14.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 246/295


ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA (EU) 2016/1540

od 28. travnja 2016.

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014.

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014.,

uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije (1),

uzimajući u obzir izjavu o jamstvu (2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0072/2016),

uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (3), a posebno njezin članak 208.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (4), a posebno njezin članak 19.,

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (5),

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6), a posebno njezin članak 108.,

uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0102/2016),

1.

daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.

iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.

nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

Predsjednik

Martin SCHULZ

Glavni tajnik

Klaus WELLE


(1)  SL C 409, 9.12.2015., str. 216.

(2)  Vidjeti bilješku 1.

(3)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)  SL L 208, 5.8.2002., str. 1.

(5)  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.