24.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 279/36


Talan väckt den 5 maj 2015 – Arbuzov mot rådet

(Mål T-221/15)

(2015/C 279/44)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Sergej Arbuzov (Kiev, Ukraina) (ombud: advokaten M. Machytková)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2015/364 av den 5 mars 2015 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina, och rådets genomförandeförordning (EU) 2015/357 av den 5 mars 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina, i den mån dessa instrument berör sökanden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av sökandens rätt till god förvaltning

Sökanden anför i detta sammanhang att rätten till god förvaltningssed som garanteras i artikel 41.1 och 2 a och c i stadgan om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (nedan kallad ”stadgan”) har överträtts, eftersom svaranden, enligt sökandens uppfattning, inte visade den nödvändiga omsorg enligt vilken rådet noggrant och opartiskt ska pröva alla relevanta fakta i sökandens fall.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av sökandens rätt till egendom

Sökanden anför i detta avseende att det begåtts en överträdelse av rätten till egendom som skyddas i artikel 17.1 i stadgan och artikel 1 i protokoll nr 1 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, då åsidosättandet av rätten till god förvaltningssed inneburit att de angripna rättsakterna som begränsar sökandens rätt till egendom har antagits utan rättslig grund och i strid med villkoren i artikel 52.1 i stadgan.