14.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 246/295


EUROOPA PARLAMENDI OTSUS (EL) 2016/1540,

28. aprill 2016,

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega (1),

võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust (2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0072/2016),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (3), eriti selle artiklit 208,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (4), eriti selle artiklit 19,

võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185) (5),

võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208) (6), eriti selle artiklit 108,

võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0102/2016),

1.

annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.

esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias)

President

Martin SCHULZ

Peasekretär

Klaus WELLE


(1)  ELT C 409, 9.12.2015, lk 216.

(2)  Vt joonealune märkus 1.

(3)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)  EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.

(5)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.