14.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/295


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA (EU) 2016/1540

z dne 28. aprila 2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije (1),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (3), zlasti člena 208,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (4), zlasti člena 19,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti (5),

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (6), zlasti člena 108,

ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0102/2016),

1.

podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL C 409, 9.12.2015, str. 216.

(2)  Glej opombo 1.

(3)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)  UL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(5)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.