

3 artikla

Taajuuksien tulevan kysynnän määrittäminen

1.   Taajuuksien tulevan tarpeen ja sellaisten taajuuskaistojen määrittämiseksi, jotka parhaiten soveltuisivat taajuuksien tuleviin tarpeisiin ja kysyntään vastaamiseen, komissio analysoi – ottaen erittäin tarkoin huomioon radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän lausunnon – kaikki 2 artiklan mukaisesti tai muutoin, esimerkiksi julkisten kuulemisten ja selvitysten kautta kootut tiedot ottaen huomioon seuraavat:

nykyisen käytön tekninen tehokkuus,

nykyisen käytön taloudellinen tehokkuus vertailemalla yksittäisiin kaistoihin liittyviä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tuleviin tarpeisiin vastaamiseksi,

sosioekonomiset vaikutukset asianomaisten ja viereisten kaistojen nykyisiin käyttäjiin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla analyysillä on pyrittävä selvittämään teknologian kehityssuuntia ja taajuuksien tulevia tarpeita ja kysyntää suhteessa sovelluksiin, jotka ryhmitellään samanlaisten teknisten ominaisuuksiensa ja toiminteidensa mukaan liitteessä olevassa I osassa, sekä määrittämään merkittäviä taajuuksien kehittyviä ja mahdollisia käyttötapoja. Analyysin on tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan sisällettävä ainakin liitteessä olevassa II osassa luetellut tiedot. Komissio huolehtii toiminnan läpinäkyvyydestä järjestämällä seminaareja tai julkisia kuulemisia.

4 artikla

Kertomukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle

1.   Komissio sisällyttää tämän päätöksen mukaisesti tehdyn analyysin tulokset ja liitteessä olevassa II osassa luetellut tiedot säännöllisesti laadittaviin kertomuksiin, jotka se toimittaa päätöksen N:o 243/2012/EU 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.   Päätöksen N:o 243/2012/EU 9 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ottaen huomioon teknologian kehityssuuntausten ja taajuuksien tulevien tarpeiden ja kysynnän analyysin yhdessä tämän päätöksen 2 artiklan mukaisesti koottujen tietojen analyysin kanssa komissio voi sisällyttää näihin kertomuksiin mahdollisia vaihtoehtoja, joilla vastattaisiin määritettyihin tarpeisiin ja maksimoitaisiin taajuuksien käytön tehokkuus, ottaen huomioon kielteiset vaikutukset (kuten käyttäjille, valmistajille ja unionin ja asianomaisten jäsenvaltioiden talousarvioille aiheutuvat kustannukset) ja hyödyt, mukaan luettuna näiden vaihtoehtojen kokonaisvaikutusten analyysi.

5 artikla

Luottamuksellisuus ja turvaluokitellut tiedot

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat jäsenvaltion, kansainvälisen elimen, komission tai kolmannen osapuolen EU:n tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti luottamuksellisena tai turvaluokiteltuna pidettyjen tietojen suojan; näitä tietoja ovat erityisesti

liikesalaisuudet,

yksityisyyden suojaan liittyvät tiedot ja

yleiseen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät tiedot.

Tämä ei rajoita asianomaisten viranomaisten oikeutta paljastaa tietoja, jos se sallitaan kansallisessa lainsäädännössä ja jos tietojen paljastaminen on olennaista viranomaisten tehtävien suorittamiseksi. Tietojen paljastamisen on oltava oikeasuhteista, ja siinä on otettava huomioon asianomaisen osapuolen oikeutetut edut kaikkien edellä mainittujen tietojen suojelemisessa.

6 artikla

Uudelleentarkastelu

Auttaakseen komissiota raportoimaan radiotaajuuskartoituksen toiminnasta jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tietoja tämän päätöksen soveltamisesta ja toimivuudesta.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Neelie KROES

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7.

(2)  EUVL L 129, 17.5.2007, s. 67.

(3)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(4)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

(5)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.


LIITE

I   OSA

Sovellusryhmät

Seuraavilla sovellusryhmillä on merkitystä komission tekemälle analyysille kehityssuuntauksista, tarpeista ja kysynnästä, eivätkä ne rajoita jäsenvaltioiden tietoja toimittaessaan sovelluksista käyttämiä nimityksiä. Ryhmien on tarkoitus tarjota lähtökohta teknisiltä ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan samankaltaisen taajuuksienkäyttötarkoitusten jäsennellylle arvioinnille, ja niitä voidaan kehittää tarvittaessa edelleen teknologian kehityksen ja taajuuksien tulevien tarpeiden ja kysynnän arvioimiseksi.

1)

Lento-, merenkulku- ja siviiliradiopaikannus- ja -navigointijärjestelmät

2)

Televisio- ja radiolähetystoiminta (maanpäällinen)

3)

Soluverkot / langattomat laajakaistayhteydet

4)

Puolustusjärjestelmät

5)

Kiinteät linkit

6)

Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS)

7)

Meteorologia

8)

Siirtyvän maaradioliikenteen erillis- ja yleisverkot (PMR ja PAMR)

9)

Ohjelma- ja tapahtumatuotanto (PMSE)

10)

Väestönsuojelu ja pelastuspalvelut

11)

Radioastronomia

12)

Satelliittijärjestelmät

13)

Lyhyen kantaman laitteet

14)

Langaton lähiverkko (WLAN/RLAN)

II   OSA

Komission 4 artiklan mukaisesti toimittaman kertomuksen sisältö

Mikäli koottujen tietojen taso sen sallii, kertomukseen, jonka komissio toimittaa päätöksen N:o 243/2012/EU 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sisällytetään ainakin seuraavat tiedot:

1)

tiedot teknologian kehityssuuntauksista, jotka koskevat asianomaisen taajuusalueen käyttöä unionissa radiotaajuuspoliittisen ohjelman kattamilla politiikka-aloilla

2)

tulevaisuuden taajuustarpeet ja -kysyntä.