24.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/36


Tožba, vložena 5. maja 2015 – Arbuzov/Svet

(Zadeva T-221/15)

(2015/C 279/44)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Arbuzov (Kijev, Ukrajina) (zastopnica: M. Machytková, odvetnica)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Sveta (SZVP) 2015/364 z dne 5. marca 2015 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2015/357 z dne 5. marca 2015 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini razglasi za nična v delih, v katerih se nanašata na tožečo stranko; in

Svetu Evropske unije naloži, naj tožeči stranki povrne stroške postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev njene pravice do dobrega upravljanja

Tožeča stranka v zvezi s tem zatrjuje kršitev njene pravice do dobrega upravljanja, zagotovljene s členom 41(1) in (2)(a) in (c) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina), ker tožena stranka pri svojem delovanju ni izkazala ravnanja v skladu z obveznostjo, da skrbno in nepristransko preveri vse upoštevne elemente primera tožeče stranke.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev njene lastninske pravice

Tožeča stranka na tem mestu zatrjuje, da je tožena stranka kršila lastninsko pravico, ki jo tožeči stranki zagotavljata člen 17(1) Listine in člen 1 Dodatnega protokola št. 1 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, saj je, potem ko je kršila njeno pravico do dobrega upravljanja, sprejela izpodbijana akta, ki omejujeta lastninsko pravico tožeče stranke, in to brez pravne obrazložitve in v nasprotju s pogoji, naštetimi v členu 52(1) Listine.