24.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 279/36


Tužba podnesena 5. svibnja 2015. – Arbuzov protiv Vijeća

(Predmet T-221/15)

(2015/C 279/44)

Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: Sergej Arbuzov (Kijev, Ukrajina) (zastupnik: M. Machytková, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/364 od 5. ožujka 2015. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini, i Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2015/357 od 5. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini u mjeri u kojoj se ti akti tiču tužitelja; i

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na povredi prava na dobru upravu

U tom smislu tužitelj navodi povredu prava na dobru upravu, zajamčenog člankom 41. stavcima 1. i 2. točkama (a) i (c) Povelje o temeljnim pravima Europske unije (u daljnjem tekstu: Povelja) s obzirom na to da tuženik nije postupao, prema mišljenju tužitelja, s primjerenim stupnjem pažnje koja zahtijeva temeljito i nepristrano ispitivanje svih relevantnih činjenica njegova slučaja.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na povredi prava na vlasništvo

Tužitelj ovdje navodi povredu prava na vlasništvo zajamčenoga člankom 17. stavkom 1. Povelje i člankom 1. Dodatnog protokola br. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja se sastojala u tome da je tuženik, usvojivši pobijane akte kao rezultat povrede prava na dobru upravu, njima ograničio tužiteljevo pravo na vlasništvo bez pravnog temelja i protivno uvjetima propisanim člankom 52. stavkom 1. Povelje.