27.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 252/54


Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 16 юни 2011 г. — Adriaens и др./Комисия

(Дело F-87/10) (1)

(Публична служба - Годишно адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители - Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

2011/C 252/118

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Stéphane Adriaens (Evere, Белгия) и други (представител: адв. M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н G. Berscheid и г-н D. Martin)

Предмет

Искане за отмяна на решението на ответника, отразено във фишовете за заплати на жалбоподателите, за ограничаване размера на адаптирането на месечните им възнаграждения, считано от юли 2009 г., до увеличение с 1,85 % в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година.

Диспозитив

1.

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по жалбата F-87/10, Adriaens и др./Комисия.

2.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 13, 15.1.2011 г., стр. 40.