27.8.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/54


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 16 juni 2011 — Adriaens e.a./Commissie

(Zaak F-87/10) (1)

(Openbare dienst - Jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen en pensioenen van ambtenaren en andere personeelsleden - Afdoening zonder beslissing)

2011/C 252/118

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Stéphane Adriaens (Evere, België) en anderen (vertegenwoordiger: M. Casado García-Hirschfeld, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het op verzoekers’ salarisafrekeningen overgenomen besluit van de verwerende partij om de aanpassing van hun bezoldiging in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden op basis van verordening (EG, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009, met ingang van juli 2009 te beperken tot een verhoging van 1,85 %

Dictum

1)

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het beroep in zaak F-87/10, Adriaens e.a./Commissie.

2)

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 13 van 15.1.2011, blz. 40.